Co to znamená menšiny?
menšina – obecně jakákoliv skupina lidí definovaná nějakým s-gicky význ. společným znakem, která se početně nemůže rovnat jiné skupině, tvořící v dané společnosti většinu. Nejčastěji se v tomto smyslu mluví o m. v souvislosti s národnostní (jazykovou), rasovou nebo náb.národnostní menšina, úředně uznávaná etnická menšina; etnická menšina, obvykle vymezená jazykem a kulturou; náboženská menšina, určená náboženským vyznáním; jazyková menšina, pokud není zároveň i menšinou etnickou (například francouzsky a italsky hovořící obyvatelé Švýcarska).K 30. září 2021 bylo na území ČR registrováno celkem 647 6501 osob cizí státní příslušnosti, z toho 328 560 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 319 090 mělo v ČR trvalý pobyt. Mezi cizinci pobývajícími legálně na území ČR převažují občané třetích zemí (418 369 osob, tj.

Které menšiny Žiji v České republice : Přehled národnostních menšin

  • Přehled národnostních menšin.
  • Bulharská národnostní menšina.
  • Chorvatská národnostní menšina.
  • Maďarská národnostní menšina.
  • Německá národnostní menšina.
  • Polská národnostní menšina.
  • Romská národnostní menšina.
  • Rusínská národnostní menšina.

Co to je minorita

Minorita je termín, kterým se označuje menší část populace nebo skupiny jednotlivců, které se nějakým způsobem odlišují od ostatní populace. Tato odlišnost může být založena na různých kritériích, jako jsou etnický původ, jazyk, náboženství…

Co je to etnikum : lid) je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu. Používá se také jako synonymum pro etnickou skupinu, národ a kmen. Příslušníky etnika spojuje pocit sounáležitosti, víra ve společný původ a dějiny, společné označení sama sebe neboli etnonymum, a kulturní prvky, tradice a mentalita odlišující je od jiných etnik.

Současné národnostní složení

Národnost Obyvatelé hlásící se k dané národnosti
výhradně celkem
česká 6 033 014 6 415 104
neuvedeno 3 321 058
moravská 359 621 556 641


Obyvatelstvo Česka zahrnuje všechny lidi, kteří mají bydliště na území České republiky. Jejich počet dosahuje 10 900 555 lidí (k 30. červnu 2023). Podobný počet obyvatel mají z evropských zemí Belgie, Řecko, Portugalsko a Švédsko.

Kolik je migrantů v Česku

K 30. červnu 2023 bylo na území ČR registrováno celkem 1 036 798 osob cizí státní příslušnosti, z toho 344 398 na základě oprávnění k přechodnému pobytu, 342 186 na základě oprávnění k trvalému pobytu a 350 214 na základě (aktivní) registrace dočasné ochrany.Slovenská menšina v Česku představuje jednu z početně významnějších národnostních menšin na území Česka. Při Sčítání lidu, domů a bytů 2021 se ke slovenské národnosti přihlásilo 162 578 osob (vyplnění národnosti nebylo povinné).Významnější české menšiny žijí v Německu, na Slovensku a v Rakousku, častěji se vyskytují i ve Francii, Itálii, Spojeném království, USA, Švýcarsku, Chorvatsku a na Ukrajině (Volyň).

Jako samostatné podstatné jméno se meta užívá ve dvou významech: 1. vytčený cíl; 2. značka pro cvičence při hromadných tělocvičných vystoupeních (viz Nový akademický slovník cizích slov). Jako první část složených slov je meta- řeckého původu a užívá ve významu „přes, za, po, s, mezi, vně, mimo“, např.

Co to je narace : Narace (z lat. narratio, tj. vyprávění) je v diplomatice označení pro tu část listiny, která pojednává o konkrétních důvodech, které vedly k jejímu vydání. Její význam je tím odlišný od arengy, která podává všeobecné důvody.

Co jsou to národy : Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří jsou navzájem spojeni kombinací několika druhů objektivních vztahů (hospodářské, náboženské…) a odrazem těchto vztahů ve společenském vědomí. Jazykově pojem odpovídá narození (latinsky natio), tedy společnému místu či společným předkům.

Jaký je rozdíl mezi národem a etnikem

Území obývané určitým národem může, ale nemusí být totožné s územím určitého státu. Jako etnikum označujeme takovou skupinu lidí, jež má 1. pověst o společném původu, 2. určité obývané území spojené se svými dějinami, 3.

Tabulka dat

2010 2019
0 – 4 let 579535 567172
5 – 9 let 485064 571974
10 – 14 let 453543 553914
15 – 19 let 582650 467391

Složení obyvatelstva podle pohlaví se v úhrnném pohledu v průběhu let příliš nemění, tradičně mírně převažují ženy. Na konci roku 2017 představovala mužská část populace 49,2 % (5,22 milionu obyvatel) z celku a ženská 50,8 % (5,39 milionu), neboli na tisíc žen připadlo 968 mužů (tzv.

Kolik je mužů a žen v Cesku : Složení obyvatelstva podle pohlaví se v úhrnném pohledu v průběhu let příliš nemění, tradičně mírně převažují ženy. Na konci roku 2017 představovala mužská část populace 49,2 % (5,22 milionu obyvatel) z celku a ženská 50,8 % (5,39 milionu), neboli na tisíc žen připadlo 968 mužů (tzv.