Kdo je účastník centrálního depozitáře?
Centrální depozitář vede centrální evidenci cenných papírů na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. Osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou Centrálním depozitářem, vede tuto evidenci na účtech vlastníků.CDCP přináší možnost získat online výpis z tzv. nezařazeného účtu cenných papírů (tedy bývalého účtu zaniklého Střediska cenných papírů) na svých internetových stránkách www.cdcp.cz.Identitu vlastníků takových obchodních společností je proto nutno hledat v dokumentech uložených ve sbírce listin obchodního rejstříku. Z přílohy k účetní závěrce, která je součástí účetní závěrky, lze zjistit vlastníky (akcionáře), kteří vlastní alespoň 20 % podíl v dané obchodní společnosti.

Co je to CDCP : Centrální depozitář cenných papírů poskytuje vlastníkům zaknihovaných cenných papírů bezplatné i zpoplatněné služby, a to téměř výhradně prostřednictvím tzv. účastníků centrálního depozitáře. Některé služby poskytuje centrální depozitář zdarma přímo na svých stránkách v kapitole Služby pro širokou veřejnost.

Kde najít zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou ty, které nejsou materializované a existují pouze ve formě zápisu v databázi na majetkovém účtu. Dříve tyto majetkové účty vedlo Středisko cenných papírů, které nahradil v roce 2010 Centrální depozitář cenných papírů.

Co je to depozitář investičního fondu : Co je podstatou činnosti depozitáře Depozitář investičního fondu je povinen činnost depozitáře vykonávat s odbornou péčí a při jejím výkonu jednat v nejlepším zájmu investičního fondu, jehož je depozitářem, a podílníků, společníků nebo obmyšlených tohoto fondu.

Základní činnost CDCP spočívá ve vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji. V centrální evidenci jsou evidovány zaknihované cenné papíry vydané v České republice.

V případě, že si chcete udělat výpis na sebe zaplatíte po prokázání totožnosti za první kompletní výpis v kalendářním roce zvýhodněnou cenu 75 Kč, nepřesahuje-li výpis 6 stran, resp. 100 Kč, má-li výpis alespoň 7 stran. Za druhý a další výpis v kalendářním roce zaplatíte standardní cenu, tj. 50 Kč za každou stranu.

Jak zjistit co osoba vlastní

V klasickém nahlížení do katastru nemovitostí se podle jména vlastníka vyhledávat nedá. Důvodem je ochrana soukromí majitelů. Můžete však využít aplikaci Dálkový přístup do KN (funkce Evidence práv pro osobu) nebo obrátit se přímo na územní pracoviště daného katastrálního území.Výpis z registru nemovitostí můžete získat i online prostřednictvím žádosti o dálkový přístup do katastru. V tomto případě je nutná registrace a zaplacení poplatku. O výpis z katastru můžete požádat i anonymně na jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu, která je vlastníkem nemovitosti.Emitent je obvykle právnická osoba, která vydává a prodává cenné papíry. Může jít o korporace, investiční trusty nebo i vlády. Nejčastěji se jedná o akcie, dluhopisy nebo směnky. Cílem je získat finance s co nejnižšími náklady.

Z hlediska klasifikace cenných papírů, kdy rozlišujeme cenné papíry na řad, na jméno a na doručitele, je možné akcii vydat pouze na řad a na doručitele, přičemž u akcií panuje výjimka, kdy akcie na řad se nazývá akcie na jméno a akcie na doručitele se nazývá akcie na majitele.

Jak se převádí zaknihované akcie : Převádí-li se zaknihovaná akcie na nového vlastníka, dochází k převodu vlastnictví v okamžiku zápisu na účet zákazníků. Majitel účtu zákazníků je povinen neprodleně zapsat tuto změnu na účtu vlastníka, nejpozději však do závěrky dne. Změna se zapíše k okamžiku zápisu na účet zákazníků.

Jak ověřit zaknihované akcie : Výpisy z evidence emise poskytuje centrální depozitář emitentům a administrátorům emisí prostřednictvím aplikace Můj depozitář nebo na základě žádosti emitenta.

Kdo je depozitář fondu

Pod pojmem „depozitář“ se obyčejně skrývá banka se sídlem v ČR (popř. zahraniční banka mající v tuzemsku pobočku), která průběžně kontroluje hospodaření podílového nebo jiného fondu.

Co je podstatou činnosti depozitáře Depozitář investičního fondu je povinen činnost depozitáře vykonávat s odbornou péčí a při jejím výkonu jednat v nejlepším zájmu investičního fondu, jehož je depozitářem, a podílníků, společníků nebo obmyšlených tohoto fondu.Zaknihované akcie jsou ty, které nejsou materializované a existují pouze ve formě zápisu v databázi na majetkovém účtu. Dříve tyto majetkové účty vedlo Středisko cenných papírů, které nahradil v roce 2010 Centrální depozitář cenných papírů.

Jak zjistit všechny své dluhy zdarma : V případě, že si chcete zkontrolovat své dluhy, popřípadě dluhy třetích osob, je potřeba získat výpis informací z oficiálních databází:

  1. Centrální evidence exekucí (CEE)
  2. Bankovní registr klientských informací (BRKI)
  3. Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
  4. Sdružení SOLUS.
  5. Finanční úřad.