Jak dlouho má obec na změnu územního plánu?
Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.a) stavebního zákona vydává vymezení zastavěného území rada. Nemá-li obec územní plán nebo vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (tzv. intravilán).Toto posouzení provádí pořizovatel, kterým může být obecní úřad, který tuto činnost vykonává prostřednictvím osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nebo příslušný odbor územního plánování obce s rozšířenou působností.

Jak docílit změny územního plánu : Stačí podat písemné připomínky k pořizovateli návrhu (kterým je typicky obecní úřad či obecní úřad obce s rozšířenou působností) do 15 dnů ode dne, kdy byl návrh zadání územního plánu doručen veřejnou vyhláškou – blíže viz § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“)[2].

Jak casto se schvaluje územní plán

Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje.

Jak dlouho je platné územní rozhodnutí : Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let). Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Pokud chcete nahlédnout do územního plánu, můžete zajít na obecní úřad, stavební úřad či úřad územního plánování. K dispozici jej má také krajský úřad, pod který spadá daná obec. Máte-li konkrétní otázky, vyplatí se navštívit úřad osobně.

Zastavěné území je definováno v § 58 stavebního zákona.

Na území obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.

Jak dát pozemek do územního plánu

O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje.Jak se pořizuje a schvaluje územní plán O tom, zda se pořídí územní plán obce, rozhoduje zastupitelstvo obce (samo nebo na návrh). Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad této obce, pokud splňuje podmínky podle § 24 stavebního zákona, jinak obecní úřad obce s rozšířenou působností.Proti opatření obecné povahy nemůžete podat odvolání nebo jiný opravný prostředek. Můžete se ale proti němu bránit jiným způsobem. První možností, jak můžete územní plán nebo zásady územního rozvoje napadnout, je iniciovat přezkum jejich zákonnosti.

Zastupitelstvo obce vydá územní plán, pokud neodporuje politice územního rozvoje, územně-plánovací dokumentaci kraje ani výsledkům řešení rozporů a stanoviskům dotčených orgánů nebo krajského úřadu.

Kdy se nevydává územní rozhodnutí : (2) Územní rozhodnutí se nevydává, pokud jej nahrazuje regulační plán. (3) Stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území vydán územní plán nebo regulační plán.

Jak dlouho mohu stavet : Jak dlouho trvá stavební povolení (platnost stavebního povolení) Platnost stavebního povolení je 2 roky. Pokud byste do této doby nestihli započít stavbu domu, platnost vyprší a budete nuceni o stavební povolení žádat znovu. Stavební povolení však lze prodloužit.

Jak zjistit územní plán

Územní plány jsou uloženy a jsou přístupné k nahlížení na příslušném obecním úřadu a stavebním úřadu, úřadu územního plánování (obci s rozšířenou působností) a krajském úřadu – pod jejiž působnost obec spadá. Informace o územních plánech naleznete v mapové aplikaci Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji.

Nahlížení do katastru je možné na webu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Zde si můžete vybrat, zda chcete najít konkrétní parcelu, stavbu nebo jednotku. Pro příklad vyhledáme plzeňskou radnici. Klikneme tedy na „stavba“.V §2 odst. (7) stavebního zákona je uvedeno: „Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Přičemž zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny.

Jak zjistit zastavitelnost pozemku : Je-li váš pozemek na mapě Územního plánu označen, většinou oranžovou mřížkou, jako zastavitelný, máte vyhráno. Můžete na něm začít bez problému stavět nebo ho výhodně prodat jako stavební pozemek, který má samozřejmě mnohem větší cenu, nežli zahrada nebo pozemek pro pěstování plodin.