Jak se vyléčit z HPO?
Dopřejte si čas na přemýšlení. Ptejte se sama sebe na to, co vám ubližovalo, a co už nedovolíte, aby vám způsobovalo bolest znovu. Sama se v klidu zamyslete nad tím, jak máte nastavené vlastní hranice, co je pro vás snesitelné a co už je za pomyslnou mezí, kterou druhému nedovolíte překročit.Lidé s poruchou osobnosti se vzorci svého chování často výrazně odlišují od chování lidí ve svém okolí, např. jde-li o vyjadřování pocitů, mezilidskou komunikaci nebo budování vztahů. Své chování většinou jen stěží dokážou změnit, což může mít negativní dopad na jejich mezilidské vztahy.Mezi příčiny poruch patří především dědičné vlivy, dále pak vlivy psychosociální (zejména výchova). Ke změně osobnosti však může dojít i v průběhu života následkem psychického traumatu, endokrinopatií, stresu, užívání drog, vaskulárních onemocnění CNS, expanzivních procesů nitrolebních nebo jiného duševního onemocnění.

Jak poznat hraničáře : Jak tedy hraničáře poznat a jak s nimi jednat Jsou to lidé, kteří jednají velmi nestandardně. Hranice ve vztazích pro ně neexistují. Zkoušejí, co vše si mohou dovolit.

Jak žít s HPO

„Lidé s HPO mají všeobecně problémy s důvěrou k lidem, sami si připadají bezcenní, a proto raději utíkají do samoty nebo k různým závislostem. Mají pocit, že je nemůže mít nikdo rád a nikdo o ně nestojí. Vlastně sami sobě nerozumí, neví, kdo jsou, kam směřují, proč se vůbec narodili.

Jak poznat že mám hraniční poruchu osobnosti : Příznaky a symptomy

 • Strach z opuštění Obrovský strach z toho, že jste navždy opuštěná se může nastartovat i při úplně nevinném víkendu vašeho partnera s kamarády.
 • Nestabilní vztahy.
 • Nejistý sebeobraz.
 • Impulzivní chování
 • Sebepoškozování
 • Výrazné změny nálad.
 • Chronický pocit prázdnoty.
 • Výbušnost.

Léčba je založena na několika základních pilířích: psychoterapie (včetně psychoedukace, tzn. postižený se učí lépe porozumět své poruše a žít s ní), socioterapie, (znovu)osvojení sociálních dovedností, zajištění základních sociálních potřeb a rehabilitace.

Napoví vám následující výčet příznaků, které mohou být důvodem k návštěvě odborníka.

 • Potíže se spánkem.
 • Snížený zájem o věci, které vás dříve bavily.
 • Všechno vás rozčiluje.
 • Jste zaplaveni hanbou a pocity viny.
 • Vaše chutě se výrazně změnily.
 • Pociťujete nadměrnou únavu.
 • Neschopnost se soustředit.

Co zpusobuje HPO

Většinou vzniká vlivem negativních reakcí matky (nebo jiných vztahových osob) na přirozené projevy dítěte v raných vývojových stadiích, které jsou tímto dítětem vnímány nepřijatelně pro dané prostředí, a proto je buď potlačí (tj.Dosud nejlépe prozkoumaná je terapie emočně nestabilní poruchy osobnosti (hraniční typ). Při ní se používá mj. dialekticko-behaviorální terapie (zkratka DBT, z anglického dialectical behaviour therapy) a terapie založená na mentalizaci (zkratka MBT, z anglického mentalisation-based therapy).Vyhledejte odbornou pomoc

Pokud máte podezření, že se u vás nebo u vám blízkého člověka projevuje hraniční porucha osobnosti, konzultujte to s odborníkem. Někdy je diagnostika víc jednoznačná, jindy je ale třeba podstoupit psychologické vyšetření, aby se vyloučily jiné, podobně se projevující se, diagnózy.

Hraničáři bývají atraktivní, svůdní a charismatičtí, ale jejich nálady se neustále mění a jejich chování je extrémně nestabilní a nepředvídatelné. Vztahy, které mají, bývají intenzivní, chaotické a plné konfliktů. Ublíží vám. A přesto je budete zoufale chtít.

Jaký je člověk který má narušenou osobnost : Člověk s akcentovanou osobností má určité povahové rysy zvýrazněné, ale ještě ne natolik, aby se dalo mluvit o poruše osobnosti. Pro lidi s narušenou osobností je typické, že opakují stále stejné způsoby chování, i když se v minulosti stokrát přesvědčili, že tyto vzorce nefungují.

Jak poznam že mám schizofrenii : Příznaky schizofrenie

Narušené myšlení: obtíže s organizací myšlenek nebo sledováním konverzace. Pokles motivace: osoba může mít pocit, že nemá energii nebo zájem dělat běžné věci. Emocionální zploštění: omezená schopnost vyjadřovat emoce. Pohybové poruchy: zvláštní pohyby, jejich opakování nebo naopak ustrnutí.

Jak se projevuje nervové zhroucení

Mezi hlavní příznaky patří chronický pocit psychické únavy a tělesné nemohoucnosti, přehnaná sebekritika a snížená sebeúcta, podrážděnost, negativismus, bolesti hlavy, trávicí obtíže, úbytek či přírůstek váhy, poruchy spánku či zkrácený dech.

Dosud nejlépe prozkoumaná je terapie emočně nestabilní poruchy osobnosti (hraniční typ). Při ní se používá mj. dialekticko-behaviorální terapie (zkratka DBT, z anglického dialectical behaviour therapy) a terapie založená na mentalizaci (zkratka MBT, z anglického mentalisation-based therapy).Biopsychosociální teorie přičítají vznik hraniční poruchy osobnosti interakcím mezi vrozenou citovou zranitelností a špatným prostředím v dětství. Podle Látalové a kol. se jedná o nejčastější poruchu osobnosti, která se objeví v psychiatrické péči.

Jak zjistit jestli mám hraniční poruchu osobnosti : Hraniční porucha osobnosti se vyznačuje různými symptomy, jako je například emoční labilita, impulzivní chování nebo problémy s vlastní identitou. Častým symptomem je i sebepoškozování, sebedestruktivní chování, pokusy o sebevraždu, disociativní stavy či poruchy přijmu potravy a sklon k užívání návykových látek.