Kam volat ohledně důchodů?
Klientské centrum ústředí ČSSZ

Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon 800 050 248

Námitky se podávají u ČSSZ, ale můžete je podat i u okresní správy sociálního zabezpečení. ČSSZ o námitkách rozhodne do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne doručení námitek. V případě invalidního důchodu se lhůta prodlužuje o dalších 60 dnů na posouzení zdravotního stavu.800 050 248. V rámci urychlení vyřízení Vašeho požadavku vždy uvádějte: variabilní symbol organizace, za kterou podáváte, registrační číslo osoby oprávněné k elektronickému podávání.

Kam volat na OSSZ : Odbornou pomoc a informace vztahující se ke konkrétní situaci občana poskytnou odborníci kterékoli OSSZ spadající pod příslušnou ÚSSZ v místě jeho bydliště a call centra na telefonním čísle 800 050 248.

Kam spadá pod OSSZ

Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, můžete zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit kterémukoliv územnímu pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ).

Kam se přestěhovat na důchod : Nejlevnější a nejbezpečnější zemí pro důchodce je v Evropě Španělsko a Portugalsko. Celkově pak Mexiko a Panama. Novým trendem se stává dožití důchodového věku v cizině. Jen ze Spojených států žije v současnosti v cizině na půl milionu Američanů.

Ten doznal jistého navýšení, a proto základní výměra invalidního důchodu pro rok 2024 tedy činila 4 400 Kč. Stanovena je i minimální výše procentní výměry, která musí dosáhnout alespoň 770 Kč za měsíc. Minimální invalidní důchod, který je možné v roce 2024 obdržet, je 5 170 Kč.

U invalidních důchodů se každé dva roky přezkoumává zdravotní stav, aby se zjistilo, zda dotyčný ještě nárok na důchod má.

Na kterou OSSZ patřím

Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, můžete zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit kterémukoliv územnímu pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ).Úmrtí člověka, který pobíral starobní nebo invalidní důchod, oznamuje České správě sociálního zabezpečení matrika, která vystavila úmrtní list, a to do dvou týdnů po zápisu do matriky.Pokud příspěvek nedorazil a nejedná se o některou ze situací vysvětlenou výše v textu, mohou se důchodci obrátit se žádostí o informaci na místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ. Případně mohou zaslat žádost o výplatu jednorázového příspěvku důchodci ČSSZ. Upozorňujeme, že uvedené platí pouze pro klienty ČSSZ.

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti. Ředitele OSSZ jmenuje a odvolává ústřední ředitel ČSSZ.

Kde je nejlepší důchod : Nejlepší životní úroveň nabízí důchodový systém v Rakousku a Nizozemsku, kde se průměrný důchod pohybuje 37 %, resp. 34 % nad průměrem EU. Při srovnání poměru průměrného důchodu a průměrné hrubé mzdy jsou na tom nejhůře důchodci v Chorvatsku (22 %), dále v pobaltských zemích, Slovinsku a Bulharsku.

Kde je nejlevnější život : Nejlevnější země pro život Česko je deváté na světě, ukazuje žebříček

Pořadí Země
1. Jižní Afrika
2. Indie
3. Kosovo
4. Saudská Arábie

Kolik si můžu vydělat při invaliditě 1 stupně

Výhodou pobírání invalidního důchodu je kromě samotného příspěvku i to, že není zákonem nijak omezena částka přivýdělku. Limitován není ani rozsah vykonávané práce.

Odebrání důchodu

Člověk si k invalidnímu důchodu může přivydělávat v podstatě neomezeně, přesto mu může Česká správa sociálního zabezpečení dávky odebrat, pokud zjistí, že dotyčný člověk pracuje více, než odpovídá stanovenému poklesu pracovní schopnosti.Invalidní důchod byl pobírán až do 65 let

Pokud osoba pobírá invalidní důchod jakéhokoliv stupně a dosáhne věku 65 let, pak jí od této chvíle zaniká nárok na vyplácení invalidního důchodu.

Kam poslat OSSZ : lze zasílat: do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo. na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.