Jak nahradit slovo potom?
synonyma

 • níže.
 • navíc, mimoto, nadto.

synonyma

 • jednoduše, nekomplikovaně
 • zkrátka, krátce.

synonyma

 • tady, tu.
 • tuhle, tady.
 • tady, v tomto případě

Jak nahradit slovo další : synonyma

 • následující
 • následný, dodatečný

Jak nahradit slovo toto

Čeština pro cizine online: Tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I. (úroveň B2)

pád M živ. N
3. tomuto tomuto
4. tohoto toto
6. o tomto o tomto
7. tímto tímto

Jak nahradit slovo řekl :

 • povědět , sdělit ( fakta ), vyslovit , pronést , vyjádřit ( názor ), ( kniž .) pravit.
 • sdělit ( pohledem ), naznačit , prozradit ( tvář pocity )
 • vyjádřit se k čemu , myslet si co.
 • nařídit ( udělat ), poručit , přikázat , rozkázat , uložit.
 • prozradit , vyzradit , ( expr .)
 • ( při ) slíbit , zavázat se.

slovo "bohužel" je příslovce, patří k mnoha složeným slovům, kde první část tvoří bohu-. Příslovce "bohužel" vyjadřuje lítost, politování mluvčího. Místo "bohužel" můžeme říci "na neštěstí".

“ Dalšími variantami jsou výrazy „vinou“, „vlivem“, „následkem“, „v důsledku“.

Jak nahradit slovo poté

Při váhání, zda užít spojení předložky a ukazovacího zájmena (po tom, po té), či zda je správné jedině psaní dohromady, a tedy užití příslovce (potom, poté), se můžeme řídit jednoduchým pravidlem: je‑li možné nahradit výrazy potom a poté příslovcem pak, je namístě pouze psaní dohromady: Hrál a potom (pak) zpíval.synonyma

 • jaký
 • jenž, (knižně, zastarale) an.

Slova pak a potom patří k nejčastěji užívaným navazovacím prostředkům v rámci výpovědi i textu. Mohou vystupovat jako ukazatelé různých, někdy i zcela odlišných významových vztahů, neboť jejich sémantika bývá většinou modifikována až konkrétní pozicí ve výpovědi, jejím lexikálním složením a příslušným kontextem.

Klikněte na Domů > Nahradit. Do části Najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete nahradit. Do částiNahradit čím zadejte nový text. Abyste změnili se všechny výskyty slova nebo fráze, vyberete Nahradit vše.

Jak nahradit potom : Při váhání, zda užít spojení předložky a ukazovacího zájmena (po tom, po té), či zda je správné jedině psaní dohromady, a tedy užití příslovce (potom, poté), se můžeme řídit jednoduchým pravidlem: je‑li možné nahradit výrazy potom a poté příslovcem pak, je namístě pouze psaní dohromady: Hrál a potom (pak) zpíval.

Co je potom za slovní druh : Tato dvojice nám může bezpochyby zamotat hlavu. V prvním případě se jedná o předložku „po“ a ukazovací zájmeno „tom“ jako dva samostatné výrazy, v druhém případě je výraz psán dohromady a zastupuje slovní druh příslovcí.

Jak nahradit slovo ale

 • ale , avšak , jenže , ( kniž .) leč
 • přece však , přesto však přece , přesto.
 • zato však ale.


synonyma

 • drobný, nevelký, nicotný, nevalný, mizivý, nepatrný, skromný, skrovný, miniaturní
 • omezený, bezvýznamný, nevýznamný
 • mladší

vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký, čí, jenž), číslovky (kolik, kolikátý, kolikrát) a příslovce (kde, kam, kdy, jak) v sobě spojují funkci podstatného jména (resp. přídavného jména nebo příslovce) a podřadící spojky.

Jak se zeptat na příslovce : Příslovce. Tento slovní druh vyjadřuje bližší okolnosti děje, proto rozvíjí sloveso, kterým se na něj ptáme. Hlavní otázky jsou tedy: kam, kdy, kde a jak.