Co je to EORI cislo?
Společně s vyplněnou žádostí, výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku a rozhodnutím o přidělení čísla DIČ nebo IČ předložíte na nejbližším celním úřadu a číslo EORI Vám bude přiděleno. Tato služba je bezplatná.Identifikační číslo EORI je od 1. července 2009 povinné u firem, které vyvážejí zboží do zemí mimo EU, dovážejí zboží ze zemí mimo EU, nebo převážejí zboží v celním režimu tranzitu (NCTS, TIR, ATA), tedy i mezinárodních dopravců.Číslo EORI je zkratkou pro „Economic Operators Registration and Identification Number“ (Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů) a slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států EU a Spojeného království.

Jak dlouho trvá vyřízení EORI : Vyřízení žádosti o přidělení čísla EORI trvá přibližně dva pracovní dny. Pro soukromé osoby je k dispozici online aplikace, kde existuje možnost vygenerovat si dočasné EORI číslo pro jednotlivé případy proclení.

Jak zjistit celní kód

Kde najdu kompletní celní sazebník Na webových stránkách Celní správy si můžete zobrazit kompletní celní sazebník v aplikaci TARIC CZ. V sekci aplikace TARIC CZ naleznete ve druhém řádku položku Nomenklatura zboží.

Co je celní řízení : Účelem celního řízení je kontrola, zda jsou dodržovány všechny zákazy a omezení, vyměření cla a DPH a propuštění zboží do volného oběhu. Tuto činnost vykonává celní správa prostřednictvím celních úřadů.

Pro zásilky z mimo EÚ může celní úřad vybírat celní dluh (clo a DPH) a to: Zboží od 1 EURO do 150 EURO – platíte 21% DPH, žádné clo. Zboží nad 150 EURO – platíte 21% DPH a k tomu 2 – 10% clo dle celního sazebníku.

[důkazní prostředky k prokázání výstupu zboží] Aby plátce splnil podmínku přepravy je povinen prokázat podle § 66 odst. 4 zákona o DPH výstup zboží z území EU a) rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, nebo b) jinými důkazními prostředky v případě ústního celního prohlášení pro vývoz zboží.

Kdo vystavuje VDD

VDD – vývozní doprovodný doklad je vydáván přepravci při zahájení celního režimu vývoz. Při celním odbavení vývozu je na něj vytištěno číslo MRN, které je i ve formě čárového kódu.Termín "celní hodnota" se vztahuje k ceně, která má být zaplacena nebo je skutečně placena za zboží při jeho dovozu na území celního teritoria EU. Výchozím bodem pro její stanovení je fakturovaná cena. Při jejím stanvení je také důležitá dodací podmínka a místo, n akteré má být zboží dodáno.Celní dluh pro dané zboží vyměřuje a vymáhá celní orgán v rámci celního řízení. V případě nezaplacení celního dluhu může celní správa uložit pokutu do výše až 50 000 Kč nebo zabavit samotné zboží.

Kód zboží je posloupnost čísel skládající se z šesti, osmi nebo deseti číslic, které se používají v zemích Evropské unie (EU) nebo mimo území členských států. Základním účelem kódu zboží je určit následující: celní poplatky a další poplatky, které mohou být uloženy na zboží celními orgány.

Jak zjistit stav celního řízení : Informace o průběhu celního odbavení vaší zásilky získáte na telefonní infolince České pošty +420 210 123 456. Telefonní kontakty fungují ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin.

Kolik stojí celni deklarace : Českou poštu můžete zmocnit, aby za vás podala elektronické celní prohlášení. DPH zaplatíte České poště, ta ji za vás odvede Celní správě ČR. Za zastupování poště zaplatíte příslušný poplatek 97/150 Kč.

Kdo platí DPH při dovozu zboží do EU

Většinou se při dovozu zboží ze třetích zemí platí clo, při pořízení zboží z členského státu EU se neplatí DPH ze zboží pořízeného z jiného státu EU se platí finančnímu úřadem nebo přímo dodavateli. DPH, která se vztahuje k dovozu zboží, platí podnikatel celním úřadům.

Délka celního řízení není zákonem stanovena, v průměru trvá 30 – 60 minut. V určitých případech můžete využít k podávání celního prohlášení webovou aplikaci Celní správy ČR – eCeP​. Detailní informace naleznete na webu​ a samostaném webu o dovozu zboží ze zemí mimo EU: www.celnicka.cz.Při dovozu zboží z třetích zemí je prvním krokem proclení objednávky na celní správě. Celníci budou vyžadovat faktury potvrzující nákup a cenu zboží, které si podnikatel musí s předstihem nechat zaslat od dodavatelů. Dále musí vyplnit celní prohlášení na Jednotném správním dokladu (JSD).

Jak prokázat dodání zboží do EU : zboží musí být prokazatelně odesláno nebo přepraveno z území České republiky do jiného členského státu – nestačí pouze vystavit daňový doklad na osobu registrovanou v jiném státe. Zboží musí být opravdu fyzicky do tohoto státu dodáno a dodavatel musí být schopen přepravu zboží prokázat.