Kdy je vhodne pouzit směnku?
Směnečné nároky proti příjemci (proti přímým dlužníkům) se promlčují ve třech letech ode dne splatnosti směnky. Nároky majitele směnky proti indosantům a proti výstavci se promlčují v jednom roce od data protestu včas učiněného nebo při doložce „bez útrat“ v jednom roce ode dne splatnosti směnky.Pokud je směnka platná, zahajujeme vymáhání pohledávky výzvou dlužníkovi k dobrovolné úhradě. Neuhradí-li dlužník dluh ve stanovené lhůtě, ani nedojde k dohodě o splátkách, přistupujeme již bez dalšího k vymáhání pohledávky soudní cestou. Pohledávky ze směnky jsou u soudu uplatňovány ve speciálním řízení.Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Jak prevest směnku : Převod směnky může mít v zásadě dvě podoby: postoupení anebo rubopis na její zadní straně. Zákon přitom stanoví, že k převodu listinné směnky na řad je potřeba vedle rubopisu i fyzické předání samotného cenného papíru.

Po jaké době zaniká exekuce

Exekuce se řadí k soudním procesům, které se mohou táhnout i několik let, a ne vždy končí úspěšným vymožením dlužné částky.

Po jaké době je dluh promlčen : Kdy vzniká nárok na promlčení dluhu u banky U banky je opět tříletá doba promlčení dluhu. Pokud tedy během této doby banka nezačne vymáhat dluh u soudu a vy na pozdější soudní vymáhání zareagujete vznesením námitky promlčení, může být možnost vymáhat dluh promlčená a vy ho nebudete muset platit.

Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

směnečného a šekové musí obsahovat:

 1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 5. údaj místa, kde má být placeno.
 6. jméno toho, komu má být placeno.

Jak fungují směnky

Dlužník se podepisuje na směnce a zavazuje se, že v určený den a na určeném místě zaplatí majiteli směnky, tedy věřiteli, uvedenou částku. V praxi je směnka poměrně tvrdým nástrojem, neboť jednou z podmínek platnosti směnky je, že jde o bezpodmínečný závazek; slib zaplatit nesmí být vázán na splnění žádné podmínky.Směnku podepisuje pouze dlužník! Věřitel se na směnce nepodepisuje, a to za žádných okolností. Podpis dlužníka by měl být umístěn na vyznačeném řádku, pod podpisem by se (případně kromě údajů dlužníka) už neměl nacházet žádný důležitý text.Kdy se směnka promlčí

Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

směnečného a šekové musí obsahovat:

 1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 5. údaj místa, kde má být placeno.
 6. jméno toho, komu má být placeno.

Jak dlouho může být vedená exekuce : Jak dlouho může být vedena exekuce, promlčí se někdy Pohledávka přiznaná rozhodnutím orgánu veřejné moci (většinou soudem) se promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, tedy ve lhůtě 10 let ode dne, v němž rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“.

Co nelze promlčet : Dále platí omezení pro některá práva, která nelze promlčet vůbec. Jsou jimi právo na výživné, právo vlastnické, právo domáhat se rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a právo na vykoupení reálného břemene.

Jak má spravne vypadat směnka

směnečného a šekové musí obsahovat:

 • označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 • jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 • údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 • údaj místa, kde má být placeno.
 • jméno toho, komu má být placeno.


Směnečným rukojmím (avalem, avalistou) bývá zpravidla osoba, která ještě není směnečně zavázána. Zákon ovšem nebrání tomu, aby tuto záruku poskytla i osoba, která se na směnku již podepsala2. Ten, za koho se rukojmí zaručil, se označuje jako avalát.Směnku koupíte normálně v papírnictví. Máte 2 druhy: vlastní a cizí.

Kde se používá směnka : Platební směnka – k jejímu proplacení má dojít ve chvíli, kdy je splatná. Majitel směnky ji může prodat a získat tak peněžní prostředky ještě před dobou její splatnosti. Užívá se obvykle při pořizování zboží nebo služeb. Zajišťovací směnka – má zajistit, aby došlo k uskutečnění jiného závazku.