Jak citovat z webových stránek?
PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].Nejdříve uvádíme název organizace či společnosti, dále rok publikování, poté nadpis článku nebo stránky, webové sídlo v kurzívě, kde se daný text nachází, [online] – cituje se z webové stránky online, copyright nebo aktualizace stránky, a konečně datum, kdy daný autor text citoval, a nesmí chybět odkaz.V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.

Jak správně citovat webovou stránku APA : 1.1 Přímé citace

  1. Lokace stran, ze kterých bylo citováno, se uvádí oddělena čárkou do kulatých závorek přímo za rok (Pol, 2012, s.
  2. Pokud citovaný zdroj má stránkování: Dle Hlaďa (2019, s.
  3. Pokud citovaný zdroj nemá stránkování: Dle Harvánkové (2017) nebo (Harvánková, 2017)
  4. Zdroj se dvěma autory: Barrow a Keeney (2001, s.

Jak zkopírovat obsah webu

Tip: Zkopírovat můžete jen weby, které vlastníte.

  1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
  2. Vpravo nahoře klikněte na Více. Spravovat web.
  3. Klikněte na Kopírovat tento web.
  4. Vedle možnosti „Název webu“ zadejte název.
  5. Nahoře klikněte na Kopírovat.
  6. Volitelné: Můžete také starý web smazat.

Jak se dělá citace : Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první. Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou.

Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první. Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou.

1. Odkaz přímo v textu (první prvek a datum): v tomto případě uvedete odkaz na zdroj do okrouhlých závorek přímo za parafrázi nebo citaci. Odkaz obsahuje první prvek bibliografického záznamu (obvykle jméno autora nebo autorů) a datum vydání. Pokud první prvek (jméno) zmíníte už v textu, do závorky uvedete jen datum.

Jak citovat internetové zdroje ve Wordu

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy > Styl a zvolte styl citace. Vyberte Vložit citaci. Zvolte Přidat nový zdroj a vyplňte informace o zdroji.Údaje o vydání [datum citace]. Přístup ke zdroji. Standardní číslo. (jedno číslo) Ikaros [online].Co když v dokumentu chybí rok vydání

Chybí-li datum vydání úplně, můžete využít zkratku „b.d.“ (bez data), případně „s. a.“ (latinsky sine anno), zapsanou v hranatých závorkách, např.: (Fiala [b.d.]).

Při použití Harvardského systému jsou bibliografické citace v soupisu literatury na konci práce uspořádány v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Rok vydání se u této metody uvádí přímo za autora po čárce. Pokud autoři ani korporace nejsou uvedeni, pak za název.

Jak zkopírovat text z internetu : Stiskněte ctrl+C na klávesnici. Tip: Dalším způsobem, jak zkopírovat zvýrazněný text, je kliknout na Domů > Kopírovat.

Jak Zkopirovat text z webu : PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak citovat zahraniční zdroje

Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit. Citaci označíte tak, jako ostatní přímé citace (uvozovkami a citační závorkou s umístěním).

Přímá citace neboli citát je doslovně převzatý text, který uvádíme vždy v uvozovkách, můžeme jej i typograficky zvýraznit kurzívou. V případě delšího citátu než 40 slov nebo 4 řádky lze citát napsat do samostatného odstavce s odsazením 5 pt či o jeden bod menším písmem.- Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).

Jak citovat cizí zdroje : Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit. Citaci označíte tak, jako ostatní přímé citace (uvozovkami a citační závorkou s umístěním).