Kdo je Vystavce na směnce?
Tvořená minimálně třemi směnečnými účastníky – emitent (výstavce směnky), remitent (osoba, na jejíž řad nebo jméno je směnka vydána) a směnečník (osoba, jíž je přikázáno platit). Cizí směnka obsahuje bezpodmínečný platební rozkaz („Zaplaťte“).Výstavce je osoba, která se vyskytuje jak u směnky vlastní, tak směnka cizí. Jelikož se směnce cizí říká rovněž trata, bývá výstavce směnky cizí označován jako trasant.Vystavitel směnky (dlužník) se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku. Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce.

Jak se vystavuje směnka : směnečného a šekové musí obsahovat:

  1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
  2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
  3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
  4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
  5. údaj místa, kde má být placeno.
  6. jméno toho, komu má být placeno.

Kdy je směnka neplatná

Naproti tomu neplatná je směnka, která neobsahuje rok splatnosti, směnka se splatností dřívější než je datum vystavení, směnka splatná alternativně v různé dny (např. 1. nebo 2. ledna 2014) nebo směnka, která stanoví splatnost v určitém časovém rozmezí (např.

Co znamená nikoli na Rád : Doložky a další fígle:

Doložka „nikoli na řad“ – tou vyloučíte, že by jednoduše mohla být směnka převedena na jinou osobu tím, že by se pouze na její rubovou stranu uvedla další osoba, které se (místo té původní) má platit. Tj. směnku nelze převést rubopisem.

Mezi výstavcem směnky a jejím majitelem existuje smlouva (ta může být sjednána i ústně), která stanovuje, jaké konkrétní náležitosti mají být ve směnce doplněny.

Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

Co znamená na směnce bez protestu

Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.Kdy se směnka promlčí

Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Směnkami se dnes zabývají pouze poskytovatelé peněz, kteří se neváhají pohybovat na hraně zákona, leckdy i zcela mimo zákon. Půjčování na směnku je totiž zákonem přímo zakázáno.

Kdo je to Směnečník : Směnečníkem může být kdokoli kromě remitenta, tedy i sám výstavce, který je oprávněn vydat tzv. zastřenou směnku vlastní. Přijetí směnky směnečníkem vždy záleží pouze na něm. Pokud směnku přijme, stane se hlavním (přímým) dlužníkem, pokud ji odmítne, nebude směnečně vázán.

Jak dlouho má platnost směnka : Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

Co je to směnka na řad

Podle formy rozlišujeme cenné papíry na jméno, na řad, nebo na doručitele. Cenné papíry na řad (ordre papíry): Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o cenný papír na řad (vyvratitelná právní domněnka, která nevylučuje důkaz o tom, že jde o cenný papír na jméno nebo na doručitele).

Základní rozdělení směnek:

  • Směnka vlastní – dlužník se sám zavazuje k tomu, že do stanovené splatnosti zaplatí věřiteli dlužnou částku uvedenou na směnce.
  • Směnka cizí – vystavitel směnky ukládá někomu třetímu, aby ve stanoveném čase zaplatil dlužníkovi danou částku. Třetí stranou je obvykle banka.