Co je provozní režie?
Provozní režie tvoří nejpočetnější skupinu hotově vyplácených výdajů, např. spotřebu energie, opravy, telefon, poštovné, nájemné apod. Součástí provozní režie jsou i odpisy hmotného a nehmotného majetku, které však představují úbytek peněžních prostředků.V položce odbytové režie jsou vykazovány náklady na skladování, manipulaci a expedici hotových výrobků, dopravné a jiné režijní náklady spojené s realizací výrobků, prací a služeb, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici.Do správní režie řadí spotřebu kancelářského materiálu, spotřebu energie, vody a tepla, cestovné, poštovní poplatky, poradenství, reklamu apod. A odbytová režie představuje spotřebu materiálu, energií, tepla a vody, opravy, odpisy budov, strojů a zařízení, školení a vzdělávání aj.

Co patří mezi režijní náklady : Do režijních nákladů patří náklady na spotřebu energie, odpisy investičního majetku, spotřeba režijního materiálu, nákup drobného majetku, opravy a údržba, náklady na služby jako jsou výkony spojů, finanční služby peněžních ústavů atd.

Co patří do provozních nákladů

Provozní náklady nebo také OPEX (z anglického operating expense) jsou celkové náklady na zajištění běžné podnikatelské činnosti (mzdy, materiál, atp.), tj. neinvestiční náklady (tj. s výjimkou finančních nákladů – úroků). Provozní náklady spadají do kategorie variabilních nákladů externích.

Co je to provozní Paka : Působení provozní páky lze matematicky vyjádřit jako stupeň provozní páky (DOL). Stupeň provozní páky nám udává, jak se změní provozní zisk v % při změně objemu tržeb. Jinými slovy je to citlivost reakce EBIT na změnu tržeb.

Režie, přesněji režijní náklady představují v ekonomice společné náklady konkrétního podniku, které nelze vyjádřit jako jednicové, to jest přiřadit jednotlivým výrobkům či službám. Protože je nelze stanovit přímo na jednici, musí se rozvrhovat pomocí tzv. režijní přirážky.

Správní režie je určena vedením firmy a zadává se procentně přirážkou k součtu vlastních nákladů výroby VNV stavebního objektu. Náklady RS se následným rozpuštěním zahrnují do jednotlivých zhotovovacích prací v soupisu prací stavby.

Co to jsou provozní výnosy

Výnosy podniku tvoří: provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby za prodej) finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí mimořádné výnosy získané mimořádně, například prodejem odepsaných strojůfixní náklady – náklady nezávislé na vyrobeném množství (např. nájemné) variabilní náklady – náklady závislé na vyrobeném množství (např. cena surovin) mezní náklady, marginální náklady – náklady na poslední vyrobenou jednotku resp. zvýšení celkových nákladů spojené s výrobou jednoho výrobku navíc.Finanční páka, někdy též finanční pákový efekt, je ve světě financí způsobem investování, při kterém investor použije k nákupu aktiv (majetku) nejen vlastní kapitál, ale i kapitál cizí (vypůjčený).

Výpočet bodu zvratu – výpočet výše tržeb, kdy firma není ani ztrátová ani zisková.

  1. Bod zvratu dle obratu: Výpočet bodu zvratu = fixní náklady/(1-variabilní náklady/obrat)
  2. Bod zvratu dle počtu prodaných kusů Výpočet bodu zvratu = fixní náklady/(přípěvek na úhradu/kus)

Co je to režisér : Režisér je tvořivý umělec syntetizující jednotlivé složky a prvky dramatické struktury do ideově a stylově jednotného, celistvého díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového). Jde o vedoucí osobnost týmu uměleckých pracovníků ve všech dramatických uměních.

Co je to režijní přirážka : Režijní přirážka nám tedy udává, kolik procent (případně jaký podíl) objemu rozvrhové základny tvoří režijní náklady podniku, respektive výkonu.

Co to je provozní zisk

Provozní zisk společnosti lze jednoduše stanovit tak, že se od provozních výnosů odečtou provozní náklady. Získaný výsledek ukazuje, zda je provoz sledované společnosti ziskový, nebo ztrátový.

Náklady se dělí na provozní a finanční. Provozní náklady jsou náklady vynaložené na získání provozního výnosu, například spotřeba materiálu, spotřeba energie, odpisy a ostatní provozní náklady. Dále jsou to finanční náklady, které jsou například úroky nebo jiné finanční náklady.Velikost finanční páky přímo ovlivňuje maximální velikost pozice, kterou může obchodník otevřít. Pokud je například obchodníkovi poskytnuta finanční páka o velikosti 1:30, pak to znamená, že s tímto poměrem může obchodník otevřít obchodní pozici o objemu 30x vyšším, než kolik činní jeho vklad do této pozice.

Co je to leverage : Leverage neboli páka je nástroj, díky kterému může obchodník využívat půjčené peníze, aby zvýšil potenciální návratnost investice (nebo její ztrátu). Může se také jednat o pojem týkající se nastavení firemního kapitálu, kdy společnost využívá cizích peněz. Páka se běžně využívá při obchodování futures a měnových párů.