Jak vznikly národy?
Skupina lidí, kteří jsou přesvědčeni, že k sobě kulturně a politicky patří. Ačkoli dnešní národy budí dojem, že jsou starobylé a členství v některém z nich (národnost) je součástí lidské přirozenosti, zformovaly se až v průběhu 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu a rozpadem feudálního systému.Národnost se určuje podle státu nebo oblasti, kde se člověk narodil nebo prožil dětství, podle původu předků, zejména matky, nebo podle kultury, kterou si člověk osvojil a se kterou se ztotožňuje.Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří jsou navzájem spojeni kombinací několika druhů objektivních vztahů (hospodářské, náboženské…) a odrazem těchto vztahů ve společenském vědomí. Jazykově pojem odpovídá narození (latinsky natio), tedy společnému místu či společným předkům.

Co charakterizuje národ : Národy mají objektivní rysy (území, jazyk, víru nebo společný původ) a subjektivní rysy (vědomí své vlastní příslušnosti k národu v mysli lidí a loajalita k němu). B. ANDERSON (1992) popisuje národ jako „politické společenství existující v představách lidí, a to jak ve smyslu jeho ohraničenosti, tak suverenity“.

Jak vznikl český národ

Češi jsou potomky slovanských kmenů, jež v 6. století pronikly do střední Evropy a smísily se zde s dosavadním převážně kelto-germánským obyvatelstvem. Mluví češtinou, která patří mezi západoslovanské jazyky.

Jaký byl první stát na světě : Tím opravdu nejstarším státem našeho světa je Japonsko, které bylo podle tradice založeno prvním císařem Džimmuem již v roce 660 př. n.l. Japonci dodnes slaví první den lunárního měsíce – 11. únor jako den, kdy první císař usedl na trůn, čímž oficiálně vznikl japonský stát.

Určení národnosti je tak zcela na subjektivním rozhodnutí dotčené fyzické osoby, v dětství pak na rozhodnutí jejích rodičů. Právní řád České republiky v současné době nevyžaduje, aby byla po narození určena národnost konkrétní fyzické osoby, resp. tento údaj o národnosti se v současné době v České republice neuvádí.

Čechové byl hypotetický středověký západoslovanský kmen, který obýval střední část budoucích Čech, konkrétně okolí středního a dolního toku Vltavy. Jsou podle něho pojmenovány Čechy jako region i dnešní Češi jako národ. Zpočátku kmen Čechů zaujímal relativně malé území, ale byl početný.

Co dělá národ národem

Snad nejvíc očividný faktor, který dělá národ národem je společně sdílené území. ,,Politické hranice směřují k utváření národností“34, tvrdí Kohn a má tím na mysli situace, kdy národ vznikne jako důsledek etablování politické obce či společenství na vymezeném teritoriu35.Češi jsou potomky slovanských kmenů, jež v 6. století pronikly do střední Evropy a smísily se zde s dosavadním převážně kelto-germánským obyvatelstvem. Mluví češtinou, která patří mezi západoslovanské jazyky.Národností se rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Pro určení národnosti není rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou občan převážně používá nebo lépe ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí. Hlásí-li se k více národnostem nebo k žádné, budiž to zaznamenáno.

Geneticky je obyvatelstvo Česka v porovnání s některými jinými zeměmi velmi pestré a zahrnuje kromě 35 procent slovanské populace také třetinu populace s germánsko-keltským původem, 10 procent populace s nordickým (skandinávským) původem a další mají původ například židovský, jihoevropský nebo i sibiřský.

Proč se Češi Jmenuji Češi : Dříve byly jako království centrem Koruny české. Kořen slova Čech pravděpodobně odpovídá významu člověk. Latinský ekvivalent Bohemia, původně Boiohaemum (doslova „země Bójů“), jenž časem ovlivnil i názvy v jiných jazycích, je odvozen od keltského kmene Bójů, kteří na tomto území žili od 4. do 1.

Co bylo prvni na světě : K nejstarším organismům na Zemi patří bakterie a sinice. Jak mohla vypadat krajina dříve. Nejstarší geologické období, ve kterém začíná život. Cca od 4600 mil.

Kdy se založilo Česko

Česko, plným názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě. Samostatnosti nabylo 1. ledna 1993 jako nástupnický stát Československa, předtím (od 1. ledna 1969) existovalo jako jedna ze dvou republik československé federace.

Národností se rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Pro určení národnosti není rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou občan převážně používá nebo lépe ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí. Hlásí-li se k více národnostem nebo k žádné, budiž to zaznamenáno.Česko je geneticky mimořádně pestré, slovanské kořeny má jen 35 procent populace.

Jaký je rozdíl mezi státem a národem : Národní stát je typ státu, jehož idea spočívá v teritoriálním splynutí státu (jakožto geografické a politické jednotky) a národa (jako jednotky kulturní a/nebo etnické). Jinými slovy, národ je považován za klíčovou jednotku státu, který mu poskytuje suverenitu nad daným územím.