Kdo je výstavce směnky?
Směnečníkem může být kdokoli kromě remitenta, tedy i sám výstavce, který je oprávněn vydat tzv. zastřenou směnku vlastní. Přijetí směnky směnečníkem vždy záleží pouze na něm. Pokud směnku přijme, stane se hlavním (přímým) dlužníkem, pokud ji odmítne, nebude směnečně vázán.Vystavitel směnky (dlužník) se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku. Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce.Výstavce je osoba, která se vyskytuje jak u směnky vlastní, tak směnka cizí. Jelikož se směnce cizí říká rovněž trata, bývá výstavce směnky cizí označován jako trasant.

Jak se vypisuje směnka : směnečného a šekové musí obsahovat:

  1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
  2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
  3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
  4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
  5. údaj místa, kde má být placeno.
  6. jméno toho, komu má být placeno.

Kdo ručí za směnku

Směnečný závazek vzniká směnečníkovi až po akceptaci této směnky (postačí podpis na směnce). Výstavce směnky se staví do pozice nepřímého dlužníka, ručí za to, že bude směnka směnečníkem přijata (akceptována) a zaplacena.

Kdo podepisuje směnku : Směnku podepisuje pouze dlužník! Věřitel se na směnce nepodepisuje, a to za žádných okolností. Podpis dlužníka by měl být umístěn na vyznačeném řádku, pod podpisem by se (případně kromě údajů dlužníka) už neměl nacházet žádný důležitý text.

Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

Směnku lze napsat na jakýkoliv papír, třeba i toaletní, když není zbytí, jednodušší je však je vyzvednout v bance nebo koupit v prodejně tiskopisů speciální formulář.

Kdo stanoví formu směnky

Mezi výstavcem směnky a jejím majitelem existuje smlouva (ta může být sjednána i ústně), která stanovuje, jaké konkrétní náležitosti mají být ve směnce doplněny.Údaj splatnosti na směnce

Paradoxně přesnější vyjádření údaje splatnosti způsobuje neplatnost směnky. Pokud je tedy na směnce uvedena přesná hodina a den („dne 1. 1. 2023, v 8:00 hod“), kdy má dlužník zaplatit, činí toto ustanovení směnku neplatnou.Směnkami se dnes zabývají pouze poskytovatelé peněz, kteří se neváhají pohybovat na hraně zákona, leckdy i zcela mimo zákon. Půjčování na směnku je totiž zákonem přímo zakázáno.

Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Kdo je to Smenecnik : Jednotlivec nebo společnost, na niž je vypsána směnka a která dluží stanovenou částku.