Jak se píše slovo nezapomněl?
Nezapomněl, nikoli nezapoměl (pravopis) – Proofreading.cz

Stejně jako u základního „kladného“ slovesa zapomněl můžeme být někdy na pochybách – píše se správně nezapomněl, nebo nezapoměl. Jak ukazuje už nadpis tohoto příspěvku, slovo nezapomněl, podobně jako příbuzná slova (vzpomněl, připomněl…Slovo zapomněl, podobně jako příbuzná slova (vzpomněl, připomněl, pomněnka) se vždy píše s „mn“, tedy zapomněl, nikoli zapoměl. Totéž samozřejmě platí i u ostatních tvarů typu zapomněla, zapomněli, zapomněly (nikoli zapoměla, zapoměli, zapoměly). Nedokážu pochopit, jak je možné, že jsi na to zapomněl.Slovo vzpomněl, podobně jako příbuzná slova (zapomněl, připomněl, pomněnka), se vždy píše s „mn“, tedy vzpomněl, vzpomněla, vzpomněli, nikoli vzpoměl, vzpoměla, vzpoměli.

Proč se píše zapomněl mně : Slovo zapomněl patří do skupiny slov, ve kterých se musí psát skupina mně. Jasné pravidlo, proč je ve slově právě tento pravopis, není. Musíme si to tedy zapamatovat a hlavně nezapomínat. Pomůckou pro vás může být toto: Tam, kde je souhláska n, nebo ň v jiném tvaru slova nebo ve slově příbuzném, píše se -mně-.

Jaké i se píše ve slově

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti.

Jak se píše zapomel : Jedná se o slovo, které se správně píše se skupinou MNĚ. Spisovnou variantou je tak výhradně tvar zapomněl. Podobně je to i se slovy vzpomněl, připomněl, pomněnka či domněnka.

Tedy v tomto případě: Píše se připomněl, nebo připoměl Jak ukazuje už nadpis tohoto příspěvku, slovo připomněl se vždy píše s „mn“, tedy nikoli připoměl. Totéž samozřejmě platí i u ostatních tvarů typu připomněla, připomněli, připomněly (nikoli připoměla, připoměli, připoměly).

Spojení se základovým slovesem mnít, kde je skupina –mn-, se však už dnes běžným uživatelům či žákům nevybavuje, proto doporučujeme si psaní slov zapomněl, vzpomněl, domněnka a pomněnka zapamatovat.

Proč se píše tamější

Při psaní přídavného jména označujícího jev, který se týká určitého konkrétního místa, můžeme zaváhat: Píše se správně tamější, nebo tamnější Jak už vyplývá z nadpisu tohoto příspěvku, pravopisně „korektní“ je tvar tamější. Nejedná se totiž o druhý stupeň slova „tamní“, ale o slovo přímo odvozené od výrazu „tam“.na psaní slabik mě a mně. Kromě tvarů zájmena já platí obecné pravidlo: kde je v základovém slově –m-, píšeme ve slově odvozeném –mě-, kde je v základovém slově skupina –mn-, píšeme –mně-.Základní pravidlo pro shodu přísudku s podmětem v množném čísle je, že pokud je podmět v rodě mužském životném, píšeme -i (muži byli), pokud je v rodě mužském neživotném anebo ženském, píšeme -y (stoly byly, ženy byly), pokud je v rodě středním, píšeme -a (prasata byla).

měkké -i, např.: Novákovi, Jan a Petr Novákovi, Jana a Petr Novákovi. (Pozor si však musíme dávat na 4. pád: dopis pro Jana a Petru Novákovy.) Příjmení, která se skloňují podle vzoru přídavných jmen, mají dvě možné koncovky: manželé Novotných, Veselých i manželé Novotní, Veselí.

Jaké i se píše ve slově viděl : Pokud jde o pravopis, je dobré zmínit, že ať už je sloveso vidět použito v jakémkoli významu, vždy v něm píšeme měkké „i“, tedy vidět, nikoli vydět.

Kdy se píše mě a mně : Tam, kde řeknete tě, patří kratší mě, tam, kde můžete říct tobě, je správný delší tvar mně. Případné tebe lze nahrazovat méně obvyklým mne.

Jak se píše slovo mění

Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto slově a samozřejmě i ve všech slovech příbuzných píšeme -mě-, nikoli -mně-, tedy změna, změnit, nikoli zmněna, zmněnit. Další obvyklá spojení: změna času na letní (nikoli zmněna času na letní)

Ať tak či onak, vždy můžeme napsat pouze domnělý. Přídavné jméno domnělý označuje něco, co se zdá být skutečné či pravé, ale není (domnělý přítel apod.). Stejné zdůvodnění pravopisu platí i pro příslovce domněle.Přídavné jméno označující jev týkající se určitého konkrétního místa se píše tamější, nikoli tamnější. Nejedná se totiž o druhý stupeň slova tamní, ale o slovo přímo odvozené od výrazu tam.

Jak se píše tamější nebo tamnější : Tamější, nikoli tamnější (pravopis)