Kdo zpracovava územní plán?
Politiku územního rozvoje zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj. Následně ji pak schvaluje vláda. [3] Každé čtyři roky musí Ministerstvo pro místní rozvoj předložit zprávu o tom, jak politiku územního rozvoje uplatňuje.Autorizovaný inženýr může v rozsahu oboru, popřípadě specializace, vy- pracovávat příslušné části územně plánovací dokumentace. Územní studie může vypracovávat autorizovaný architekt (A. 1), autorizovaný urbanista (A. 2), autorizovaný architekt se všeobecnou působností (A.Veřejné projednání návrhu

K veřejnému projednání pořizovatel zvláště přizve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. A to nejméně 30 dnů předem. Na veřejném projednání je přítomen i projektant, který podává výklad k obsahu návrhu územního plánu.

Kdo vydava územní plán obce : Zastupitelstvo obce vydá územní plán, pokud neodporuje politice územního rozvoje, územně-plánovací dokumentaci kraje ani výsledkům řešení rozporů a stanoviskům dotčených orgánů nebo krajského úřadu.

Kdo je orgán územního plánování

Působnost ve věcech územního pláno- vání vykonávají orgány obcí a krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj a ve zvláštních případech Ministerstvo obrany. Orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.

Kdo řeší územní plán : O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce a) z vlastního podnětu, b) na návrh orgánu veřejné správy, c) na návrh občana obce, d) na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, e) na návrh oprávněného investora.

K čemu slouží územně plánovací informace (ÚPI)

ÚPI o podmínkách vydání územního rozhodnutí a podmínkách územního souhlasu vydává příslušný stavební úřad.

RP je závazný pro rozhodování v území. RP vydává zastupitelstvo obce nebo kraje formou opatření obecné povahy a o pořízení rozhoduje z podnětu nebo na žádost.

Kdo je pořizovatelem územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentaci pořizuje pro obce úřad územního plánování (dále též "pořizovatel").V České republice je tvorba a změna územního plánu jednou z pravomocí obce, je vydáván na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. V rámci územního plánu tak obec stanovuje území ve svém katastru, která jsou určená pro zástavbu, dále na plochy přestavby a plochy, které jsou určené pro veřejně prospěšné stavby.Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na změnu územního plánu může podávat občan obce, pro kterou má být změna územního plánu pořizována, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, pro kterou má být změna územního plánu pořízena.

Jak žádat o územní souhlas

  1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele, smlouva, nebo doklad o právu provést stavbu.
  2. Souhlas vlastníka pozemku v případě, že vám pozemek nepatří.
  3. Plnou moc, pokud někoho zastupujete.
  4. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba umisťuje.

Kdo schvaluje regulační plán : Příslušné zastupitelstvo rozhodne o pořízení regulačního plánu a předá návrh zadání upravený podle svých požadavků pořizovateli. Návrh zadání pořizovatel vystaví k veřejnému nahlédnutí a zašle dotčeným orgánům. Každý může uplatnit požadavky.

Jak casto se obnovuje územní plán : Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje.

Kdo může podat námitku k územnímu plánu

Námitky mohou podat pouze při veřejném projednání:

zástupce veřejnosti (fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům zmocněná nejméně 1/10 občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občany příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace).

Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení. Územním rozhodnutím je rozhodnutí o: Umístění stavby nebo zařízení Změně využití územíÚzemní rozhodnutí, územní souhlas

Vydání rozhodnutí o umístění stavby či zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území: ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 1000 Kč ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty – 5000 Kč

Kdo schvaluje územní studií : Kdo politiku územního rozvoje pořizuje a kdo ji schvaluje

Politiku územního rozvoje nebo její aktualizaci pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s dalšími ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji.