Jak se píše Vzpomeli?
Slovo zapomněl, podobně jako příbuzná slova (vzpomněl, připomněl, pomněnka) se vždy píše s „mn“, tedy zapomněl, nikoli zapoměl. Totéž samozřejmě platí i u ostatních tvarů typu zapomněla, zapomněli, zapomněly (nikoli zapoměla, zapoměli, zapoměly).Tvary vzpomněl, zapomněl a připomněl píšeme vždy s mně. Pomoci si můžeme delšími variantami zapomenul, vzpomenul a připomenul, ve kterých se N také nachází. Se skupinou mně píšeme také slovo pomněnka.Spojení se základovým slovesem mnít, kde je skupina –mn-, se však už dnes běžným uživatelům či žákům nevybavuje, proto doporučujeme si psaní slov zapomněl, vzpomněl, domněnka a pomněnka zapamatovat.

Jak se píše slovo mění : Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto slově a samozřejmě i ve všech slovech příbuzných píšeme -mě-, nikoli -mně-, tedy změna, změnit, nikoli zmněna, zmněnit. Další obvyklá spojení: změna času na letní (nikoli zmněna času na letní)

Jak napsat vzpomněli

Slovo vzpomněl, podobně jako příbuzná slova (zapomněl, připomněl, pomněnka), se vždy píše s „mn“, tedy vzpomněl, vzpomněla, vzpomněli, nikoli vzpoměl, vzpoměla, vzpoměli.

Jak se správně píše připomněl : Tedy v tomto případě: Píše se připomněl, nebo připoměl Jak ukazuje už nadpis tohoto příspěvku, slovo připomněl se vždy píše s „mn“, tedy nikoli připoměl. Totéž samozřejmě platí i u ostatních tvarů typu připomněla, připomněli, připomněly (nikoli připoměla, připoměli, připoměly).

Při psaní přídavného jména označujícího jev, který se týká určitého konkrétního místa, můžeme zaváhat: Píše se správně tamější, nebo tamnější Jak už vyplývá z nadpisu tohoto příspěvku, pravopisně „korektní“ je tvar tamější. Nejedná se totiž o druhý stupeň slova „tamní“, ale o slovo přímo odvozené od výrazu „tam“.

1) Pozor na výjimky

Začneme pěkně zostra. Naprostým evergreenem mezi češtinářskými chybami je slovo „výjimka“, které se rozhodně nepíše „vyjímka“. Přestože se na tuto chybu upozorňuje velmi často, z prostředí internetu ani tištěných dokumentů nemizí.

Jak se píše soukrome

Z hlediska pravopisu je důležité, že v příbuzném příslovci nepíšeme -mně, ale pouze -mě, tedy soukromě, nikoli soukromně. Pomoci nám může právě přídavné jméno, kde na konci žádné „n“ není (soukromý-soukromě, na rozdíl např. od ohromný-ohromně).Jak ukazuje už nadpis tohoto příspěvku, slovo nezapomněl, podobně jako příbuzná slova (vzpomněl, připomněl, pomněnka) se vždy píše s „mn“, tedy nezapomněl, nikoli nezapoměl. Totéž samozřejmě platí i u ostatních tvarů typu nezapomněla, nezapomněli, nezapomněly (nikoli nezapoměla, nezapoměli, nezapoměly).V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti.

paměť

Podobné:
n na pamětnou
nazpaměť přísl.
nepaměť, -ti ž.; od nepaměti
p popaměti i po paměti (podle paměti)

Jak se píše tamní : tamní (je to jeho synonymum), ale od příslovce tam příponou ‑ější.

Kdy se píše e a kdy je : – je se píše pouze po předponách ob- a v- a to tehdy, když po předponě následuje kořen slova, který začíná na – je. – ě po písmenech b nebo v se nachází v kořenu slova, např. věnování (věn- věno, věnovat),věrnost, věrohodný,věda, věčnost,běžec, běžecká dráha,oběd.

Jak napsat výjimku

Při psaní tohoto slova se velice často chybuje. Abyste se případným omylům obloukem vyhnuli, je nutné si správný pravopis tohoto výrazu zapamatovat. Jedinou přípustnou formou tohoto slova je výjimka.

Příslovce výjimečně označuje děj či jev, který se odchyluje od průměru, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. Můžeme tedy mluvit o „výjimečně pěkném listopadu“, ale také o „výjimečně nepovedeném pokusu“.Namísto spojení Chrám svatého Víta / Svatovítský chrám se používá i spojení katedrála sv. Víta, svatovítská katedrála. Tato spojení doporučujeme psát s malým písmenem, ale ani užití s písmenem velkým nelze hodnotit jako závažnou pravopisnou chybu.

Jak se píše chrám svaté Barbory : S malým písmenem zůstávají: obecná pojmenování: dům, restaurace, hotel, chrám… názvy kostelů, bazilik a kaplí: chrám sv. Barbory, bazilika sv.