Kdo a v jaké formě schvaluje územní plán?
O tom, zda se pořídí územní plán obce, rozhoduje zastupitelstvo obce (samo nebo na návrh). Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad této obce, pokud splňuje podmínky podle § 24 stavebního zákona, jinak obecní úřad obce s rozšířenou působností.Kdo politiku územního rozvoje pořizuje a kdo ji schvaluje

Politiku územního rozvoje nebo její aktualizaci pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s dalšími ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji.Kdo rozhoduje o zařazení lokality navržené pro změnu využití území do změny územního plánu a kdo tuto změnu schvaluje O tomto rozhoduje zastupitelstvo obce, pro kterou je změna územního plánu pořizována.

Kdo se může vyjádřit k územnímu plánu : Kdo může podat námitku k územnímu plánu

Je ovšem omezeno, kdo může námitku k územnímu plánu podat: vlastníci pozemků a staveb, které budou dotčené daným územním plánem, zástupce veřejnosti, kterou reprezentuje minimálně 200 občanů s trvalým bydlištěm v dané obci, oprávněný investor.

Kdo schvaluje politiku územního rozvoje

Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území republiky a schvaluje ji vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o schválení politiky územního rozvoje, a celý dokument zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kdo vydava zásady územního rozvoje : Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání (§ 187 odst. 4) nebo zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Ustanovení § 128 pak podrobněji upravuje, k čemu se strany plánovací smlouvy mohou zavázat a, jak bylo řečeno, jde o úpravu jednak přejímající a jednak trochu rozšiřující dřívější ustanovení o „dobrovolné plánovací smlouvě“. Smlouvu schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje.

Druhou, pro Vás důležitější, možností využití zkráceného postupu je návaznost na rozhodnutí zastupitelstva obce, městysu či města o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu. Zastupitelstvo bude v tomto případě rozhodovat o pořízení změny územního plánu na základě jemu předloženého návrhu na pořízení změny.

Kdo zadává územní plán

Územní plán vydává zastupitelstvo obce jako opatření obecné povahy. Proti opatření obecné povahy nemůžete podat odvolání nebo jiný opravný prostředek. Můžete ale ke krajskému úřadu podat podnět k tomu, aby úřady územní plán přezkoumaly, jestli je v souladu se zákonem.Politiku územního rozvoje zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj. Následně ji pak schvaluje vláda.Působnost ve věcech územního pláno- vání vykonávají orgány obcí a krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj a ve zvláštních případech Ministerstvo obrany. Orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.

Územní plán je speciální formou opatření obecné povahy. Je tedy vydáván zastupitelstvem obce jako celek (výrok a odůvodnění). Územní plán je vyhotoven na základě územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů, vlastních podkladů a rozborů daného území, popřípadě územních studií.

Jak dát pozemek do územního plánu : O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje.

Jak se bránit proti územnímu plánu : Je možné námitky a schválený územní plán přezkoumat jiným úřadem Protože se územní plán (nebo jeho změna) vydává formou opatření obecné povahy, není možné se odvolat ani podat rozklad. Každý může podat podnět k přezkumu k Ministerstvu pro místní rozvoj (v Praze) nebo krajskému úřadu.

Kdo vytváří územní plán

Územní plán je speciální formou opatření obecné povahy. Je tedy vydáván zastupitelstvem obce jako celek (výrok a odůvodnění). Územní plán je vyhotoven na základě územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů, vlastních podkladů a rozborů daného území, popřípadě územních studií.

Změnu druhu pozemku a způsobu využití pozemku by pak měl nový vlastník ohlásit do 30 dnů katastrálnímu úřadu. nutné k zápisu do katastru dokládat další listinu pro změnu druhu pozemku a způsobu využití pozemku ani souhlas s dělením a slučováním pozemků.V České republice je ÚP vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006 Sb. Územní plán vydává zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy (OOP) a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce (viz § 173 správního řádu).

Kdo určuje druh pozemku : Řadu podstatných informací o pozemku získáte v katastru nemovitostí (především výměru, vlastníka, parcelní čísla, věcná břemena apod.). Katastr stanovuje také takzvaný typ pozemku. Pro podstatnou informaci o jeho účelu a způsobu využití musíte zamířit do územního plánu obce.