Co musí obsahovat dokumentace pro územní rozhodnutí?
Z dokumentace jednoznačně vyplývá půdorysné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní infrastrukturu. DUR též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby.Dokumentace potřebná pro územní souhlas

Popis stavby nebo zásahu – obsahuje popis projektu včetně výkresů a fotografií, které dokládají stavební záměr. Mapy a plány – obsahují plán lokality, plány stávajícího i navrhovaného stavu včetně umístění a rozměrů.Zahrnují kompletní stavební řešení, technické parametry, materiály a technologie použité pro stavbu, způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě. Tyto dokumenty jsou podkladem pro získání stavebního povolení, které je nezbytné pro zahájení výstavby.

Co obsahuje DPS : Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Obsahuje konstrukční řešení domu, prostorové uspořádání, materiálové specifikace stavby apod. a musí být v souladu s požadavky, které se týkají veřejných zájmů a norem (dopravní, energetické, protipožární, hygienické, uživatelské, provozní a další podmínky).

Co je potřeba k vydání územního souhlasu

Jak žádat o územní souhlas

  1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele, smlouva, nebo doklad o právu provést stavbu.
  2. Souhlas vlastníka pozemku v případě, že vám pozemek nepatří.
  3. Plnou moc, pokud někoho zastupujete.
  4. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba umisťuje.

Co obsahuje zadávací dokumentace : ČÁST DRUHÁ – Zadávací řízení (§ 21 – § 85)

(1) Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

Územní souhlas je ekvivalentem územního rozhodnutí a ohlášení stavby je ekvivalentem stavebního povolení pro stavby, pro které to stanoví zákon. O příslušných řízeních se vše podstatné dozvíte v našich manuálech Územní řízení a Stavební řízení.

Bez územního souhlasu nemůžete stavbu rodinného domu ohlásit nebo požádat o vydání stavebního povolení, tzn. nemůžete získat druhý stupeň povolení, na jehož základě pak již můžete začít stavět.

Co obsahuje technická dokumentace

Technická dokumentace obsahuje informace o konstrukci výrobku a o jeho výrobci a fungování. Dále musí obsahovat veškeré skutečnosti, které prokazují soulad výrobku s platnými požadavky. Jako výrobce se musíte při uvádění výrobku na trh řídit určitými pravidly.Stavba. (1) Stavbou se v tomto zákoně rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.RDS – Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby (nebo také dodavatelská dokumentace), zpracována pro konkrétního dodavatele stavby nebo přímo dodavatelem stavby, dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování. Nelze zaměňovat s DPS.

Dokumentace bouracích prací – co obsahuje Obsah a podoba demoličního projektu je přesně dána vyhláškou č. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb. Zahrnuje naprosto všechny aspekty demolice, od křovin na pozemku, přes vztahy s okolím, složení stavby, zaměření inženýrských sítí, až po technické výkresy.

Kdy je potřeba projektová dokumentace : Je nutná nejčastěji k řízení o odstranění stavby. Často se ale zpracovává před zpracováním samotné Dokumentace pro stavební povolení pro nový objekt na daném pozemku a nebo bývá součástí této dokumentace.

Jak dlouho trvá vyřízení územního souhlasu : Jak dlouho trvá územní rozhodnutí Když podáte žádost o vydání územního rozhodnutí, je jejím výsledkem vydání územního rozhodnutí. Souhlas s umístěním a provedením stavby se vydává, pokud není žádný problém, do 30 dnů, územní rozhodnutí se stavebním povolením pak do 60 dnů.

Co obsahuje dokumentace pro výběr zhotovitele

Dokumentace pro výběr zhotovitele, jak už název vypovídá slouží k výběru dodavatele stavebních prací. Dokumentace obsahuje výkaz výměr stavebního materiálu a seznam prací ke kterému všichni oslovení doplní své nabídkové ceny.

V zásadě platí, že veřejnou zakázku je zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dále jen („ZZVZ“).Jakmile je územní rozhodnutí pravomocné (tj. po případném rozhodnutí o odvolání), můžete zažádat o druhý stupeň povolení stavby — povolení provedení stavby podáním ohlášení stavby (případné probíhající soudní řízení tomuto kroku nebrání). Územní souhlas nebo územní rozhodnutí mohou přestat platit.

Co má obsahovat průvodní zpráva : Průvodní zpráva musí obsahovat identifikační údaje. Mezi tyto údaje se vypisují údaje o stavbě například název stavby, místo stavby a předmět dokumentace. Předmět stavby znamená, jestli se jedná o novostavbu nebo přestavbu. Mezi další identifikační údaje patří údaje o žadateli a údaje o zpracovateli.