Jak se píše obejmout?
Po písmenu b se je píše např. u těchto slov: objednat, objednávka, objem, objemný, objemový, objetí (od objet i od obejmout; ale obětí –⁠⁠⁠⁠ 2.Dlouho se objímali . Pažemi objímal její křehké tělo . Matka objímala svého syna .Jako i v bezpočtu jiných případů platí, že obě inkriminovaná slova (objetí i obětí) jsou správně, ale mají rozdílný význam: Objetí je tzv. verbální substantivum odvozené od slovesa „obejmout“ (např. „po pozdravu následovalo srdečně objetí“).

Co je to objetí : Objetí či obejmutí je forma nonverbální komunikace, při které člověk sevře druhého v náručí – položením svým paží okolo jeho ramenou, případně pasu, na vyjádření své náklonnosti a absence nepřátelství.

Co to je oběť

Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, zejména způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Kdy píšeme je e : Písmeno ě se v češtině vyskytuje pouze po souhláskách b, d, m, n, p, t, v. Případy dě, tě, ně poznáme snadno podle změkčené výslovnosti. V případě mě je situace komplikovanější, protože výslovnost je stejná jako u mně.

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti.

Při psaní zájmen my a mi je nejdůležitější uvědomit si, jestli zájmeno zastupuje pouze jednu osobu nebo jestli se týká více osob. Pokud mluvíme o 2 a více lidech, musíme napsat Y. Jestliže se věta vztahuje na jednu jedinou osobu, píšeme I měkké.

Kdy se píše e a kdy je

– je se píše pouze po předponách ob- a v- a to tehdy, když po předponě následuje kořen slova, který začíná na – je. – ě po písmenech b nebo v se nachází v kořenu slova, např. věnování (věn- věno, věnovat),věrnost, věrohodný,věda, věčnost,běžec, běžecká dráha,oběd.Dřívější studie prokázala, že ženám se při objetí snižuje krevní tlak, další pak zjistila, že desetivteřinové objetí nejen snižuje stres, ale také posiluje imunitní systém, který je pak lépe schopen bojovat s únavou či infekcemi, ale také třeba depresemi.O objímání existuje celá řada studií. Podle nich objímání například zmírňuje stres, snižuje krevní tlak, a dokonce zlepšuje odezvu imunitního systému proti nachlazení a rýmě.

obětovat se [objεtovat] ned. i dok. kácet Když se kácí les , létají třísky . Pro velké činy je třeba něco obětovat .

Kdo je zvlášť zranitelná oběť : Vždycky budou mezi zvlášť zranitelné oběti patřit tyto osoby: dítě (všechny osoby mladší 18 let) hendikepované osoby (tělesně nebo mentálně postižené osoby), oběti trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 TZ)

Kdy se píše Be BJE : Základní pravidla: V kořenu slova píšeme vždy bě. Skupinu bje píšeme pouze tehdy, když b je součástí předpony.

Kde se píše VJE

Základní pravidla: V kořenu slova píšeme vždy vě. Skupinu vje píšeme pouze tehdy, když v je součástí předpony.

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti.Základní pravidlo pro shodu přísudku s podmětem v množném čísle je, že pokud je podmět v rodě mužském životném, píšeme -i (muži byli), pokud je v rodě mužském neživotném anebo ženském, píšeme -y (stoly byly, ženy byly), pokud je v rodě středním, píšeme -a (prasata byla).

Kde se píše mě a mně : Při skloňování zájmena já píšeme mě ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6. pádě. Jako pomocníka pro rychlé určení si můžeme vzít Vaška. Místo slova mě/mně dáme do věty Vaška a podle počtu slabik v jeho jménu snadno poznáme, zda máme psát mě, nebo mně.