Jak vložit citaci?
Přidání citací do dokumentu

  1. Klikněte na konec věty nebo fráze, kterou chcete citovat, a potom na kartě Odkazy ve skupině Citace & Bibliografie klikněte na Vložit citace.
  2. V seznamu citací v části Vložit citaci vyberte citaci, kterou chcete použít.

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak vložit citací pod čarou do Wordu : Přidání poznámky pod čarou

  1. Klikněte na místo, kam chcete přidat poznámku pod čarou.
  2. Klikněte na Reference > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá značku poznámky pod čarou.
  3. Zadejte text poznámky pod čarou.

Jak vložit citace do textu

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy > Styl a zvolte styl citace. Vyberte Vložit citaci.

Jak označit citace v textu : – Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy > Vložit citaci a zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosti citace a pak Upravit citaci.

Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit. Citaci označíte tak, jako ostatní přímé citace (uvozovkami a citační závorkou s umístěním).

Jak vypadá citace v textu

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno- datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.Psaní uvozovek a zároveň i závorek s odkazem na literaturu při citacích v textu se řídí podle toho, zda je v uvozovkách celá věta nebo pouze část věty. Pokud je citace tvořena celou větou, pište uvozovky až za tečkou a závorku s citací až za uvozovkami – tedy: Adam Novák uvádí: „Český lid byl založen v roce 1891.Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy > Vložit citaci a zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosti citace a pak Upravit citaci.

U metody poznámek pod čarou má každá citace i stejného informačního zdroje jiné číslo. autora i roku publikování, jsou v seznamu na druhé úrovni řazeny chronologicky podle data publikování a na třetí úrovni podle názvu informačního zdroje. se s ním začalo poprvé pracovat.

Jak napsat citaci citace : V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak správně citovat dokument : Odkaz se vytváří tak, že se uvede první údaj z citace (převážně autor nebo název organizace, u děl bez autora se uvádí první slova z názvu) a rok vydání. Tyto údaje se dávají do kulaté nebo hranaté závorky. Za čárku se může uvést i číslo stránky, kde se konkrétní informace objevuje v původním dokumentu.

Jak Zdrojovat parafrázi

parafráze. Text, který přebíráme, můžeme citovat buď doslovně, tedy přímo, nebo parafrázovat, tedy opsat vlastními slovy. Odkaz i bibliografický záznam musíme samozřejmě uvádět jak u přímé citace, tak u parafráze, aby bylo jasné, které myšlenky jsou naše a které převzaté.

Zdroje uvádíme v pořadí, ve kterém se vyskytují v textu. Vždy, když chceme v textu uvést zdroj, napíšeme do závorek (často hranatých) číslo (začínáme od jedničky), které symbolizuje jeden zdroj. Pokud se k tomuto zdroji v textu vrátíme, uvedeme opět toto číslo. Pod tímto číslem nalezneme zdroj i v seznamu literatury.Způsoby citací v bakalářské práci

zkrácená citace s pomocí poznámek pod čarou (v MS Word klikněte na Odkazy a Vložit poznámku pod čarou). V poznámce pod čarou se mnohdy uvádí pouze příjmení autora, název publikace, rok vydání a stránka, kde se citovaná pasáž nachází (RŮČKOVÁ, Petra.

Jak vypada Zkracena citace : V textu se obvykle do kulatých závorek uvádí zkrácená citace použitého informačního zdroje v pořadí příjmení tvůrce/autora a rok publikování. V kulaté závorce, pokud je to nutné, se uvádí i stránkování.