Co je to komunikacni situace?
Komunikace je procesem, který probíhá mezi zdrojem (komunikátorem) a příjemcem (komunikantem) jako příjímání a vysílání vzkazů. Mezi důležité řadíme, cestu ke sděle- ní, zda má aktuální informační kvalitu z hlediska současné situace. A neméně důležité je, s jakým výsledkem komunikujeme (Jiřincová, 2010).Podle komunikačního systému:

 • verbální komunikace – slovní komunikace, tedy komunikace slovem či písmem.
 • neverbální komunikace – dorozumívání beze slov (např. mimika, haptika, gestikulace atd.)
 • vizuální komunikace – komunikace prostřednictvím vizuálních sdělovacích systémů.

Komunikace – (z latinského communicare, tj. sdílet) znamená vzájemné sdílení – tedy sdělování i přijímání – informací. Je to společenský proces a nosičem bývá řeč či písmo.

Co je komunikační akt : Komunikační akt – úsek komunikační činnosti směřující k uskutečnění záměru mluvčího. Probíhá vždy v určité komunikační situaci a v komunikačním kontextu. ilokuční akt, ilokuce – realizace záměru mluvčího konkrétní výpovědí v komunikaci, který adresát interpretuje jako ilokuční/komunikační funkci výpovědi.

Jaké jsou 3 hlavní složky komunikace

Formy komunikace. Osobní komunikace. Neosobní komunikace. Základní složky komunikačního procesu.

Jak probíhá komunikace : Komunikace nejčastěji probíhá pomocí řeči, důležitá je též mimika, gesta, síla a zabarvení hlasu, postoj i celkové chování člověka (tedy takzvaná řeč těla).

Jako neverbální komunikace nebo též nonverbální komunikace, neslovní komunikace, mimoslovní komunikace nebo mimojazyková komunikace se označuje komunikace bez používání slov nebo neslovní doprovod verbální komunikace. Je to opak verbální komunikace.

Co je cílem každé komunikace Cílem každé komunikace je změna. Chceme, aby adresát něco věděl, k něčemu jsme ho přiměli, něco mu slíbili a podobně.

Jaké jsou druhy komunikace

Rozlišujeme dvě formy komunikace. Verbální a neverbální komunikace.Jak lépe komunikovat s kolegy

 1. Používejte komunikaci tváří v tvář Je mnohem osobnější než posílání e-mailů.
 2. Naslouchejte.
 3. Navažte oční kontakt.
 4. Věnujte pozornost neverbálním projevům.
 5. Buďte přítomni a angažovaní
 6. Mluvte klidně a otevřeně
 7. Oceňte jejich čas.

Verbální komunikace (z lat. verbum, slovo) znamená komunikaci prostřednictvím jazyka a řeči. Verbální komunikace charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím živočichům, a s nimiž ho naopak spojuje komunikace neverbální (nonverbální) – komunikace gesty, mimikou a podobně.

Kategorii a třídu konkrétní pozemní komunikace lze určit například pomocí služby Geoportál silniční a dálniční sítě ČR (platí pouze pro dálnice a silnice; místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace jsou předmětem pasportů jednotlivých obcí).

Jak být dobrý v komunikaci : V čem spočívá efektivní komunikace

 1. Požadujte jen to, na co máte nárok.
 2. Buďte schopní přijatelného kompromisu.
 3. Posuzujte jen své vlastní chování a jednání a neste si za něj zodpovědnost.
 4. Buďte empatičtí, neprosazujte vlastní zájmy na úkor druhých.
 5. Nenabízejte žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující vaše chování.

Jak trénovat komunikaci : 5 jednoduchých tipů na zlepšení komunikace

 1. Mluvte. Kdykoliv a kdekoliv využijte každé příležitosti k navázání komunikace.
 2. Mluvte s lidmi venku.
 3. Mluvte a pozorujte.
 4. Mluvte a pozorujte, zda je vám rozumněno.
 5. Mluvte, pozorujte a ověřujte si, zda je vám nejen rozuměno, ale jste i pochopeni.

Co nám usnadnuje komunikace

Při práci využíváme alternativní komunikační systémy jako náhrada mluvené řeči, např. mluvící fotoalbum, komunikátor Go Talk, komunikační tablet, story sequencer, apod. Komunikaci nám usnadňuje také speciální klávesnice a myš.

Místní komunikace jsou ve vlastnictví obcí. Účelové komunikace jsou majetkem právnických či fyzických osob, přičemž za právnickou osobu je považována i veřejnoprávní korporace (tj. stát, kraje, obce).Mezi významné faktory ovlivňující komunikaci patří sociální percepce, charakteristiky prostředí, v němž komunikace probíhá, a osobností i vývojové charakteristiky komunikujících. Sociální percepce znamená způsob vnímání a poznávání druhých osob a vytváření dojmu a názoru na druhé.

Jak dobře komunikovat : Principy dobré komunikace

 1. Aktivně naslouchejte, doptávejte se na nejasnosti.
 2. Dejte najevo, že rozumíte stanovisku druhého.
 3. Neobviňujte protistranu z problémů, které máte.
 4. Konkrétně popište, s jakými problémy se musíte potýkat a zdůrazněte, že pro vás klíčové najít jejich řešení.