Co je prý za slovní druh?
Předložky Spojují se se jmény z, od, bez(e), o, na, nad, pod, pro, ve 8. Spojky Spojují slova nebo věty a, i, protože, ale, aby, že… 9. Částice Uvozují samotné věty Ano, ne, kéž, nechť, ať, prý, asi, také…vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký, čí, jenž), číslovky (kolik, kolikátý, kolikrát) a příslovce (kde, kam, kdy, jak) v sobě spojují funkci podstatného jména (resp. přídavného jména nebo příslovce) a podřadící spojky.Částice jsou neohebná slova, která uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh (např. otázku, rozkaz, přání, zvolání) anebo vyjadřují různý postoj mluvčího k adresátovi nebo k obsahu sdělení.

Co je za slovní druh slovo snad : Některá slova jsou vždy jen částicemi, např. kéž, asi, snad, možná. Jiná však můžeme použít buď jako částice, nebo jako jiný slovní druh (nejčastěji zájmena, příslovce, spojky).

Co je toto za slovní druh

Zájmena tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I.

Co je ale za slovní druh : 3) Spojky (Konjunkce)

– slouží ke spojování vět a větných členů; teprve ve spojení s nimi nabývají svého významu – nejsou větným členem; neplnovýznamový slovní druh – některé spojky mohou mít platnost částic a) souřadicí – a, i, ani, nebo, anebo, ale, avšak, neboť, ať, buď – nebo, aj.)

Mezi částice patří například: ano, ne, kéž, nechť, což, pak, jen apod.

Rozdělení částic

 • modální – nejspíš, zajisté, možná, asi.
 • intenzifikační – velmi, velice, příliš, moc (pozor na platnost slovního druhu ve větě)
 • vytýkací – jen, také, třeba, teprve, pouze, přímo.
 • modifikační – přece, ale, prostě, snad, jen, klidně
 • odpověďové – ano, ne.
 • negační – ne, nikoli.

Jak poznat ve větě částici

Částice jsou řazeny mezi tzv. neohebný slovní druh, tedy nemění svůj tvar- nedají se časovat ani skloňovat jako ohebné slovní druhy (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa). Částice také nejsou větným členem- při větném rozboru nejsou označovány jako větný člen a z rozboru je vynecháváme.K zájmenům nepatří jen slova jako on, ty, my, váš, její a ten, ta, to, tento, tihle apod. Řadíme mezi ně také slova kdo, co, který, jaký, čí a nikdo, nic, nijaký, ničí a žádný, každý, všichni, kdokoli, cosi a podobně.Slovo kvůli je předložkou, předložky dáváme před jména a tím jim dáváme nějaký význam (například Kvůli Lence jsme nestihli oběd. / Přišel jsem kvůli vám.).

Jedná se o předložku, která se nejčastěji pojí se 4. pádem jména (podstatného jména, zájmena, přídavného jména apod.), např.: přes louku, ruku, hlavu, zelenou židli…

Co je za slovní druh hej : Úplně jednoduše bychom mohli říct, že citoslovce tedy používáme pro zapsání nějakého zvuku, který jsme zaslechli. Mohou ale také vyjadřovat naše nálady a pocity, říkáme jimi, jak se vlastně cítíme. Mezi citoslovce ale patří také slova jako pst, kšá, hyjé, haló nebo hej.

Co je za slovní druh jich : zájmeno (1)

Postavilo se jich na 80 tisíc a bydlení v nich je dostupné.

Jaké jsou nejmenší částice

Atomy jsou nejmenší neutrální částice, na něž lze hmotu rozdělit chemickou reakcí. Atomy jsou složeny z malého, hmotného atomového jádra, které je obklopeno relativně velkým a lehkým elektronovým obalem. Každý typ atomu odpovídá určitému chemickému prvku (viz periodická tabulka).

8. Spojky spojují slova nebo věty (nebo, ani, protože, jako). 9. Částice vyjadřují naše postoje, pocity, přání (snad, ať, asi, jen, pouze, také, ano, ne, vlastně).Rozdělení částic

 • modální – nejspíš, zajisté, možná, asi.
 • intenzifikační – velmi, velice, příliš, moc (pozor na platnost slovního druhu ve větě)
 • vytýkací – jen, také, třeba, teprve, pouze, přímo.
 • modifikační – přece, ale, prostě, snad, jen, klidně
 • odpověďové – ano, ne.
 • negační – ne, nikoli.

Co je ve větě přísudek : Přísudek vyjadřuje činnost nebo stav podmětu. Přísudek může být vyjádřen slovesem, slovesem a zvratným zájmenem se/si, několika slovesy, slovesem a přídavným/podstatným jménem.