Kdy se v angličtině používá člen?
Pomůckou, kterou studenti často používají, je, že když si v češtině podstatné jméno ve větě můžeme říct s ukazovacím zájmenem ten (např. to auto), bude v angličtině určitý člen. Pokud se spíše před podstatné jméno hodí přídavné jméno nějaký (např. nějaké auto), člen bude v angličtině neurčitý.Určitý člen je v angličtině pouze jeden, a to slovo the. Používá se, když mluvíme o něčem, co už bylo zmíněno, nebo pokud chceme identifikovat konkrétní věc.Člen neurčitý a – je pro podstatné jméno jednotného čísla, český ekvivalent je – nějaký, nějaká. Člen neurčitá an – používá se úplně stejně jako člen a – ale jen pro podstatná jména, která začínají na samohlásku. Člen určitý the – se používá pro podstatná jména jak jednotného tak množného čísla.

Kdy se v angličtině používá to : TO + gerundium. Nyní se dostáváme k použití slůvka to jako předložky, která vyjadřuje především: směr kam (go to school, climb to the top) určení někomu jako příjemci (send it to my parents, talk to me)

Kdy se píše Der Die Das

der (mužský), die (ženský), das (střední), die (množné číslo). ein (mužský), eine (ženský), ein (střední), množné číslo nemá neurčitý člen. není. vlastní jména, nepočitatelné věci, ustálené fráze.

Kdy se pouziva Predlozka the : V češtině znamená the „ten“ (konkrétní/určitý). Pomáhá nám sdělit, že mluvíme o konkrétní osobě, budově nebo věci. Náš posluchač už ví, o čem je řeč. Nebo to alespoň předpokládáme.

V přítomném čase lze použít buď modál must nebo vazbu have to. Mezi nimi je však drobný významový rozdíl. Zatímco must vždy povinnost uděluje, přikazuje (povinnost vychází od mluvčího), have to ji pouze oznamuje (povinnost vychází z okolností, pravidel, či od jiných mluvčích).

Člen označuje nějakou osobu, která je příslušníkem nějaké formálně organizované skupiny lidí, má uzavřeno členství – například člen korespondent v ČSAV. Dále může být: v lingvistice: větný člen – nejmenší jednotka větné struktury; viz též Holý větný člen.

Kdy se používá some a any

Some (nějaký) se používá v kladných větách. a any v záporu a v otázce (v záporu ho překládáme jako „žádný“ a v otázkách jako „nějaký“).Pokud se sloveso končí na dvouhlásku -ie, je tato dvouhláska nahrazena písmenem -y, za kterým následuje -ing (lie → lying). V případě, že sloveso končí na samohlásku -e, je tato samohláska nahrazena koncovkou -ing (smile → smiling).Vazba "used to" má stejný význam jako užití modálního slovesa "would" pro opakující se děj v minulosti. Vazba "used to" se používá hlavně, chceme-li zdůraznit, že opakovanou činnost v minulosti již neděláme nebo naopak činnost, kterou jsme nedělávali, teď děláváme.

jednotné číslo
rod mužský ženský
2. pád -en -er
3. pád -em -er
4. pád -en -e

Kdy se píše zu : K infinitivu, který je závislý na podstatném nebo přídavném jménu, se v němčině vždy připojuje částice „zu“. Stojí bezprostředně před infinitivem a píše se odděleně. U sloves s odlučitelnou předponou se vkládá mezi předponu a sloveso.

Co je to have to : HAVE TO – muset

Co musíme a nemusíme, vyjádříme nejlépe pomocí slovesa, které už by mělo být každému důvěrně známé – sloveso HAVE. Ve významu muset/nemuset za slovesem HAVE následuje infinitiv s částicí TO.

Kdy se používá Can

Modální sloveso could vyjadřuje možnost, minulou schopnost nebo požadavek (např. Could I use your car) Vyjadřuje povinnost nebo nutnost (např. You must study for the exam.)

Řadí se mezi ně: přívlastek, předmět, příslověčné určení a doplněk.

  1. Přívlastek blíže určuje podstatné jméno. Ptáme se na něj: Jaký
  2. Předmět doplňuje sloveso nebo přídavné jméno.
  3. Příslovečné určení vyjadřuje okolnosti děje nebo stavu.
  4. Doplněk závisí na 2 členech: na podstatném jméně (případně zájmeně) a na slovesu.

Slova neplnovýznamových slovních druhů (předložky, spojky, částice, citoslovce) zpravidla nejsou samostatnými větnými členy. Spojkami se větné členy spojují, předložky jsou pouze části předložkových obratů. Částice nejčastěji vyjadřují modální funkci výpovědi (např. Kéž by zapršelo!).

Kdy se používá much a many : MUCH se používá jen u nepočitatelných podstatných jmen, MANY pouze u počitatelných! I don't have many friends. There aren't many students in our school. There isn't much time.