Kdo je půlkař?
Čeština pro cizine online: Tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I. (úroveň B2)

pád M živ. N
3. tomuto tomuto
4. tohoto toto
6. o tomto o tomto
7. tímto tímto

Význam je to, co slovo, věta nebo text míní, co vyjadřuje, čili referent („význam slova les“).1. být velmi spokojený: Když ho někdo chválí, tetelí se blahem.

Jak nahradit slovo potom : Při váhání, zda užít spojení předložky a ukazovacího zájmena (po tom, po té), či zda je správné jedině psaní dohromady, a tedy užití příslovce (potom, poté), se můžeme řídit jednoduchým pravidlem: je‑li možné nahradit výrazy potom a poté příslovcem pak, je namístě pouze psaní dohromady: Hrál a potom (pak) zpíval.

Co to znamená slovo BRUH

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co znamená česky Slay : Přes staroanglické slēan — „úder, udeřit“, také „zabít“ z předpokládaného pragermánského *slahaną — „uhodit“. Srovnej zejména slaughter, dále pak německé schlagen, skandinávské slå nebo nizozemské slaan, v češtině hovorové šlágr.

Sekrece je odborný výraz pro „vyměšování“ či „vylučování“. Například žlázy s vnější sekrecí vyměšují své produkty na povrch těla (pot, kožní maz apod.) nebo do tělesných dutin (žluč, trávicí enzymy apod.). Odvozené přídavné jméno je sekreční.

1. odb. stručně vyjádřená zásadní myšlenka , tvrzení , zejm . takové , jehož pravdivost se hájí , nebo takové , které se podrobněji vykládá v referátu , stati , publikaci; stručně shrnuté hlavní výsledky práce nebo základní myšlenky referátu ap .

Jak nahradit slovo bohužel

slovo "bohužel" je příslovce, patří k mnoha složeným slovům, kde první část tvoří bohu-. Příslovce "bohužel" vyjadřuje lítost, politování mluvčího. Místo "bohužel" můžeme říci "na neštěstí".synonyma

  • jednoduše, nekomplikovaně
  • zkrátka, krátce.

Informace o zkratce 'nnn'

Je výzva, ve které se muž snaží celý měsíc nemasturbovat a nemít orgasmus.

člověk, který v něčem nebo něčím vyniká: V angličtině nejsem žádný borec. Připadal si jako největší borec.

Co znamená když je někdo Smash : sth ( hovor .) zničit , rozdrtit , rozbít co ( skupinu , systém ap .)

Co je to flexit : Flexit pravděpodobně pochází z amerického slangového výrazu to flex s významem okázalé předvádění, my starší bychom asi řekli machrování nebo frajeřina. V češtině zatím žije především na sociálních sítích nebo ve slovnících mluvy mládeže na internetu.

Co to je žláza

Žláza je obecné označení pro orgán, který je specializován na vylučování nějakého vodného roztoku neboli sekretu (pot, sliny, hormony apod.). Podle toho, kam je sekret vylučován, se rozlišují: exokrinní žlázy (žlázy s vnější sekrecí) – mají vývody a své sekrety vylučují buď na povrch těla (na kůži, např.

Výměšky jsou dvojího druhu: exkrety (např. hleny) a inkrety (hormony), které jsou produkovány žlázami s vnitřní sekrecí. Jiným významem slova „výměšek“ je výkal (exkrement, výmět). V lidském organismu existuje celá řada žláz s vnitřní sekrecí, které vylučují sekret v podobě bílkovin, hormonů či jiných látek.Praxe je počeštěné starořecké slovo πραξις (praxis) znamenající činnost. Kromě tohoto obecného významu se používá i ve specifických kontextech: Praxe (filozofie) – protiklad teorie; také jednání z hlediska etiky. Odborná praxe – výuka pracovní činností a její výsledek.

Co to je narace : Narace (z lat. narratio, tj. vyprávění) je v diplomatice označení pro tu část listiny, která pojednává o konkrétních důvodech, které vedly k jejímu vydání. Její význam je tím odlišný od arengy, která podává všeobecné důvody.