Kdo vystavuje rodný list?
Matriční doklady (tj. rodný list, oddací list, úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství.Duplikát vám přijde poštou doporučeně do vlastních rukou nebo si ho vyzvednete přímo na matričním úřadě, záleží na domluvě s matrikářem. Duplikát vám bude vydán do 30 dnů od podání žádosti. Obvykle to bývá i dříve.Pokud chcete získat duplikát rodného listu předložte:

  1. vyplněnou žádost o rodný list.
  2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např.
  3. pokud nejste příbuzný dítěte uvedeného na rodném listu, přiložte na samostatném papíru vysvětlující dopis, proč rodný list potřebujete.
  4. poplatek.

Kdy se vystavuje rodný list : Rodný list vydává matrika v místě narození dítěte, a to na základě dokumentace předložené v porodnici nebo dodané rodiči. Matrika zasílá obvykle do měsíce od narození dítěte rodný list poštou. Někdy je nutné vyzvednout rodný list osobně na matrice.

Kolik stojí vystavení rodného listu

Za vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství uhradíte správní poplatek ve výši 300 Kč. Za vydání vícejazyčného standardního formuláře uhradíte správní poplatek ve výši 100 Kč. Při osobním vyřízení žádosti hradíte správní poplatek v hotovosti na místě.

Kdo vydá duplikát rodného listu : V případě ztráty vám totiž mohou vydat pouze tzv. duplikát rodného listu. Ale ačkoli se jedná o duplikát, vzhledově je rodný list naprosto totožný. Je ale důležité vědět, že duplikát rodného listu vám může vydat jen jeden jediný městský úřad.

V tomto článku se zaměříme na to, jak postupovat, když ztratíte rodný list. Osobní doklady a cestovní doklady se vydávají na městském úřadu, případně na úřadu městské části, a to na oddělení osobních dokladů. Rodné listy se řeší na tomtéž pracovišti, ale na odboru správních agend – oddělení matriky.

V případě ztráty vám totiž mohou vydat pouze tzv. duplikát rodného listu. Ale ačkoli se jedná o duplikát, vzhledově je rodný list naprosto totožný. Je ale důležité vědět, že duplikát rodného listu vám může vydat jen jeden jediný městský úřad.

Kde vzít rodný list

Rodný list vydá matrika do třiceti dnů od nahlášení dítěte. Rodný list si můžete vyzvednout na matrice. Rodný list můžete také dostat poštou. K vyzvednutí rodného listu budete potřebovat občanský průkaz.K žádosti je třeba přiložit správní poplatek 300 Kč, duplikát matričního dokladu je pak žadateli zaslán do vlastních rukou na uvedenou adresu.Úmrtní list je matriční doklad, kterým se prokazuje úmrtí fyzické osoby a je vydáván matričním úřadem, v jehož obvodu osoba zemřela, případně byla nalezena. V případě ztráty jeho prvopisu, nebo jiné potřeby, je možné na stejném matričním úřadě požádat o duplikát, pokud jste tzv. oprávněnou osobou.

Za vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství uhradíte správní poplatek ve výši 300 Kč. Za vydání vícejazyčného standardního formuláře uhradíte správní poplatek ve výši 100 Kč.

Kolik stojí nový rodný list : Než se na úřad vypravíte, připravte si s sebou platný doklad totožnosti a 100 Kč na správní poplatek. Na úřadě sepíšete žádost a následně má úřad 30 dnů na to, aby vám duplikát rodného listu vystavil.

Kde žádat o kopii rodného listu : V případě ztráty vám totiž mohou vydat pouze tzv. duplikát rodného listu. Ale ačkoli se jedná o duplikát, vzhledově je rodný list naprosto totožný. Je ale důležité vědět, že duplikát rodného listu vám může vydat jen jeden jediný městský úřad.

Jak dlouho trvá vyřízení úmrtního listu

Vystavení úmrtního listu záleží na době doručení Listu o prohlídce zemřelého od lékaře. Po obdržení všech podkladů pracovnice matriky provede zápis do knihy úmrtí a následně vystaví úmrtní list. Pozůstalý obdrží úmrtní list zpravidla cca do 10 dnů od jeho návštěvy na oddělení matriky a správních agend.

Úmrtní list vám vystaví matrika, pod kterou spadá místo úmrtí osoby.Za vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství uhradíte správní poplatek ve výši 300 Kč. Za vydání vícejazyčného standardního formuláře uhradíte správní poplatek ve výši 100 Kč. Při osobním vyřízení žádosti hradíte správní poplatek v hotovosti na místě.

Kolik stojí vyrizeni rodneho listů : Stejnopisy (kopie) rodných, oddacích a úmrtních listů lze vydat na žádost, která může být: podána osobně (správní poplatek 100,- Kč je uhrazen na místě a doklad je pak vydán na počkání)