Jak citovat web ministerstva?
Nejdříve uvádíme název organizace či společnosti, dále rok publikování, poté nadpis článku nebo stránky, webové sídlo v kurzívě, kde se daný text nachází, [online] – cituje se z webové stránky online, copyright nebo aktualizace stránky, a konečně datum, kdy daný autor text citoval, a nesmí chybět odkaz.Veškerou korespondenci adresujte: Ministerstvo vnitra ČR, redakce Kriminalistika, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 nebo na e-mail: [email protected]. Při citování literatury je nutné respektovat zásady citování odborné literatury podle mezinárodní normy ČSN ISO 690.Podstatné je samozřejmě jméno autora/organizace (je-li známo), následuje konkrétní název článku/strany/pojmu. Dále je nutné uvést webové sídlo (web, kde se citovaný pramen nachází), v případě článku i konkrétní datum nebo alespoň rok publikování.

Jak citovat webovou stránku Muni : Název homepage. Rok vydání. Místo vydání: Nakladatel; [Datum aktualizace; Datum citování/zobrazení]. Webová adresa.

Jak zkopírovat obsah webu

Tip: Zkopírovat můžete jen weby, které vlastníte.

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Více. Spravovat web.
 3. Klikněte na Kopírovat tento web.
 4. Vedle možnosti „Název webu“ zadejte název.
 5. Nahoře klikněte na Kopírovat.
 6. Volitelné: Můžete také starý web smazat.

Jak správně citovat webovou stránku ISO 690 : Nová je povinnost trvalé identifikátory uvádět formou odkazu např. https://doi.org/10.4324/9781003173427 nebo http://hdl.handle.net/11025/45146. Datum citace je uváděno až za odkazem na zdroj ve tvaru: rrrr-mm-dd. Je-li součástí citace upozornění na omezený přístup ke zdroji, uvádíme datum citace až za ním.

Název příspěvku. In: Tvůrce webové stránky. Název webové stránky / webového sídla. Místo: vydavatel, datum publikování.

Odkaz se vytváří tak, že se uvede první údaj z citace (převážně autor nebo název organizace, u děl bez autora se uvádí první slova z názvu) a rok vydání. Tyto údaje se dávají do kulaté nebo hranaté závorky. Za čárku se může uvést i číslo stránky, kde se konkrétní informace objevuje v původním dokumentu.

Co se nemusí citovat

Nemusíme citovat (pkud jsou poprvé uveřejněny v daném textu): vlastní myšlenky, vlastní analýzy, výpočty, popis výsledků vlastních pokusů či pozorování.Trvalý identifikátor zaručuje, že se k citovanému zdroji dostaneme i po letech. Nová je povinnost trvalé identifikátory uvádět formou odkazu např. https://doi.org/10.4324/9781003173427 nebo http://hdl.handle.net/11025/45146. Datum citace je uváděno až za odkazem na zdroj ve tvaru: rrrr-mm-dd.Web je shlukem webových stránek s různými tématy nacházejících se na určitých adresách URL. Webová stránka je částí webu, která zahrnuje obsah jako text, obrázky, videa, odkazy na další relevantní webové stránky atd. K přístupu na web se používá doménová adresa. Lze k ní přistupovat přes přímou adresu URL nebo web.

Pokud citujete podle citačního stylu ČSN ISO 690, využijete v citaci zkratku „b.d.“ (znamená bez data). Více o tom, jak si s daty vydání v případě citačního stylu ISO 690 poradit, naleznete zde.

Jak Zkopirovat text z webu : PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak uložit obsah webové stránky : Stažení stránky z Chromu k přečtení offline

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Přejděte na požadovanou stránku.
 3. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Uložit a sdílet Uložit stránku jako…
 4. Vyberte, kam chcete stránku uložit.
 5. Vyberte Uložit.

Jak citovat webovou stránku APA 6

Citovaný text (citát) je vždy označený uvozovkami a je doplněný odkazem na zdroj. V odkazu na zdroj se uvádí i číslo stránky (pokud má zdroj číslované strany). Celý bibliografický zápis zdroje (bibliografická citace) se píše do seznamu použitých zdrojů na konci práce.

Tištěný příspěvek

Název příspěvku. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vydání.- Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).

Co všechno musím citovat : Samo citování má dvě složky. Odkaz a bibliografický záznam. Odkaz je údaj v textu, který odkazuje na bibliografický záznam. Bibliografický záznam uvádíme v seznamu použité literatury, obvykle na konci práce.