Jak správně citovat obrázky?
Lze říci, že korektní citace obrázků v bakalářské práci jsou stejně důležité jako citace jakýchkoliv jiných částí práce. Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy.U vlastních fotografií se běžně používá formulace "Foto autor" (tj. autor textu je zároveň autorem fotografií). Pod tabulku / graf – název, případně popis. Pokud je převzata celá, uvedeme i autora (jméno) nebo zdroj (instituci).Word. Klikněte na obrázek, ke kterému chcete přidat titulek. Klikněte na Reference > Vložit titulek.

Jak uvést zdroj u obrázku : Elektronický obrázek:

In: Jméno autora webu. Název webu [nosič]. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování].

Jak správně citovat

Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první. Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou.

Jak citovat obrázek z webové stránky : Pakliže citujete obrázek z Otevřených galerií, musíte uvést citaci. Ta by měla odpovídat citaci Webové stránky (příklad viz níže). V minimální podobě lze obrázek citovat tak, že uvedete datum vložení obrázku do Vašeho materiálu, licenci, pod kterou je obrázek dostupný, a URL adresu zdroje.

Způsob odkazování na citace může být přímo v textu (přes citační identifikátor) nebo v poznámkách pod čarou. Citace může být buď doslovná, nebo parafrázovaná. Doslovnou citací rozumíme doslovný přepis textu jiného autora, který je z obou stran ohraničen uvozovkami.

Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první. Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou.

Jak se ve Wordu cituje

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy > Vložit citaci a zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosti citace a pak Upravit citaci.Přidání citací do dokumentu

  1. Klikněte na konec věty nebo fráze, kterou chcete citovat, a potom na kartě Odkazy ve skupině Citace & Bibliografie klikněte na Vložit citace.
  2. V seznamu citací v části Vložit citaci vyberte citaci, kterou chcete použít.

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno- datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Kdy se nemusí citovat : Pokud jde o novou terminologiii nebo nový pohled na již používanou terminologii citujte. Nemusíme citovat (pkud jsou poprvé uveřejněny v daném textu): vlastní myšlenky, vlastní analýzy, výpočty, popis výsledků vlastních pokusů či pozorování. Pokud jsme je ale již někde publikovali, musíme sami sebe ocitovat.

Jak průběžně citovat : V textu průběžně odkazujeme pomocí číslic v hranatých (preferovaný způsob) i kulatých závorkách nebo v horním indexu v pořadí, v jakém jsou v textu uvedeny poprvé. Další odkazy v textu na stejný informační zdroj mají stejné číslo jako první odkaz v textu.

Jak citovat internetový zdroj v bakalářské práci

Podstatné je samozřejmě jméno autora/organizace (je-li známo), následuje konkrétní název článku/strany/pojmu. Dále je nutné uvést webové sídlo (web, kde se citovaný pramen nachází), v případě článku i konkrétní datum nebo alespoň rok publikování.

Pokud jde o novou terminologiii nebo nový pohled na již používanou terminologii citujte. Nemusíme citovat (pkud jsou poprvé uveřejněny v daném textu): vlastní myšlenky, vlastní analýzy, výpočty, popis výsledků vlastních pokusů či pozorování. Pokud jsme je ale již někde publikovali, musíme sami sebe ocitovat.Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první. Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou.

Jak se píše citace z internetu : V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.