Co je to Směnka na řad?
Co je to směnka. Směnka je cenný papír, který slouží k zajištění závazku. Vystavitel směnky (dlužník) se na směnce upíše k tomu, že věřiteli zaplatí dlužnou částku uvedenou na směnce.Pro mimosoudní vymáhání směnky postačí zaslat scan směnky. V případě soudního vymáhání je však nutné předložit soudu originál směnky již v rámci návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Po skončení soudního řízení soud originál směnky samozřejmě vrací.Doložky a další fígle:

Doložka „nikoli na řad“ – tou vyloučíte, že by jednoduše mohla být směnka převedena na jinou osobu tím, že by se pouze na její rubovou stranu uvedla další osoba, které se (místo té původní) má platit. Tj. směnku nelze převést rubopisem.

Co má být na Smence : Náležitosti směnky vlastní s upozorněním na časté chyby při jejím vyplňování

 • Směnka vlastní – náležitosti.
 • Označení směnky.
 • Slib zaplatit.
 • Údaj splatnosti na směnce.
 • Údaj místa, kde má být placeno.
 • Komu má být placeno.
 • Datum a místo vystavení směnky.
 • Podpis směnky výstavcem.

Jak fungují směnky

Dlužník se podepisuje na směnce a zavazuje se, že v určený den a na určeném místě zaplatí majiteli směnky, tedy věřiteli, uvedenou částku. V praxi je směnka poměrně tvrdým nástrojem, neboť jednou z podmínek platnosti směnky je, že jde o bezpodmínečný závazek; slib zaplatit nesmí být vázán na splnění žádné podmínky.

Jak vypadá směnka : Co musí obsahovat směnka, říká zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.), my si o tom víc povíme níž. Forma směnky nijak přesně stanovená není, tedy kromě toho, že musí být písemná. Pokud je psaná ručně, teoreticky ji můžete sepsat třeba na krabici od banánů; když bude mít všechny obsahové náležitosti, bude platit.

Naproti tomu neplatná je směnka, která neobsahuje rok splatnosti, směnka se splatností dřívější než je datum vystavení, směnka splatná alternativně v různé dny (např. 1. nebo 2. ledna 2014) nebo směnka, která stanoví splatnost v určitém časovém rozmezí (např.

Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

Co znamená podepsat směnku

Jak vystavit směnku.

Dlužník se podpisem směnky zavazuje, že majiteli směnky v určitý den na určitém místě uhradí sumu uvedenou na směnce. A pravidla jsou neúprosná: závazek je bezpodmínečný, slib zaplatit nesmí být spojený se splněním jakékoli podmínky. I proto bývá vymáhání rychlé.Bezpodmínečný závazek

Věřitel může směnku prodat – třeba ještě před datem splatnosti. Případně může směnku použít k placení jiných závazků či obchodování. Dlužník je pak povinen peníze zaplatit novému majiteli směnky.Jak vyplnit směnku vlastní + vzor zdarma

 1. Místo a datum vystavení směnky. například: V Brně dne 1.
 2. Částka. například: 135.000,- Kč nebo 6.000 EUR.
 3. Údaj splatnosti. například: 1.
 4. Na řad (komu) například: Jan Novák, nar.
 5. Částka slovy.
 6. Místo, kde má být placeno.
 7. Údaje výstavce.
 8. Podpis dlužníka.


Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Co kdyz Nezaplatim směnku : Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

Kde vzít směnku : Směnku koupíte normálně v papírnictví. Máte 2 druhy: vlastní a cizí.

Jak dlouho platí směnka

Kdy se směnka promlčí

Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku. jméno toho, kdo má platit (směnečníka) údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.směnečného a šekové musí obsahovat:

 1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 5. údaj místa, kde má být placeno.
 6. jméno toho, komu má být placeno.