Jak změnit územní plán?
Vedle základních identifikačních údajů musí mj. obsahovat odborně popsané důvody pro pořízení změny, návrh obsahu změny, stanoviska k navrhovanému obsahu změny od příslušného orgánu ochrany přírody a od příslušného úřadu územního plánování, dále pak také návrh úhrady nákladů na pořízení změny.O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje.Veřejné projednání návrhu

K veřejnému projednání pořizovatel zvláště přizve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. A to nejméně 30 dnů předem. Na veřejném projednání je přítomen i projektant, který podává výklad k obsahu návrhu územního plánu.

Kdo rozhoduje o uzemnim planu obce : O tom, zda se pořídí územní plán obce, rozhoduje zastupitelstvo obce (samo nebo na návrh). Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad této obce, pokud splňuje podmínky podle § 24 stavebního zákona, jinak obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Jak dlouho trvá změna územního plánu

Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.

Po jaké době se mění územní plán : Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje. Přičemž větší obce a města přistupují k úpravám územního plánu častěji tak, jak vyvstane nutnost reagovat na aktuální vývoj v obci.

O pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu rozhoduje vždy zastupitelstvo obce, na její pořízení není právní nárok.

Kraj hradí náklady, které vyplývají z nutnosti pořízení změny územního plánu kvůli znění zásad územního rozvoje (leda by byla změna zásad územního rozvoje vyvolána potřebou obce). Může se stát, že je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou fyzické nebo právnické osoby (typicky vlastníka pozemku).