Co to je abstrakt?
Abstrakt bakalářské práce je krátkým shrnutím celé práce a měl by obsahovat její cíle, použité metody, výsledky šetření a závěr. Abstrakt se umisťuje do přední části bakalářské práce a jeho rozsah by měl být okolo 500 slov. Cílem abstraktu je případného čtenáře zaujmout a přesvědčit ho k dalšímu čtení práce.Abstrakt (referát) je redukovaný text, který bez doplňkových nebo hodnotících informací charakterizuje obsah dokumentu. Základními vlastnostmi abstraktu jsou výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a čtivost. Formulován je v přirozeném jazyce – obvykle ve větách.Postup psaní abstraktu

Nejprve se tedy zaměřte na úvod abstraktu a v něm v několika větách nastiňte téma, kterým se následně hodláte zabývat, a vysvětlete svůj cíl práce, tedy to, co jste si stanovili, že by mělo být výsledkem celé vaší práce. Ve druhém bodě uveďte metody, díky kterým jste onoho zmíněného cíle dosáhli.

Co je to anotace a abstrakt : Anotace vs abstrakt

Základní rozdíl mezi anotací a abstraktem spočívá v tom, že abstrakt v sobě zahrnuje popis způsobu řešení zkoumané problematiky, užité metody výzkumu nebo také výsledky výzkumného šetření, zatímco anotace tyto údaje neobsahuje. Anotací rozumíme pouze krátký popis práce o několika větách.

Co by měl obsahovat abstrakt

Co má obsahovat abstrakt v bakalářské práci Jak už bylo řečeno, abstraktem se rozumí stručný popis obsahu bakalářské práce. Jeho cílem je především zaujmout čtenáře natolik, aby si bakalářskou práci přečetl. Autor by se měl v první části abstraktu zaměřit především na řešený problém, téma a cíl celé práce.

Jak napsat abstrakt k prezentaci : Abstrakt má být stručný a obsahovat pouze informace v dokumentu obsažené. Abstrakt by měl být u rozsáhlejších dokumentů v délce max. 500 slov, u článků či částí monografií cca 250 slov a u poznámek a krátkých zpráv do 100 slov. Abstrakt bývá umístěn na začátek odborného textu.

Můžeme si pod tím představit krátkou, ale výstižnou charakteristiku obsahu celé práce. Toto krátké shrnutí obsahuje použité metody, způsoby řešení, a výsledek celého šetření. Součástí jsou také klíčová slova související s oblastí, na kterou je bakalářská práce zaměřena.

Co má obsahovat abstrakt v bakalářské práci Jak už bylo řečeno, abstraktem se rozumí stručný popis obsahu bakalářské práce. Jeho cílem je především zaujmout čtenáře natolik, aby si bakalářskou práci přečetl. Autor by se měl v první části abstraktu zaměřit především na řešený problém, téma a cíl celé práce.

Jaký je rozdíl mezi anotaci a Abstrakt

V obou případech se jedná o krátký text, který by měl ještě před úvodem krátce nastínit čtenáři danou problematiku. Základní rozdíl je ale ten, že v abstraktu, na rozdíl od anotace, uvádíte i použité metody a výsledky, kterých jste dosáhli. Kdežto anotace má pouze čtenáře uvést do tématu a závěr mu nesdělí předem.Autor by se měl v první části abstraktu zaměřit především na řešený problém, téma a cíl celé práce. V další části je potřeba uvést, zda byl problém vyřešen a jestli došlo k naplnění stanoveného cíle. Poté by měly být sděleny konkrétní výsledky, ke kterým pisatel došel a které jsou stěžejním bodem celého výzkumu.Nejčastěji bývá abstrakt umístěn na začátku textu práce. Mělo by se jednat o samostatnou stránku s titulkem "Abstrakt" a textem stejného formátu, jako zbytek práce (řádkování 1.5, zarovnání do bloku). Nadpis obdobně jako anotace a další úvodní části není číslován.

Jak napsat abstrakt – struktura

  1. Na začátku abstraktu byste měli čtenáře jednou či dvěma větami uvést do tématu, kterým jste se zabývali.
  2. Dalším bodem by měl být cíl práce, který jste si stanovili v zadání, respektive v úvodu práce.
  3. Třetím bodem abstraktu by měly být použité metody, tedy způsob, jakým bylo cíle dosaženo.