Jak se vyrábí kyselina sírová?
Průmyslově se kyselina sírová získává kontaktní metodou oxidací oxidu siřičitého, který pochází převážně ze spalování síry nebo sulfidů kovů (např. pyritu). Proces výroby kyseliny sírové využívající síru lze rozdělit do tří stupňů. První z nich zahrnuje produkci oxidu siřičitého.Kyselina sírová tvoří dva typy solí – sírany a hydrogensírany. Některé její soli tvoří hydráty. Neušlechtilé kovy se v kyselině sírové rozpouštějí za vývoje vodíku a vzniku příslušných síranů, např. Kyselina sírová reaguje se zinkem za vzniku vodíku a síranu zinečnatého.Kyselinu skladujte v chladném a dostatečně větraném místě v dobře uzavřeném obalu. Nádoby a obaly s kyselinou nechte ve svislé poloze tak, aby nedošlo k jejímu úniku.

Jak vyrobit kyselinu Dusicnou : Kyselina dusičná se vyrábí oxidací amoniaku. Amoniak se oxiduje vzduchem na Pt nebo Pt- Rh katalyzátoru při teplotě kolem 900 °C na oxid dusnatý. NO se pak v oxidačně- absorpčních věžích oxiduje na oxid dusičitý, jeho absorpcí ve vodě vzniká kyselina dusičná.

Kde se vyrábí kyselina sírová

Základní surovinou pro výrobu kyseliny sírové v České republice je elementární síra těžená v Polsku. Ve světě se využívá nejen síra těžená, ale také získaná při čištění zemního plynu, z koksoven a jiných odsiřovacích procesů. Výroba kyseliny sírové sestává ze tří hlavních kroků (viz Obrázek 1).

Jak vzniká kyselina : velmi slabá kyselina. vzniká reakcí oxidu siřičitého s vodou. při spalování nekvalitních paliv uniká SO2 do ovzduší, reaguje s vodou a vznikají kyselé deště

Jejich názvy se tvoří z podstatného jména kyselina a z přídavného jména vytvořeného z názvu odpovídající sloučeniny s vodíkem přidáním koncovky -ová, neboť bezkyslíkaté kyseliny většinou vznikají rozpouštěním některých plynných sloučenin vodíku ve vodě.

C . Právě proto, že kyselina uvolňuje do vody tolik tepla, se vždy lije kyselina do vody, a ne voda do kyseliny. Pokud lijeme kyselinu do vody, postupně narůstá koncentrace kyseliny a tím pádem i teplota nestoupá skokem, ale pomalu.

Jak vznika kyselina dusičná

Vyrábí se oxidací amoniaku za zvýšené teploty tlaku a přítomností platiny v kovové formě a poté reakcí oxidů dusíku s vodou. Hlavní vlastností kyseliny dusičné je podobně jako u kyseliny sírové schopnost oxidovat ostatní látky. S její pomocí lze také rozpouštět různé kovy.pohlcuje vodní páry. Je velmi nebezpečnou žíravinou, způsobuje dehydrataci (zuhelnatění) organických látek. Zředěná kyselina oxidační schopnosti nemá a reaguje s neušlechtilými kovy za vzniku vodíku a síranů.Produkce. Naprostá většina ze světové roční produkce (64 milionů tun síry v roce 2005) vzniká jako vedlejší produkt při odsiřování ropy a zemního plynu. Využívá se při tom především tzv. Clausova procesu a jeho modifikací.

Soli jsou iontové sloučeniny, které vznikají odtržením všech vodíků z molekul kyselin. Podstatné jméno je odvozeno od kyseliny, která danou sůl tvoří. Toto podstatné jméno má vždy koncovku –an.

Jak vznikaji soli kyselin : Soli jsou iontové sloučeniny, které vznikají odtržením všech vodíků z molekul kyselin. Podstatné jméno je odvozeno od kyseliny, která danou sůl tvoří. Toto podstatné jméno má vždy koncovku –an.

Jak Zredit kyselinu : Kyseliny (i zásady) se zásadně ředí tak, že do kádinky, v níž chceme připravit zředěný roztok, nejprve nalijeme potřebné množství vody a teprve pak pomalu přidáváme kyselinu (zásadu). Ředění kyselin (zásad) je totiž doprovázeno uvolněním velkého množství tepla a obsah kádinky má tendenci „prskat“.

Proč klesá pH vody

Během dne dochází ke spotřebě CO2 těmito organismy pro svůj růst, roste poměr OH- ve vodě, pH vody se zvyšuje. Nad ránem dochází k rozkladu části organické hmoty, během kterého se do vody opět dostává CO2, který fytoplankton a rostliny bez světla a fotosyntézy nevyužijí. Do vody se dostává H+ a pH vody klesá.

V roce 1872 byla do Kaznějova zavedena železnice a na druhé straně obce otevřen nový důl. Majitel chemičky se rozhodl novou továrnu na znovu rentabilní oleum postavit právě tam, u dolu David. Kyselina sírová se stává hlavním výrobním programem a začíná se vyvážet do řady zemí světa.Při hoření se síra taví do krvavě rudé barvy a hoří modrým plamenem, který je nejlépe vidět za tmy. Síra má celkem 4 stabilní izotopy: 32S, 33S, 34S a 36S a dalších 20 izotopů které jsou nestabilní.

Jak se tezi síra : Síra se zpravidla těží tzv. Fraschovým procesem, který využívá přehřátou vodní páru k roztavení síry. Tento proces je velmi zajímavý, i když se od něj dnes už upouští.