Kdo je Aval na směnce?
Aval neboli avalista je totéž co směnečný rukojmí. Aval je ručitelem ze směnky. Pokud tedy není směnka jejím akceptantem nebo výstavcem proplacena, může se remitent domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi.Směnečným rukojmím (avalem, avalistou) bývá zpravidla osoba, která ještě není směnečně zavázána. Zákon ovšem nebrání tomu, aby tuto záruku poskytla i osoba, která se na směnku již podepsala2. Ten, za koho se rukojmí zaručil, se označuje jako avalát.Směnečný závazek vzniká směnečníkovi až po akceptaci této směnky (postačí podpis na směnce). Výstavce směnky se staví do pozice nepřímého dlužníka, ručí za to, že bude směnka směnečníkem přijata (akceptována) a zaplacena.

Co znamená Aval : Aval je osoba, která se zaváže ručením ze směnky, tzv. směnečný rukojmí. Pokud není směnka po datu splatnosti jejím výstavcem proplacena, může se remitent (směnečný věřitel) domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi.

Kdo podepisuje směnku

Směnku podepisuje pouze dlužník! Věřitel se na směnce nepodepisuje, a to za žádných okolností. Podpis dlužníka by měl být umístěn na vyznačeném řádku, pod podpisem by se (případně kromě údajů dlužníka) už neměl nacházet žádný důležitý text.

Kdo je majitel směnky : Vystavitel směnky (dlužník) se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku. Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce.

Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Podle formy rozlišujeme cenné papíry na jméno, na řad, nebo na doručitele. Cenné papíry na řad (ordre papíry): Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o cenný papír na řad (vyvratitelná právní domněnka, která nevylučuje důkaz o tom, že jde o cenný papír na jméno nebo na doručitele).

Kdy je směnka neplatná

Naproti tomu neplatná je směnka, která neobsahuje rok splatnosti, směnka se splatností dřívější než je datum vystavení, směnka splatná alternativně v různé dny (např. 1. nebo 2. ledna 2014) nebo směnka, která stanoví splatnost v určitém časovém rozmezí (např.Směnečníkem může být kdokoli kromě remitenta, tedy i sám výstavce, který je oprávněn vydat tzv. zastřenou směnku vlastní. Přijetí směnky směnečníkem vždy záleží pouze na něm. Pokud směnku přijme, stane se hlavním (přímým) dlužníkem, pokud ji odmítne, nebude směnečně vázán.Když věřitel soudu předloží originál směnky a soud nezíská pochybnost o její platnosti, vydá směnečný platební rozkaz. To jinými slovy znamená, že dlužníkovi nařídí, aby do patnácti dnů zaplatil sumu uvedenou na směnce a náklady soudního řízení navrch.

Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

Co všechno musí být na směnce : podpis výstavce.

 • Slovo směnka v textu. Každá směnka musí v textu obsahovat slovo „směnka“, a to v jazyce v jakém je sepsána.
 • Bezpodmínečný příkaz / slib zaplatit.
 • Jméno směnečníka, trasáta.
 • Údaj splatnosti.
 • Údaj místa, kde má být placeno.
 • Jméno remitenta.
 • Datum a místo vystavení směnky.
 • Podpis výstavce.

Jak dlouho má platnost směnka : Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

Jak má vypadat směnka na peníze

směnečného a šekové musí obsahovat:

 1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 5. údaj místa, kde má být placeno.
 6. jméno toho, komu má být placeno.