Co je to frazeologie?
Frazém neboli frazeologismus je ustálené spojení slovních tvarů slov. Jedná se například o pranostiku, rčení, pořekadlo, přirovnání či přísloví apod. Frazeologismy většinou výrazně posunují původní význam slov směrem ke zcela jinému smyslu sdělení.Frazeologie je lingvistická disciplína, která se zabývá studiem ustálených slovních spojení, tzv. frazeologických obratů neboli frazeologizmů. Frazeologie je mladou disciplínou, která se vydělila z lexikologie poměrně nedávno, a to až na počátku minulého století.Frazémem (frazeologickým spojením) rozumíme spojení dvou nebo více slov s ustáleným lexikálním obsazením, které vytváří jednu lexikální jednotku, která má jako celek přenesený význam a jejíž význam není rozložitelný na významy jednotlivých částí spojení.

Co je to Idiomatika : Oblast ↗frazémů a idiomů všech úrovní; zároveň disciplína zabývající se jejich studiem a popisem.

Co patří mezi Frazémy

Význam frazému nemusí být možné odvodit z běžných významů jednotlivých slov (např. ztratit hlavu), takový frazém se označuje také jako idiom. Příklady frazémů jsou rčení (házet perly sviním), přísloví (Dvakrát měř, jednou řež.), pranostiky (Únor bílý, pole sílí.), přirovnání (mazaný jako liška).

Co je to rčení příklad : Výrazy pořekadlo a rčení se zdají být synonyma, ale nejsou. Pořekadlo je „neohebné", čili nedá se časovat či skloňovat: jaká matka, taková Katka, naproti tomu rčení jsou „ohebná" a do věty se vkládají: oddělit zrno od plev nebo holandské chytit úhoře za ocas.

Význam frazému nemusí být možné odvodit z běžných významů jednotlivých slov (např. ztratit hlavu), takový frazém se označuje také jako idiom. Příklady frazémů jsou rčení (házet perly sviním), přísloví (Dvakrát měř, jednou řež.), pranostiky (Únor bílý, pole sílí.), přirovnání (mazaný jako liška).

Ustálené slovní spojení mám hluboko do kapsy znamená mám málo peněz, možnost D) tedy nejlépe vystihuje význam posuzovaného úseku výchozího textu (jsem věčně bez peněz).

Co je to Slangismus

Slangismy (v užším smyslu) se mluvčímu mimo zájmovou skupinu jeví ve srovnání s profesionalismy jako nespisovné názvy příznakové citově, expresivně, je u nich patrná motivace zvýraznit výjimečnost prostředí i aktivitu mluvčího a jeho osobní vztah k němu, např.Jazyk (lingua, glossa) je orgán v dutině ústní napomáhající mechanickému zpracování potravy a sloužící jako orgán chuti a řeči.Příklady českých přísloví

  • Kdo lže, ten krade (a do pekla se hrabe).
  • Dvakrát měř, jednou řež.
  • Co oči nevidí, srdce nebolí.
  • Ranní ptáče dál doskáče.
  • Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
  • Bez práce nejsou koláče.
  • Darovanému koni na zuby nehleď.
  • Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.


Rčení úzce souvisí s úslovím a pořekadlem. Rčení se liší od pořekadla především tím, že rčení lze volně časovat (házet perly sviním), zatímco pořekadlo jen v omezené míře nebo vůbec ne (chyba lávky; já nic, já muzikant), úsloví pak tvoří přechodový typ mezi rčením a pořekadlem.

Co je to úsloví : phrase, věta), úsloví, rčení či slovní obrat v češtině znamená ustálenou a často opakovanou větu nebo slovní obrat. V běžné řeči je dnes fráze nejčastěji synonymem pro klišé – bezmyšlenkovitě opakovanou banalitu, která se tak opotřebovala, že už nic neříká, případně může i zastírat skutečný úmysl mluvčího.

Co je to pořekadlo : Jedná se v podstatě o ustálené výroky, které obsahují obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Za pomoci nich jsou nám již od malička vštěpovány základní hodnoty naší kultury. Zpravidla mají podobu rýmovaného dvojverší – to zejména kvůli snadné zapamatovatelnosti.

Co znamená jet plnou parou

Jedno krátké zatroubení znamená "stát", dvě "pomalu", jedno dlouhé + jedno krátké "na poloviční výkon (půlkou)", tři zatroubení "zpětný chod (plnou parou)" a jedno dlouhé zatroubení "plnou parou vpřed".

Význam frazému nemusí být možné odvodit z běžných významů jednotlivých slov (např. ztratit hlavu), takový frazém se označuje také jako idiom. Příklady frazémů jsou rčení (házet perly sviním), přísloví (Dvakrát měř, jednou řež.), pranostiky (Únor bílý, pole sílí.), přirovnání (mazaný jako liška).Esperanto (původně Lingvo Internacia – „mezinárodní jazyk“) je nejrozšířenějším mezinárodním plánovým jazykem. Název esperanto je odvozen ze pseudonymu, pod nímž roku 1887 polský židovský lékař Ludvík Lazar Zamenhof základy této řeči publikoval.

Co je to Duolingo : Duolingo je nejpopulárnější platforma pro učení jazyků na světě. Posláním společnosti je vyvíjet co nejkvalitnější vzdělání a zajistit jeho všeobecnou dostupnost všem. Učení s Duolingem je zábavné a výzkumy prokazují, že je také účinné!