Co to je patkové písmo?
Volba typu fontu pro jednotlivé části dokumentu

Ideální je přehledné, proporcionální patkové písmo. To nejméně unavuje oko čtenáře. Příkladem může být Times New Roman. Pro název dokumentu a nadpisy kapitol a podkapitol se hodí spíše bezpatkové písmo, většinou zvýrazněné ztučněním.V současnosti jsou bezpatková písma hojně využívána, a to zejména pro texty menšího rozsahu. Přestože pro sazbu knih se stále používají častěji patková (serifová písma), v některých oblastech (např. webdesign, reklama) se užívá téměř výhradně bezpatkových písem a patková písma jsou použita jen jako doplněk, příp.Neproporcionální písmo (anglicky monospaced font), také označované jako písmo s pevnou šířkou, je druh fontu, v němž mají všechny znaky stejnou šířku. Protikladem je písmo proporcionální, kde jsou jednotlivá písmena a mezery mezi nimi různě široké.

Jak nastavit patkové písmo ve Wordu : Pokud chcete ve Wordu automaticky používat své oblíbené písmo, nastavte ho jako výchozí.

  1. Přejděte na Formát > Písmo > Písmo. Můžete také stisknout a podržet. + D a otevřít dialogové okno Písmo .
  2. Vyberte písmo a velikost, které chcete použít.
  3. Vyberte Výchozí a pak vyberte Ano.
  4. Vyberte OK.

Co je patkové písmo

Serif nebo patka v typografii označuje u některých typů písma zakončení tahů, grafické zvýraznění zakončení tvarů písmen. Tento typ písem se označuje jako serifová či patková písma, klasickým zástupcem je antikva. Opakem jsou bezpatková písma, která jsou též označována jako grotesk nebo sans-serif.

Čím se od sebe liší Pátková a bezpatková písma : Patková písma se standardně používají zejména v knižní sazbě (knihy, seminární, bakalářské, magisterské práce…). Díky patkám vedou oči lépe po řádku a jsou tak pro delší texty čitelnější. Bezpatkové – písmo, jež patky neobsahuje. Příkladem jsou například písma Arial, Tahoma a Verdana.

Pojem klínové písmo znamená způsob zápisu, styl psaní znaků starověkých písem, určený prostředky dostupnými ve starověké Mezopotámii, tj. hlínou a rákosem. Neoznačuje žádnou konkrétní sadu znaků, jako např. latinka nebo alfabeta.

V prezentacích preferujte bezpatkové fonty. Výjimka potvrzuje pravidlo: Pro nadpisy můžete zvolit patkové písmo. Naopak důrazně nedoporučuji používat kvůli horší čitelnosti patkové písmo na drobné a rozsáhlejší texty na slajdech určených pro prezentování.

Co je to Hůlkové písmo

Co to vlastně je hůlkové písmo Jedná se o ručně psané písmo založené na dvou geometrických tvarech. Rovných čar, který říkáme hůlky a křivek, které nazýváme obloučky. Písmena se, na rozdíl od psacího písma, nespojují, a tak je jednoduché na čtení i psaní.Většina písem může být rozdělena do 3 kategorií: logografické (slovní), sylabické (slabičné) a alfabetické (abecední). Obecné slovo pro symboly v písmu je grafém (znak).Egyptské hieroglyfy

Hieroglyfy jsou považovány s klínovým písmem za nejstarší písmo vůbec. Nápisy v kameni a na papyru sahají až před rok 4 000 př.

Patkové písmo je druh písma, které má tzv. patky. Například velké písmeno "I" není jen obyčejná úsečka, ale je na obou stranách rozšířena. Příkladem takového písma je například Times New Roman.

Jaký je rozdíl mezi Patkovým a Bezpatkovým písmem : Díky patkám vedou oči lépe po řádku a jsou tak pro delší texty čitelnější. Bezpatkové – písmo, jež patky neobsahuje. Příkladem jsou například písma Arial, Tahoma a Verdana. Patková i bezpatková písma lze v jednom dokumentu kombinovat (patkové pro běžný text a bezpatkové například pro nadpisy).

Co je tiskací písmo : Termín “tiskací písmo” je český hovorový termín, který se používá spíše v konfrontaci s úplně spojeným písmem. “Tiskací” je však odvozeno od termínu “tiskový”, což označuje tisková písma pro sazbu (knih, textů apod.).

Co to je Kapitálka

Kapitálky jsou vyznačovací řez písma latinky, u kterého mají písmena tvar verzálek (velkých písmen), avšak velikost běžných malých písmen, minuskulí.

Serif nebo patka v typografii označuje u některých typů písma zakončení tahů, grafické zvýraznění zakončení tvarů písmen. Tento typ písem se označuje jako serifová či patková písma, klasickým zástupcem je antikva. Opakem jsou bezpatková písma, která jsou též označována jako grotesk nebo sans-serif.Česká abeceda je soubor všech písmen malých i velkých, která jsou používána v psané češtině. Čeština používá 42 písmen, tedy 26 písmen základní latinky doplněných písmeny s třemi diakritickými znaménky, háčkem (ˇ), čárkou (´) a kroužkem (˚) a spřežku (digraf) ch.

Co jsou patky v písmu : Serif nebo patka v typografii označuje u některých typů písma zakončení tahů, grafické zvýraznění zakončení tvarů písmen. Tento typ písem se označuje jako serifová či patková písma, klasickým zástupcem je antikva. Opakem jsou bezpatková písma, která jsou též označována jako grotesk nebo sans-serif.