Jak citovat z online slovníku?
PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].Nejdříve uvádíme název organizace či společnosti, dále rok publikování, poté nadpis článku nebo stránky, webové sídlo v kurzívě, kde se daný text nachází, [online] – cituje se z webové stránky online, copyright nebo aktualizace stránky, a konečně datum, kdy daný autor text citoval, a nesmí chybět odkaz.Údaje o vydání [datum citace]. Přístup ke zdroji. Standardní číslo. (jedno číslo) Ikaros [online].

Jak citovat webovou stránku pod čarou : Zkrácená citace v poznámce pod čarou je obvykle celá při prvním citování informačního zdroje. Další je již možné zkrátit na příjmení autora, název titulu a rozsah stran. Pokud na stejný informační zdroj odkazujeme poznámkami pod čarou ihned za sebou, je možné použít zkráceně Tamtéž.

Jak citovat webovou stránku v textu Příklad

CO – název stránky: Hlásíme se o slovo!, KDY – rok: 2020. KDO – název webu: Česká středoškolská unie [online]. KDE – nakladatel: Česká středoškolská unie [cit. 2020-08-06].

Jak zkopírovat obsah webu : Tip: Zkopírovat můžete jen weby, které vlastníte.

  1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
  2. Vpravo nahoře klikněte na Více. Spravovat web.
  3. Klikněte na Kopírovat tento web.
  4. Vedle možnosti „Název webu“ zadejte název.
  5. Nahoře klikněte na Kopírovat.
  6. Volitelné: Můžete také starý web smazat.

Př.: ČSN ISO 690 (v ČR velmi rozšířený citační styl) vyžaduje u citací elektronických dokumentů specifické údaje: označení typu dokumentu (online); datum citování (kdy jsme dokument viděli); údaj o dostupnosti (URL, DOI apod.).

Jak citovat ChatGPT

  1. Uvést poznámku pod čarou v tom místě, kde je text upraven pomocí nástroje ChatGPT, v poznámce by mělo být uvedeno znění dotazu (promptu)
  2. Uvést všechny použité dotazy (prompty) jako přílohu textu tak, aby bylo zřejmé, jak dotaz zněl, na které straně textu se pasáž nachází a jaké má znění

Jak průběžně citovat

V textu průběžně odkazujeme pomocí číslic v hranatých (preferovaný způsob) i kulatých závorkách nebo v horním indexu v pořadí, v jakém jsou v textu uvedeny poprvé. Další odkazy v textu na stejný informační zdroj mají stejné číslo jako první odkaz v textu.Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit. Citaci označíte tak, jako ostatní přímé citace (uvozovkami a citační závorkou s umístěním).1. Odkaz přímo v textu (první prvek a datum): v tomto případě uvedete odkaz na zdroj do okrouhlých závorek přímo za parafrázi nebo citaci. Odkaz obsahuje první prvek bibliografického záznamu (obvykle jméno autora nebo autorů) a datum vydání. Pokud první prvek (jméno) zmíníte už v textu, do závorky uvedete jen datum.

Stiskněte ctrl+C na klávesnici. Tip: Dalším způsobem, jak zkopírovat zvýrazněný text, je kliknout na Domů > Kopírovat.

Jak Zkopirovat text z webu : PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak se cituje aplikace : Při citování mobilní aplikace se po údajích o názvu a verzi aplikace uvádí platforma, na níž je software ke stažení. Při citování mobilní aplikace se jako typ dokumentu uvádí spojení Mobile app. Komentář: Název aplikace a ji zpřístupňující platformy byl převzat z horní části webové stránky (náhled).

Jak citovat z AI

Pokud použijete AI jako zdroj informací, pak citujete samozřejmě původní zdroje, ze kterých AI čerpal. Ovšem neexistující zdroje citovat nelze. Jaké z toho plyne poučení AI jako zdroj informací nemusí být spolehlivý a v tom případě ho jako zdroj informací do odborné práce nepoužívejte.

Při použití Harvardského systému jsou bibliografické citace v soupisu literatury na konci práce uspořádány v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Rok vydání se u této metody uvádí přímo za autora po čárce. Pokud autoři ani korporace nejsou uvedeni, pak za název.Jedná se o velice oblíbený způsob citování. Podobný způsob, nazývaný také jako „author-date“ se objevuje v mnoha citačních stylech. Jeho princip spočívá v uvedení jména tvůrce a roku vydání citovaného informačního zdroje přímo v textu formou jméno-datum (ISO 2021).

Jak citovat online zdroje v textu APA : se do citace napíše název zdroje kurzívou a už se neuvádí název portálu. Pokud se obsah webové stránky mění, uvádí se do citace také datum dostupnosti. Odkaz v textu uvádí název zdroje v uvozovkách a rok.