Co je to imise právo?
Imise je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Imise se mohou kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci.Vlastnické právo lze omezit jen ve veřejném zájmu na základě zákona. Za omezení vlastnického práva nebo vyvlastnění věci vlastníkovi náleží náhrada v plném rozsahu v takové míře, v jaké byl jeho majetek těmito opatřeními dotčen.Sousedské spory mohou do určité míry řešit místní obecní úřady. Zpravidla ale rozhoduje soud.

Jak se zbavit sousedova stromu : A jestli vám sousedův strom stíní nebo vás omezuje či obtěžuje jiným způsobem, a to nad míru přiměřenou poměrům, musíte se obrátit na soud s tzv. sousedskou žalobou, ve které budete žádat, aby soud určil, že je soused povinen zdržet se obtěžování stínem ze své nemovitosti dopadajícím na vaši nemovitost.

Jaký je rozdíl mezi emisí a imisí

Emise neboli množství znečišťujících látek z konkrétního zdroje, který známe (komín rodinného domu nebo teplárny, výfuk mého automobilu) EMISE se měří například i technické kontroly – STK a SME. Imise neboli množství znečišťujících látek v konkrétním místě v konkrétním čase.

Jak se bránit proti imisím : Proti imisím je možné bránit se prostřednictvím žaloby na zdržení se imisí. Osobou oprávněnou podat žalobuje každý vlastník pozemku (soused), který je imisí rušen, přičemž jde o každý pozemek (nikoliv jen přímo přiléhající), na který imise působí.

že vlastnické právo přechází k okamžiku, kdy návrh na zápis změny došel příslušnému katastrálnímu úřadu[2]. Uvedené by mohlo „fungovat“ pouze v případě, pokud by návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch nástupnické společnosti byl podán v okamžiku, kdy nastaly právní účinky dané přeměny.

si můžete na souseda podat stížnost na policii. Stanovená doba nočního klidu platí i o víkendu. Police může na místě uložit pokutu ve výši až 5 000 Kč. Pokud jste v pronájmu, obraťte se na majitele bytu, ať problém s hlučnými sousedy vyřeší.

Jak se zbavit otravných sousedů

Obtěžování nepříjemným sousedem je možné řešit i s pomocí obecního úřadu nebo policie. Úředníci nebo policisté na základě vaší stížnosti prověří, jestli se sousedé nedopouští přestupku proti občanskému soužití. V případě, že ano, hrozí jim pokuta až do výše 20 000 Kč.Zákon stanovuje jako přípustnou vzdálenost pro stromy od společné hranice pozemků 1,5 metru, v případě stromů přesahujících výšku 3 metry jsou to 3 metry. V každém jednotlivém případě je ale důležité přihlédnout k místním poměrům dané oblasti.Opět připomínámě, že povolená výška plotu (nejen) mezi sousedy je 2 metry. Pokud stavíte vyšší plot, je potřeba získat územní souhlas a k němu i souhlas souseda.

Co se stane, když neprojdu emisemi Pokud vozidlo neprojde měřením emisí, bude označeno jako technicky nezpůsobilé. Na protokolu o měření emisí bude uvedena závada, která je potřeba opravit. Vozidlo bude muset absolvovat opravu a opakované měření emisí, aby bylo zpětně označeno jako technicky způsobilé.

Co se měří na emisích : Během měření emisí se odebírají výfukové plyny do analytického systému, kde se měří celkový objem a koncentrace jednotlivých škodlivých látek. Měřeno je množství oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (C02), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx), metanu (CH4), počet pevných částic (PN) a hmotnost pevných částic (PM).

Jak prokázat rušení nočního klidu : Rušení nočního klidu lze prokázat pomocí zápisků, nahrávek, videí a dalších dokumentů. Čím více svědků prokáže viníkovo rušení nočního klidu, tím větší máte šanci na úspěch v případném přestupkovém řízení.

Jaký je rozdíl mezi převodem a přechodem vlastnického práva

Pokud jde o dělení na převod a přechod vlastnického práva, při převodu je důleţitá vůle zúčastněných stran převést vlastnické právo, zatímco k přechodu dochází z jiných právních skutečností neţ je projev vůle (např. ze zákona)6.

  • Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorům, které jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí.
  • Záznam je úkon katastrálního úřadu, který nemá vliv na vznik změnu nebo zánik práva k nemovitosti.

Pokuste se souseda na nevhodné chování upozornit a vyložit mu, čím Vás obtěžuje. Pokud domluva selže, můžete přistoupit k oficiální stížnosti příslušnému kompetentnímu úřadu, a to s ohledem na charakter zdroje hluku (může to být například obecní úřad, stavební úřad nebo krajskou hygienickou stanici).

Co delat s hlučnými sousedy : si můžete na souseda podat stížnost na policii. Stanovená doba nočního klidu platí i o víkendu. Police může na místě uložit pokutu ve výši až 5 000 Kč. Pokud jste v pronájmu, obraťte se na majitele bytu, ať problém s hlučnými sousedy vyřeší.