Kdo se vyjadřuje ke změně územního plánu?
vydání územního plánu Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo obce vydá územní plán, pokud neodporuje politice územního rozvoje, územně-plánovací dokumentaci kraje ani výsledkům řešení rozporů a stanoviskům dotčených orgánů nebo krajského úřadu.Kraj hradí náklady, které vyplývají z nutnosti pořízení změny územního plánu kvůli znění zásad územního rozvoje (leda by byla změna zásad územního rozvoje vyvolána potřebou obce). Může se stát, že je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou fyzické nebo právnické osoby (typicky vlastníka pozemku).Stačí podat písemné připomínky k pořizovateli návrhu (kterým je typicky obecní úřad či obecní úřad obce s rozšířenou působností) do 15 dnů ode dne, kdy byl návrh zadání územního plánu doručen veřejnou vyhláškou – blíže viz § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“)[2].

Jak má vypadat žádost o změnu územního plánu : Podání návrhu změny musí mít následující náležitosti: Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí – hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).

Kdo vytváří návrh územního plánu

Územní plán je speciální formou opatření obecné povahy. Je tedy vydáván zastupitelstvem obce jako celek (výrok a odůvodnění). Územní plán je vyhotoven na základě územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů, vlastních podkladů a rozborů daného území, popřípadě územních studií.

Co kdyz obec nemá územní plán : Nemá-li obec vydán územní plán, může vymezit zastavěné území samostatným postupem svým obec- ním úřadem, pokud tento splňuje kvalifikační požadavky, nebo může o vymezení požádat úřad územní- ho plánování, kterému zároveň předá mapové podklady.

Toto posouzení provádí pořizovatel, kterým může být obecní úřad, který tuto činnost vykonává prostřednictvím osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nebo příslušný odbor územního plánování obce s rozšířenou působností.

Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.

Po jaké době se mění územní plán

Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje. Přičemž větší obce a města přistupují k úpravám územního plánu častěji tak, jak vyvstane nutnost reagovat na aktuální vývoj v obci.O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje.Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.

Územní plán je speciální formou opatření obecné povahy. Je tedy vydáván zastupitelstvem obce jako celek (výrok a odůvodnění). Územní plán je vyhotoven na základě územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů, vlastních podkladů a rozborů daného území, popřípadě územních studií.

Jak se bránit proti změně územního plánu : Námitky se mohou podat přímo na podatelně nebo zaslat doporučeně poštou na adresu pořizovatele územního plánu nebo jeho změny, datovou schránkou anebo elektronicky se zaručeným podpisem). Námitky proti návrhu územního plánu je možné podat nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání návrhu.

Kdy se obec stane městem : V současnosti může být dle zákona o obcích městem nově stanovena taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak (na žádost obce) stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Kdo vydava zasady uzemniho rozvoje

Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání (§ 187 odst. 4) nebo zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.Takže znovu nejde jen o historické (či přežité) označení. S pojmem „vesnice“ česká právní úprava na úseku správního práva nepracuje. Městem se stane z právního hlediska taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel. Další náležitostí je, že tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Kdo schvaluje územní rozvojový plán : Politiku územního rozvoje zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj. Následně ji pak schvaluje vláda.