Jak zalozit patent?
Poplatek za vydání patentové listiny do rozsahu: deset stran strojopisu činí 1 600 Kč, za každou další stranu 100 Kč. Poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně Úřadu, kolky (pouze poplatky do výše 5 000,-Kč), převodem z účtu nebo složenkou na č. účtu: 3711-21526001/0710.poštou nebo osobně v podatelně Úřadu. K podání v papírové podobě lze využít elektronicky vyplnitelný formulář (žádost o patent) bez možnosti on-line podání nebo předtištěný ručně vyplnitelný formulář, který lze získat v podatelně Úřadu. Vedle této vlastní žádosti o patent musí přihláška obsahovat popis vynálezu, popř.Kolik budete platit

Při podání žádosti a úhradě poplatku v další šestiměsíční lhůtě po uplynutí doby platnosti zápisu užitného vzoru je poplatek 12 000 Kč. Poplatky můžete uhradit v hotovosti v pokladně Úřadu, převodem z účtu nebo složenkou na č. účtu: 3711-21526001/0710.

Jak dlouho trvá patent : Maximální doba platnosti patentu je 20 let od podání přihlášky.

Co se dá patentovat

Co se patentovat dá a co ne Patentovat si můžete jakékoliv nové výrobky a technologie. Zároveň ale i třeba léčiva a chemicky vyrobené látky, průmyslové produkční mikroorganismy, biotechnické postupy a produkty, které jste díky nim získali.

Jak můžu něco patentovat : Jak patent získám Abychom patent získali, musíme podat přihlášku, kterou v řízení o udělení patentu posoudí ÚPV. Přihlášku podáváme na formuláři, který najdeme na webových stránkách ÚPV. Přihlášku vyplníme a podáme buď osobně na podatelně ÚPV, nebo ji zašleme poštou.

Mezi náklady na získání evropského patentu patří především přihlašovací poplatek (800 Euro), poplatek za průzkum (2.000 Euro), poplatek za udělení patentu (1.500 Euro).

Zapsaný užitný vzor platí 4 roky od podání přihlášky. Doba platnosti zápisu může být prodloužena na žádost majitele dvakrát, vždy o 3 roky (viz také služba Prodloužení doby platnosti užitného vzoru). Bez souhlasu majitele nesmí zapsaný užitný vzor nikdo využívat.

Jaký je rozdíl mezi patentem a užitným vzorem

Užitný vzor je právní formou ochrany technických řešení, bývá také nazýván jako „malý patent“. Na rozdíl od patentu však užitným vzorem nelze chránit způsoby výroby anebo pracovní postupy. U užitných vzorů také není uplatňován požadavek vynálezecké činnosti a je nahrazen požadavkem přesahu pouhé odborné dovednosti.Úřad průmyslového vlastnictví provádí o udělení patentu řízení na základě patentové přihlášky. Tu může podat původce vynálezu nebo ten, na něhož je toto právo převedeno. Jde-li o zaměstnanecký vynález, přechází právo na patent přímo na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak.Patentování v České republice

Žádost o patent se podáván formou přihlášky s přiloženou dokumentací o vynálezu. Ta prochází průzkumem a jsou zjištěny nedostatky vynálezu. V dnešní době lze přihlášku podat i elektronicky. Poplatky za udržování patentu v platnosti jsou různé, liší se podle roku platnosti.

Podání žádosti registrace ochranné známky na Úřadě průmyslového vlastnictví trvá 1-2 týdny. Samotný proces na Úřadě obvykle 5 – 10 měsíců. Platnost známky – priorita – se však vztahuje již k datu samotného podání. Tj., bude-li známka plnohodnotně zapsána, bude zpětně platit již od chvíle, kdy byla podána.

Jaké jsou rozdíly mezi patentem a užitným vzorem : Užitný vzor je právní formou ochrany technických řešení, bývá také nazýván jako „malý patent“. Na rozdíl od patentu však užitným vzorem nelze chránit způsoby výroby anebo pracovní postupy. U užitných vzorů také není uplatňován požadavek vynálezecké činnosti a je nahrazen požadavkem přesahu pouhé odborné dovednosti.

Co chrání užitný vzor : Co je užitný vzor

Užitným vzorem jsou chráněna nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.

Jak dlouho trvá zápis užitného vzoru

Udělení patentu trvá minimálně rok, většinou dva i více let, k zápisu užitného vzoru dochází za asi dva až tři měsíce.

Užitný vzor někdy bývá považován za ochranu jednodušší varianty vynálezu. Lze jím totiž rovněž chránit technická řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná, a která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.