Co se počítá do užitné plochy domu?
Užitná plocha by se měla využívat dle nařízení pouze u obytných budov, rodinných domů atp. Užitná plocha by měla být pouze součet místností uvnitř vnějších stěn, tudíž bez balkonu, lodžie, terasy, a současně bez příslušenství, kterým je chodba, sklep, kóje, kolárny…je plocha ohraničená obvodovými konstrukcemi všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Do zastavěné plochy se počítají i lodžie, arkýře, přístřešky nebo terasy. Naopak se do ní nezapočítavají balkóny, chodníky a cesty, terasa bez přístřešku (zpěvněný terén) nebo přesahy střechy.Se souslovím užitná plocha se určitě při pročítání nabídek bytů na prodej setkáte často. V praxi se však týká celých obytných budov. Zahrnuje plochu všech místností domu, tedy kuchyně, ložnice, obývací pokoje, koupelny, toalety a případné chodby. Do užitné plochy se počítají také sklepy, balkony, půdy a podkroví.

Jak zjistit užitnou plochu domu : Užitná plocha

Jak zjistit užitnou plochu Změřte budovu uvnitř, respektive prostor uvnitř vnějších obvodových stěn. Do užitné plochy nespadají např. vnitřní stěny, sloupky, vnitřní šachty a stoupačky, případně ani výtahy či průchozí schodiště.

Co se považuje za zpevněnou plochu

Zákon však dle znění § 2 odst. (3) za stavbu považuje i například zpevněnou plochu (chodník, cesta, terasa na terénu apod.), za předpokladu, že vznikla stavební nebo montážní technologií, případně je tvořena výrobkem plnícím funkci stavby.

Jak vypočítat užitnou plochu : Definice užitné plochy je převzata z nařízení Evropské komise (ES). Užitná plocha je součet metrů čtverečních obytných místností uvnitř vnějších stěn nemovitosti, kterou můžete skutečně užívat = kuchyně, ložnice, obývací pokoje, koupelny, toalety a chodby. Užitná plocha nezahrnuje: balkony, lodžie nebo terasy.

Zastavěná plocha je vymezena pravoúhlým průmětem vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních podlaží a pravoúhlým průmětem zastřešené části stavby bez obvodových konstrukcí. Zastavěná plocha je vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Jedná se o zastřešenou stavbu .

Do užitné plochy se na rozdíl od podlahové plochy nezapočítávají vnitřní svislé konstrukce (příčky, stěny, sloupy, apod.), komíny, výtahy, šachty a dále plochy, kde je umístěna např. klimatizace, elektrické generátory či zařízení k vytápění.

Co lze povazovat za stavbu

Stavba. (1) Stavbou se v tomto zákoně rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.UŽITNÁ PLOCHA

je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny.Zastavěná plocha stavby je plocha ortogonálního průmětu vnějšího obvodu svislých konstrukcí nejrozsáhlejší části stavby vnímatelné nad terénem do vodorovné roviny. Do zastavěné plochy se nepočítá půdorysný průmět markýz, balkonů, nekrytých teras a podobně.

Zastavěná plocha pozemku je hlídaný údaj, kterým se reguluje hustota zástavby nadřazenými dokumentacemi, například územním plánem obce. Jde o stanovení maximálního procenta zastavěnosti pozemku stavbami. Koeficient zastavitelnosti se pohybuje nejčastěji mezi 25-40 % celkové plochy pozemku.

Co se pocita do podlahové plochy : Zákon uvádí, že podlahová plocha je součtem celé plochy bytu (ustanovení § 1222 NOZ a nařízení vlády č. 366/2013). Započítávají se do ní tedy také obvodové zdi bytu, a to včetně vnitřních příček. Díky tomu zjistíme také údaj, kolik metrů čtverečních bude byt měřit v případě, že odstraníte vnitřní příčky.

Co lze stavět bez ohlášení : Podle tohoto ustanovení totiž nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu pouze stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže mimo jiné neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení, ani vytápění.

Co to je drobná stavba

CO SE POVAŽUJE ZA DROBNÉ STAVBY

Drobné stavby jsou vyjmenovány v odstavci 1 přílohy č. 1 nového stavebního zákona. Patří sem stavby do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, s nejvýše jedním nadzemním podlažím a podsklepením do maximální hloubky 3 m.

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. Plocha arkýře se započítává.Stavby na ohlášku jsou upraveny v § 104 stavebního zákona. Na ohlášku lze postavit stavby pro bydlení a rekreaci. Avšak pouze za předpokladu, že takové stavby na ohlášení budou mít nejvýše jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m, dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Jak je definovana drobna stavba : Co se považuje za drobné stavby

Drobné stavby jsou vyjmenovány v odstavci 1 přílohy č. 1 nového stavebního zákona. Jsou to především: stavby do 40 m2 (oproti stávajícím 25 m2) zastavěné plochy a do 5 m výšky, s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepením do max.