Jak se počítá Archimédův zákon?
Vztlaková síla se rovná objemu vytlačené vody, což je také objem ponořené krychle, objem té části krychle, která je ponořená, tento objem se také rovná objemu vytlačené vody. Můžeme říct, že je to objem ponořené části, což je to samé jako objem vytlačené vody krát hustota vody krát tíhové zrychlení.Vzorec pro vztlakovou sílu Fvzt je Fvzt=Vp*Ró_kapaliny*g. Archimédův zákon: Těleso ponořené do kapaliny (tekutiny) je nadlehčováno hydrostatickou vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny (tekutiny) tělesem vytlačené.Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost je rovna tíhové síle kapaliny tělesem vytlačené. Vztlaková síla je síla, která nadnáší těleso v kapalině. Její velikost závisí na objemu ponořené části tělesa a na hustotě kapaliny. Její velikost nezávisí na hloubce ponoření.

Jak se značí vztlaková síla : Z vlastní zkušenosti víme, že tělesa ponořená ve vodě jsou lehčí než na vzduchu. Ve vodě totiž na těleso působí síla, kterou nazýváme vztlaková síla Fvz a má opačný směr než tíhová síla FG.

Jak se počítá Fvz

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa. Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla. Její velikost se rovná Fvz = VT. ρK.

Jaký je vzorec pro výpočet tíhové síly : S tímto označením je tedy G = mg, to znamená, že poměr mezi tíhou tělesa G (silou, vyjádřenou v newtonech) a jeho hmotností m (v kilogramech) je pro všechna tělesa na témž místě na Zemi stejný.

Podle Pascalova zákona se tlak v kapalině přenáší – je všude stejně velký, takže z obsahu velkého pístu a tlaku vypočteme sílu ve velkém pístu. p = F1 : S1 F2 = p .

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa. Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla. Její velikost se rovná Fvz = VT.

V čem se počítá síla

Jednotkou síly je newton se značkou N.Z fyziky vím, že velikost síly F vypočteme vztahem F = m · a, kde m je hmotnost tělesa a a je zrychlení. Jednotkou síly je 1 N, jehož fyzikální rozměr odvodíme z předchozího vztahu: N = kg · m · s−2.

 1. Gravitační síla.
 2. VZOREČEK.
 3. Fg = m.g.
 4. Fg = gravitační síla, jednotky N (Newtony, čti „Ňůtny“)
 5. m = hmotnost, jednotky kg (kilogramy)
 6. g = gravitační konstanta, jednotky N/kg (Newton na kilogram)
 7. Má hodnotu g = 10 N/kg.
 8. Fg.


W = F . s Jednotky – JOULE (J) W – práce, F – síla, s – dráha 2) Vyjádři sílu ze vzorce pro výpočet práce. F = W/s 3) Jakou práci vykonáte, když zvednete kufr o hmotnosti 15 kg na stůl vysoký 80 cm W = 120 J Při zvednutí kufru, vykonám práci 120 J.

Jak se dá Vypocitat síla : Z fyziky vím, že velikost síly F vypočteme vztahem F = m · a, kde m je hmotnost tělesa a a je zrychlení. Jednotkou síly je 1 N, jehož fyzikální rozměr odvodíme z předchozího vztahu: N = kg · m · s−2.

Jak se vypočítá g :

 1. Gravitační síla.
 2. VZOREČEK.
 3. Fg = m.g.
 4. Fg = gravitační síla, jednotky N (Newtony, čti „Ňůtny“)
 5. m = hmotnost, jednotky kg (kilogramy)
 6. g = gravitační konstanta, jednotky N/kg (Newton na kilogram)
 7. Má hodnotu g = 10 N/kg.
 8. Fg.

Jak vypočítat f

Z fyziky vím, že velikost síly F vypočteme vztahem F = m · a, kde m je hmotnost tělesa a a je zrychlení. Jednotkou síly je 1 N, jehož fyzikální rozměr odvodíme z předchozího vztahu: N = kg · m · s−2.

Výkon určuje, jak rychle se určitá práce vykoná. Výkon vypočítáme tak, že práci W, kterou těleso vykoná, dělíme časem t, za který byla tato práce vykonána. Známe-li výkon a čas, můžeme vypočítat práci podle vzorce W = P. t.

 • výkon. P. W (watt) práce. W. J (joule) čas. t. s. Výpočet práce: P = W : t. Další výpočty: W = P · t (práce)
 • výkon. P. W (watt) síla. F. N (newton) rychlost. v. m/s. Výpočet práce: P = F · v. Další výpočty: F = P : v (síla)
 • watt. W. kilowatt. kW. 1 000 W. megawatt. MW. 1 000 000 W. miliwatt. mW. 0,001 W (1/1 000) W. Odvozené jednotky.

Jak značíme sílu : Síla se obvykle značí písmenem F (z anglického force). V soustavě SI má hlavní jednotku newton se značkou N, přičemž rozměr síly je kg. m.