Co je to Idiomatika?
Frazeologie je lingvistická lexikologická disciplína o ustálených slovních spojeních. Základní jednotkou je frazém, tj. obrazné, ustálené víceslovné pojmenování (např. „mít namále“, „být páté kolo u vozu“).Frazém neboli frazeologismus je ustálené spojení slovních tvarů slov. Jedná se například o pranostiku, rčení, pořekadlo, přirovnání či přísloví apod. Frazeologismy většinou výrazně posunují původní význam slov směrem ke zcela jinému smyslu sdělení.Frazeologie je lingvistická disciplína, která se zabývá studiem ustálených slovních spojení, tzv. frazeologických obratů neboli frazeologizmů. Frazeologie je mladou disciplínou, která se vydělila z lexikologie poměrně nedávno, a to až na počátku minulého století.

Co je to pořekadlo : Jedná se v podstatě o ustálené výroky, které obsahují obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Za pomoci nich jsou nám již od malička vštěpovány základní hodnoty naší kultury. Zpravidla mají podobu rýmovaného dvojverší – to zejména kvůli snadné zapamatovatelnosti.

Jak zní český idiom

Popis. Idiomy tvoří významnou část slovní zásoby jazyka a jsou běžné zejména v hovorovém jazyce. Označují jevy, pro něž jazyk nemá slovo, jako například „z někoho si vystřelit“, „s někým vyběhnout“ nebo „někomu to polepit“. Mají mnoho společného s metaforami a často z nich vznikají.

Co znamená hluboko do kapsy : Ustálené slovní spojení mám hluboko do kapsy znamená mám málo peněz, možnost D) tedy nejlépe vystihuje význam posuzovaného úseku výchozího textu (jsem věčně bez peněz).

Význam frazému nemusí být možné odvodit z běžných významů jednotlivých slov (např. ztratit hlavu), takový frazém se označuje také jako idiom. Příklady frazémů jsou rčení (házet perly sviním), přísloví (Dvakrát měř, jednou řež.), pranostiky (Únor bílý, pole sílí.), přirovnání (mazaný jako liška).

Frazémem (frazeologickým spojením) rozumíme spojení dvou nebo více slov s ustáleným lexikálním obsazením, které vytváří jednu lexikální jednotku, která má jako celek přenesený význam a jejíž význam není rozložitelný na významy jednotlivých částí spojení.

Co je lidové rčení

Rčení je útvar lidové slovesnosti. Je to krátká průpovídka, vyjadřující určitou životní zkušenost. Rčení úzce souvisí s úslovím a pořekadlem. Rčení je produktem lidové fantazie.Titul je vyprodaný. Kniha obsahuje 140 známých českých přísloví, které jsou ovšem podány odborným jazykem.Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá.

song

song [sɒŋ]n
1. píseň ( pěvecký projev )
2. zpěv ( ptačí )
phr
burst into song dát se do zpěvu , začít zpívat

Co znamená jet plnou parou : Jedno krátké zatroubení znamená "stát", dvě "pomalu", jedno dlouhé + jedno krátké "na poloviční výkon (půlkou)", tři zatroubení "zpětný chod (plnou parou)" a jedno dlouhé zatroubení "plnou parou vpřed".

Co je to Frazém příklad : Význam frazému nemusí být možné odvodit z běžných významů jednotlivých slov (např. ztratit hlavu), takový frazém se označuje také jako idiom. Příklady frazémů jsou rčení (házet perly sviním), přísloví (Dvakrát měř, jednou řež.), pranostiky (Únor bílý, pole sílí.), přirovnání (mazaný jako liška).

Co jsou slovni spojení

Kolokace (od lat. collocare, spolu-umístit), též slovní spojení je spojení více slov, která spolu souvisejí gramaticky i sémanticky a vytvářejí víceslovné pojmenování. Tvoří tak podobně jako slovo lexikální jednotku.

Jedná se v podstatě o ustálené výroky, které obsahují obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy.Asi nejznámější přísloví týkající se čtvrtého měsíce v roce naznačuje, že ještě „budem za kamny“. Ano, může to tak být, ale v posledních letech už bývá duben celkem teplý měsíc. Ptáci začínají brzy ráno zpívat, rodí a batolí se mláďata a většinou v dubnu přicházejí Velikonoce.

Koho víno Pijes : Kdo víno pije, toho ani pantokem nezabije.