Jak dlouho může trvat změna územního plánu?
Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje. Přičemž větší obce a města přistupují k úpravám územního plánu častěji tak, jak vyvstane nutnost reagovat na aktuální vývoj v obci.Druhou, pro Vás důležitější, možností využití zkráceného postupu je návaznost na rozhodnutí zastupitelstva obce, městysu či města o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu. Zastupitelstvo bude v tomto případě rozhodovat o pořízení změny územního plánu na základě jemu předloženého návrhu na pořízení změny.Jeho upravený návrh byl představen veřejnosti, která se k němu zároveň mohla vyjádřit, od 26. dubna do 30. června 2022 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) a je k dispozici také online.

Jak zmenit uzemni rozhodnutí : Stačí podat písemné připomínky k pořizovateli návrhu (kterým je typicky obecní úřad či obecní úřad obce s rozšířenou působností) do 15 dnů ode dne, kdy byl návrh zadání územního plánu doručen veřejnou vyhláškou – blíže viz § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“)[2].

Kdo rozhoduje o uzemnim plánu

Jak se pořizuje a schvaluje územní plán O tom, zda se pořídí územní plán obce, rozhoduje zastupitelstvo obce (samo nebo na návrh). Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad této obce, pokud splňuje podmínky podle § 24 stavebního zákona, jinak obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kdy nabývá účinnosti územní plán : V České republice je ÚP vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006 Sb. Územní plán vydává zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy (OOP) a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce (viz § 173 správního řádu).

Proti vydanému územnímu plánu není možno podat odvolání, protože výsledkem procesu pořízení územního plánu či jeho změny není správní rozhodnutí, ale opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy může přezkoumat krajský úřad nebo krajský soud, jak bude dále uvedeno.

Pokud chcete z orné půdy udělat stavební pozemek, je třeba vyplnit žádost, kterou zpravidla najdete na webu daného města či obce. Nebojte se příslušný úřad kontaktovat a zjistit, jaké požadavky mají. Vyhnete se tomu, že opomenete nějaký detail a vše se tak zbytečně protáhne.

Kdo se vyjadřuje k územnímu plánu

Veřejné projednání návrhu

K veřejnému projednání pořizovatel zvláště přizve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. A to nejméně 30 dnů předem. Na veřejném projednání je přítomen i projektant, který podává výklad k obsahu návrhu územního plánu.Je možné námitky a schválený územní plán přezkoumat jiným úřadem Protože se územní plán (nebo jeho změna) vydává formou opatření obecné povahy, není možné se odvolat ani podat rozklad. Každý může podat podnět k přezkumu k Ministerstvu pro místní rozvoj (v Praze) nebo krajskému úřadu.Jak dlouho trvá územní rozhodnutí Když podáte žádost o vydání územního rozhodnutí, je jejím výsledkem vydání územního rozhodnutí. Souhlas s umístěním a provedením stavby se vydává, pokud není žádný problém, do 30 dnů, územní rozhodnutí se stavebním povolením pak do 60 dnů.

vydání územního plánu Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo obce vydá územní plán, pokud neodporuje politice územního rozvoje, územně-plánovací dokumentaci kraje ani výsledkům řešení rozporů a stanoviskům dotčených orgánů nebo krajského úřadu.

Jak se bránit proti územní studií : Veřejný ochránce práv říká: „Jak už jsem uvedl výše, stavební zákon neupravuje proces pořízení územní studie a nestanoví ani povinnost její projednání s veřejností. Vlastníci pozemků tak nemají možnost se k územní studii vyjádřit. Proti územní studii se rovněž nelze odvolat, protože nemá povahu správního rozhodnutí.

V jakém soudním řízení se lze domoci zrušení územního plánu : Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. V tomto řízení nelze územně plánovací dokumentaci změnit, ale lze ji zrušit postupem podle § 97 odst. 3 správního řádu.

Jak dlouho trvá převod na stavební pozemek

Úřad má na vyřízení vaší žádosti 30 dnů.

V některých komplikovanějších případech se může lhůta prodloužit až na 60 dnů. Nenechte se ale papírováním odradit. Získáte zisk z vysněného pozemku a ještě k tomu výhodněji.

K tomu je třeba podat žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území. V územním řízení o tom rozhoduje příslušný stavební úřad, který stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití. Při změně využití pozemků přesahujících 300 m2 zákon vyžaduje samostatné územní rozhodnutí.O tom, zda se pořídí územní plán obce, rozhoduje zastupitelstvo obce (samo nebo na návrh). Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad této obce, pokud splňuje podmínky podle § 24 stavebního zákona, jinak obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Jak se bránit proti územnímu souhlasu : Účastníci územní a stavebního řízení mohou zejména podávat námitky, o kterých musí stavební úřad rozhodnout s odůvodněním a náležitě je vypořádat. Mají také možnost využít opravné prostředky, případně podat žalobu ve správním soudnictví.