Co je zmena územního plánu?
Toto posouzení provádí pořizovatel, kterým může být obecní úřad, který tuto činnost vykonává prostřednictvím osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nebo příslušný odbor územního plánování obce s rozšířenou působností.Stačí podat písemné připomínky k pořizovateli návrhu (kterým je typicky obecní úřad či obecní úřad obce s rozšířenou působností) do 15 dnů ode dne, kdy byl návrh zadání územního plánu doručen veřejnou vyhláškou – blíže viz § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“)[2].Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce. Určuje budoucí využití území – co lze na jednotlivých místech stavět (cesty, bydlení, nákupní centra či průmyslové areály). Má vždy grafickou část (barevný výkres) a textovou část.

Jak má vypadat žádost o změnu územního plánu : Podání návrhu změny musí mít následující náležitosti: Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí – hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).

Jak dlouho trvá změna územního plánu

Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.

Kdo rozhoduje o vydání územního plánu : Je tedy vydáván zastupitelstvem obce jako celek (výrok a odůvodnění). Územní plán je vyhotoven na základě územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů, vlastních podkladů a rozborů daného území, popřípadě územních studií. ÚP musí být v souladu se zásadami územního rozvoje.

Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje. Přičemž větší obce a města přistupují k úpravám územního plánu častěji tak, jak vyvstane nutnost reagovat na aktuální vývoj v obci.

Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.

Co kdyz obec nemá územní plán

Nemá-li obec vydán územní plán, může vymezit zastavěné území samostatným postupem svým obec- ním úřadem, pokud tento splňuje kvalifikační požadavky, nebo může o vymezení požádat úřad územní- ho plánování, kterému zároveň předá mapové podklady.O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje.Kdo rozhoduje o zařazení lokality navržené pro změnu využití území do změny územního plánu a kdo tuto změnu schvaluje O tomto rozhoduje zastupitelstvo obce, pro kterou je změna územního plánu pořizována.

Dnem doručení změny a úplného znění nabývá změna účinnosti. Územní plán vzniká poměrně dlouho, celý proces trvá 2-3 roky.

Kdy se obec stane městem : V současnosti může být dle zákona o obcích městem nově stanovena taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak (na žádost obce) stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Kdo rozhoduje o územním plánu : Rozhodnutí zastupitelstva o změně či pořízení

Nejprve je nutné rozhodnout o tom, že se bude územní plán či jeho změna pořizovat. O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce, a to buďto z vlastního podnětu, nebo na návrh jiných subjektů.

Co určuje městys

Městys či městečko (dříve i městec) je typ obcí významově stojící mezi městem a vsí. V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice.

Poté se status města (či městyse) vztahoval zásadně jen k celé obci. V současnosti může být dle zákona o obcích městem nově stanovena taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak (na žádost obce) stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.Pořizování a schvalování územního plánu totiž probíhá výlučně prostřednictvím úřední desky (včetně zveřejnění písemností způsobem umožňující dálkový přístup), jednotlivým vlastníkům nemovitostí se proto písemnosti nedoručují přímo do jejich poštovních schránek.

Jaký je rozdíl mezi obcí městysem a městem : Nové znění § 3 zákona č. 128/2000 Sb. Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.