Co je to Abstrakt v seminární práci?
Můžeme si pod tím představit krátkou, ale výstižnou charakteristiku obsahu celé práce. Toto krátké shrnutí obsahuje použité metody, způsoby řešení, a výsledek celého šetření. Součástí jsou také klíčová slova související s oblastí, na kterou je bakalářská práce zaměřena.Jak napsat abstrakt bakalářské práce

 1. Určete cíl své práce, proč jste si vybrali právě toho téma,
 2. sepište hypotézu celé práce,
 3. popište hlavní téma práce, naznačte, jak se vaše práce liší od ostatních,
 4. vysvětlete metody, které jste použili v praktické části pro sběr dat a jejich případné zpracování,

Základní pravidla při psaní abstraktu

Abstrakt je zpravidla psán stručně, ale měl by čtenáři více do hloubky nastínit téma navazující práce a seznámit jej tak i s použitými metodami, výsledky a závěrem. Abstrakt je stejně jako anotace vždy na začátku práce ještě před úvodem a je pro něj vyhrazena celá jedna strana.

Co je to anotace a abstrakt : Anotace vs abstrakt

Základní rozdíl mezi anotací a abstraktem spočívá v tom, že abstrakt v sobě zahrnuje popis způsobu řešení zkoumané problematiky, užité metody výzkumu nebo také výsledky výzkumného šetření, zatímco anotace tyto údaje neobsahuje. Anotací rozumíme pouze krátký popis práce o několika větách.

Jak by měl vypadat abstrakt

Abstrakt obsahuje všechna důležitá sdělení z článku. Je v něm stručně nastíněno vše potřebné – metodologie, závěry, způsob práce, téma. Bývá často delší, (například na stránku) je tedy jistou kondenzací obsahu daného textového útvaru. Čtenáře neláká, ale seznamuje s vlastními výsledky.

Kde se nachází abstrakt : Nejčastěji bývá abstrakt umístěn na začátku textu práce. Mělo by se jednat o samostatnou stránku s titulkem "Abstrakt" a textem stejného formátu, jako zbytek práce (řádkování 1.5, zarovnání do bloku). Nadpis obdobně jako anotace a další úvodní části není číslován.

Autor by se měl v první části abstraktu zaměřit především na řešený problém, téma a cíl celé práce. V další části je potřeba uvést, zda byl problém vyřešen a jestli došlo k naplnění stanoveného cíle. Poté by měly být sděleny konkrétní výsledky, ke kterým pisatel došel a které jsou stěžejním bodem celého výzkumu.

Anotace je v podstatě něco jako stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce, a měla by tak seznámit čtenáře s problematikou, které se ve své práci věnujete. Zpravidla je tvořena několika větami (6 až 10 řádků), pro které je vyhrazena celá jedna strana.

Co patří do abstraktu

Akademický abstrakt obvykle nastiňuje čtyři podstatné složky kompletní práce:

 • těžiště výzkumu (tj. nastínění problematiky);
 • použité výzkumné metody – kvalitativní (experiment, případová studie aj.), kvantitativní (kvantifikační metoda, statistická metoda);
 • výsledky výzkumu;
 • celkový závěr a doporučení.

Abstrakt (z angl. abstract), též referát je stručný výtah vědeckého článku, dizertační práce či jiné kvalifikační práce dle požadavku školy (diplomové bakalářské, magisterské…), stručný výtah ze sborníku z konference atp. nebo stručný výtah jakékoliv hloubkové analýzy jakéhokoli předmětu nebo disciplíny.Abstrakt má být stručný a obsahovat pouze informace v dokumentu obsažené. Abstrakt by měl být u rozsáhlejších dokumentů v délce max. 500 slov, u článků či částí monografií cca 250 slov a u poznámek a krátkých zpráv do 100 slov. Abstrakt bývá umístěn na začátek odborného textu.

Abstrakt obsahuje všechna důležitá sdělení z článku. Je v něm stručně nastíněno vše potřebné – metodologie, závěry, způsob práce, téma. Bývá často delší, (například na stránku) je tedy jistou kondenzací obsahu daného textového útvaru. Čtenáře neláká, ale seznamuje s vlastními výsledky.

Jak dlouhá by měla být anotace : Jedná se o stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce, který má zhruba 6 až 10 řádků souvislého textu.

Jak udělat rozhovor v bakalářské práci : Dodržujte pravidla interpunkce a gramatiky a zachovejte věrnost originálnímu obsahu. Analyzujte rozhovor podle vaší metodologie. Můžete použít kvalitativní nebo kvantitativní metody, jako je obsahová analýza, diskurzivní analýza nebo statistická analýza. Identifikujte hlavní témata, vzory a závěry z rozhovoru.

Jak má vypadat anotace

Anotace je souvislý text, zhruba o šesti větách, který shrnuje navazující práci. Nejde o úvod, který se píše po výzkumu, uvozuje zkoumaný fenomén a představuje jednotlivé kapitoly. Anotace by měla jednoduše shrnout práci a navnadit čtenáře na následující řádky. Součástí anotace by měla být i klíčová slova.

Rozhovor je ve své definici „nejsdělnějším typem informace“. Z interview se tedy musíme ve zkratce dozvědět: Kdo zpovídaná osobnost je. Jaké téma, problém či objev tato osobnost právě řeší (případně všechny tyto faktory společně) a také náznak budoucí činnosti interviewovaného.Na polostrukturované interview by měl mít tazatel připraven soubor otázek s otevřeným koncem, tedy otázek, na které musí dotazovaný poskytnout komplexní odpověď. Užívat takzvané ano/ne otázky není vhodné. Otázky by měly být dobře promyšlené, autor rozhovoru by měl mít popřípadě připraveno více forem jednoho dotazu.

Na co se ptát při rozhovoru : Všeobecné otázky během pohovoru

 • Jaký druh zaměstnání byste upřednostnili, kdyby vám nezáleželo na výdělku
 • Upřednostňujete práci v týmu nebo individuální práci
 • S jakými lidmi nechcete pracovat
 • Co vás motivuje
 • Překáží vám cestování
 • Ucházeli jste se o jinou pozici
 • Jaké máte kariérní plány