Kdo může obchodovat s cennými papíry?
Obchodník s cennými papíry – zkratka: o.c.p. (angl. brokerage firm) je právnická osoba, která svým zákazníkům zprostředkovává přístup ke kapitálovému trhu, tedy nakupuje a prodává cenné papíry. Provádí obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka, čímž se liší od dealera, který provádí obchody na svůj účet.Nejčastějším emitentem cenného papíru je podnik (akcie, dluhopisy), banka (investiční certifikáty), stát (státní dluhopisy), občané (směnky, šeky) nebo město (komunální dluhopisy).Obchodovat na BCPP lze pouze prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Prostřednictvím Fio banky je možné obchodovat všechny již listované akcie na pražské burze a účastnit se primárních úpisů akcií, tzv. IPO, realizovaných na tomto trhu.

Kdo může obchodovat s akciemi : Obchodovat na burze smějí jen její členové, kterými jsou banky a makléřské společnosti. Jednotlivá fyzická osoba tedy na burze přímo obchodovat nemůže – musí vždy využít služeb člena burzy. Cenné papíry, se kterými se na burze obchoduje, jsou rozčleněny do různých skupin.

Jak se stát obchodníkem s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry musí mít příslušné oprávnění (licenci, povolení), které v České republice uděluje pouze Česká národní banka. Dle rozsahu povolení ČNB může obchodník s cennými papíry poskytovat nejen investiční služby, ale také finanční poradenství a další služby.

Co musí obchodník s cennými papíry splňovat : má obchodník s cennými papíry disponovat spolehlivými strategiemi, zásadami, postupy a systémy pro identifikaci, měření, řízení a sledování.

Prodej se účtuje na účet 661, úbytek na účet 561. Přecenění majetku na reálnou hodnotu se zaúčtuje na účet 564 nebo 664. Analytické účty k cenným papírům je třeba vést podle druhu cenných papírů, podle emitentů, jmenovitých hodnot, popř. podle měn, na které znějí.

Cenné papíry (akcie, dluhopisy) nakoupené na Burze cenných papírů Praha, a.s. (BCPP) či RM-SYSTÉM, české burze cenných papírů a.s. (RMS) jsou vedeny v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (CDCP) na majetkovém účtu klienta či zákaznickém účtu obchodníka.

Jak se stát členem burzy

(2) Členem burzy může být pouze osoba, která s burzou uzavřela smlouvu o členství; členství na burze vzniká dnem účinnosti této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy o členství je vydání rozhodnutí burzovní komory o udělení souhlasu se vznikem členství.Investování do akcií se zakládá na jednoduchém principu – společnost vydává akcie a nabízí je na burze. Cena akcií pak závisí na nabídce a poptávce na trhu. Když je zájem o akcie dané společnosti vysoký, jejich cena roste; pokud je zájem nízký, cena klesá.Danění podílových fondů, akcií a ETF

Sazba je v případě fyzických osob nastavena na 15 %, nicméně movitější investoři mohou část svých příjmů danit i 23% sazbou, která se aplikuje na část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, což pro zdaňovací období 2022 činí 1 867 728 Kč.

Odpovědi (Jedná správná odpověď) Obchodník s cennými papíry musí mít opatření k vyloučení použití peněžních prostředků zákazníka k obchodům na svůj vlastní účet nebo účet jiného zákazníka. Obchodník s cennými papíry musí vést peněžní prostředky zákazníka jen na účtu u České národní banky.

Kdo je profesionální zákazník : Zákazník, který se sám za profesionálního zákazníka prohlásí a současně potvrdí, že má dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti investic. Profesionálním zákazníkem se rozumí osoby vyjmenované v § 2a ZPKT.

Jakou povinnost má obchodnik s cennymi : Při poskytování služeb má obchodník s cennými papíry povinnost jednat s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Při porušení těchto povinnosti se obchodník s cennými papíry dopouští správního deliktu.

Jak zdanit příjmy z prodeje cenných papírů

Pro fyzické osoby, české daňové rezidenty, jejichž držené cenné papíry nejsou zahrnuty do obchodního majetku, jsou příjmy z prodeje cenných papírů dle zákona o dani z příjmů zdaňovány platnou sazbou, která činí pro rok 2023 15 %, resp. 23 % (nově zavedená sazba).

Zdanění nepodléhá prodej akcií vlastněných déle než tři roky

Přitom nezáleží na výši příjmů z prodeje. Rozhodující je doba mezi nabytím a prodejem cenných papírů. Pokud se investor rozhodne akcie prodat dříve, musí zohlednit všechny aspekty prodeje včetně 15% daně z příjmu.Při nákupu akcií je výhodné celkovou částku rozdělit do více titulů pro zmenšení rizika. Další podmínkou úspěšného obchodování s akciemi je správně určený investiční horizont, tedy doba, po kterou chce investor akcie držet. Obecně platí, že čím je rizikovost vyšší, tím delší by měl být investiční horizont.

Jak obchodovat s akciemi na pražské burze : Obchodování na burze probíhá prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Jedná se především o významné banky a makléřské firmy. Jestliže se tedy rozhodnete na burze investovat, musíte se obrátit se na některého ze členů burzy.