Jaké náležitosti musí mít směnka?
Naproti tomu neplatná je směnka, která neobsahuje rok splatnosti, směnka se splatností dřívější než je datum vystavení, směnka splatná alternativně v různé dny (např. 1. nebo 2. ledna 2014) nebo směnka, která stanoví splatnost v určitém časovém rozmezí (např.Žalobce může směnečný dluh žalovat buď u soudu, kde má žalovaný bydliště nebo sídlo, a nebo, kde je platební místo ze směnky. Proti směnečnému platebnímu rozkazu lze podat tzv. námitky a to do tří dnů ode dne doručení tohoto směnečného platebního rozkazu.Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Jak dlouho má platnost směnka : Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

Co všechno musí být na směnce

směnečného a šekové musí obsahovat: označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)

Co kdyz Nezaplatim směnku : Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

směnečného a šekové musí obsahovat: označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)

Žalobu je třeba podat u soudu, který je k jejímu projednání příslušný. Věcně příslušné v I. stupni jsou zásadně krajské soudy. Místně příslušný je ten krajský soud, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal (zpravidla tedy ten, který rozhodl v prvním stupni správního řízení).

Jak vypadá platná směnka

označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku. jméno toho, kdo má platit (směnečníka) údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.Pro mimosoudní vymáhání směnky postačí zaslat scan směnky. V případě soudního vymáhání je však nutné předložit soudu originál směnky již v rámci návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Po skončení soudního řízení soud originál směnky samozřejmě vrací.Směnečný závazek vzniká směnečníkovi až po akceptaci této směnky (postačí podpis na směnce). Výstavce směnky se staví do pozice nepřímého dlužníka, ručí za to, že bude směnka směnečníkem přijata (akceptována) a zaplacena.

směnečného a šekové musí obsahovat:

 • označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 • jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 • údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 • údaj místa, kde má být placeno.
 • jméno toho, komu má být placeno.

Jaké jsou druhy směnek : Základní rozdělení směnek:

 • Směnka vlastní – dlužník se sám zavazuje k tomu, že do stanovené splatnosti zaplatí věřiteli dlužnou částku uvedenou na směnce.
 • Směnka cizí – vystavitel směnky ukládá někomu třetímu, aby ve stanoveném čase zaplatil dlužníkovi danou částku. Třetí stranou je obvykle banka.

Kdy je směnka promlčená : § 70. (1) Směnečné nároky proti příjemci se promlčují ve třech letech ode dne splatnosti směnky. (2) Nároky majitele proti indosantům a proti výstavci se promlčují v jednom roce od data protestu včas učiněného nebo při doložce "bez útrat" v jednom roce ode dne splatnosti směnky.

Jak by měla vypadat směnka

směnečného a šekové musí obsahovat:

 1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 5. údaj místa, kde má být placeno.
 6. jméno toho, komu má být placeno.


U nejběžnějších žalob, kdy je vymáháno peněžité plnění do 20.000 Kč, se hradí soudní poplatek ve výši 1.000 Kč. U peněžitého plnění v rozmezí nad 20.000 Kč do 40.000.000 Kč činí poplatek 5 % z žalované částky.se vybírání soudních poplatků řídí základním pravidlem: za žalobu v občanském soudním řízení se platí soudní poplatek ve výší 4% ze základu žalované částky. Pokud je požadováno peněžité plnění do výše 15.000,- Kč, činí poplatek 600,- Kč. Předpokladem je, že žaloba směřuje na peněžité plnění.

Co je směnka s avalem : Směnečným rukojmím (avalem, avalistou) bývá zpravidla osoba, která ještě není směnečně zavázána. Zákon ovšem nebrání tomu, aby tuto záruku poskytla i osoba, která se na směnku již podepsala2. Ten, za koho se rukojmí zaručil, se označuje jako avalát.