Jaký je rozdíl mezi vlastní a cizí směnkou?
Naproti tomu neplatná je směnka, která neobsahuje rok splatnosti, směnka se splatností dřívější než je datum vystavení, směnka splatná alternativně v různé dny (např. 1. nebo 2. ledna 2014) nebo směnka, která stanoví splatnost v určitém časovém rozmezí (např.Jednotlivec nebo společnost, na niž je vypsána směnka a která dluží stanovenou částku.Základní rozdělení směnek:

 • Směnka vlastní – dlužník se sám zavazuje k tomu, že do stanovené splatnosti zaplatí věřiteli dlužnou částku uvedenou na směnce.
 • Směnka cizí – vystavitel směnky ukládá někomu třetímu, aby ve stanoveném čase zaplatil dlužníkovi danou částku. Třetí stranou je obvykle banka.

Co je směnka bez protestu : Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Co to je směnka vlastní

Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce. Směnka cizí – vystavitel směnky přikazuje třetí straně, aby ve stanovený čas uhradila věřiteli dohodnutou sumu peněz. Třetí stranou může být např. banka.

Jak dlouho platí směnka : Kdy se směnka promlčí

Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

Směnečný závazek vzniká směnečníkovi až po akceptaci této směnky (postačí podpis na směnce). Výstavce směnky se staví do pozice nepřímého dlužníka, ručí za to, že bude směnka směnečníkem přijata (akceptována) a zaplacena.

Pokud je směnka platná a po splatnosti, lze přistoupit k jejímu vymáhání písemnou výzvou dlužníkovi k úhradě. Neuhradí-li dlužník dobrovolně svůj dluh ani po výzvě a nedojde-li k jiné dohodě (např. dohoda o splácení dluhu podle splátkového kalendáře), lze na pokyn klienta přistoupit k vymáhání pohledávky soudní cestou.

Jak dlouho má platnost směnka

Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.Vystavitel směnky (dlužník) se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku. Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce.Do formuláře směnky budete tedy na vyznačená místa vyplňovat následující údaje:

 1. Místo a datum vystavení směnky. například: V Brně dne 1.
 2. Částka. například: 135.000,- Kč nebo 6.000 EUR.
 3. Údaj splatnosti. například: 1.
 4. Na řad (komu)
 5. Částka slovy.
 6. Místo, kde má být placeno.
 7. Údaje výstavce.
 8. Podpis dlužníka.


směnečného a šekové musí obsahovat:

 1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 5. údaj místa, kde má být placeno.
 6. jméno toho, komu má být placeno.

Jak se vymáhá směnka : Pro mimosoudní vymáhání směnky postačí zaslat scan směnky. V případě soudního vymáhání je však nutné předložit soudu originál směnky již v rámci návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Po skončení soudního řízení soud originál směnky samozřejmě vrací.

Jak správně vyplnit směnku vlastní : Do formuláře směnky budete tedy na vyznačená místa vyplňovat následující údaje:

 1. Místo a datum vystavení směnky. například: V Brně dne 1.
 2. Částka. například: 135.000,- Kč nebo 6.000 EUR.
 3. Údaj splatnosti. například: 1.
 4. Na řad (komu)
 5. Částka slovy.
 6. Místo, kde má být placeno.
 7. Údaje výstavce.
 8. Podpis dlužníka.

Kdo je majitel směnky

Směnka patří mezi cenné papíry, dá se s ní tedy obchodovat nebo ji převést na jiného majitele. Vystavitel směnky (dlužník) se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku.