Kdy se zalozila prvni škola?
Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku roku 1592 protestantské vévodství Pfalz-Zweibrücken (na území dnešního Německa). Na českém území, tehdy souč. habsburské monarchie, byly základy školní docházky položeny za vlády Marie Terezie roku 1774.Byla vytvořena síť bezplatných obecných škol přístupných každému dítěti. Všeobecnou povinnou školní docházku zavedla Marie Terezie 6. prosince 1774.V roce 1990 byla povinná desetiletá docházka zkrácena na 9 let a na základních školách zavedena zpět devátá třída, nejprve nepovinná, od roku 1995 povinná.

Proč vznikla škola : Zaměstnavatelé v průmyslu viděli školní výuku jako způsob, jak vytvořit lepší pracovníky. Nejdůležitější lekce pro ně byly přesnost, vykonávání příkazů, tolerance dlouhých hodin jednotvárné práce a základní schopnost číst a psát.

Jak vzniklo slovo škola

Etymologie. Slovo škola, ze kterého školství vychází, pochází z latinského slova schola, vlastně zcela původně ze středověko-latinského slova scola. Scola pochází z řeckého slova scholé, což znamená poklid, prázdno, jehož se využívalo k návštěvě filozofických škol.

Kdy začíná škola v Česku : Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna, tedy i v období, kdy jsou pro ostatní školy stanoveny prázdniny. Ředitel ale může v tomto období provoz mateřské školy omezit nebo přerušit a děti lze přihlásit do jiné mateřské školy.

Kromě reformy státní správy se Marie Terezie zasloužila také o reformu školství. Vydala všeobecný školní řád a ustanovila povinnou školní docházku pro děti od šesti do dvanácti let.

Základní vzdělávání má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem základní školy (příp. odpovídajícími ročníky víceletých gymnázií či osmiletých konzervatoří).

Jaký má význam škola

Škola, jako zprostředkovávající nástroj, slouží stanoveným cílům, které jsou závislé na rozmanitých očekáváních a požadavcích ze strany státu, společnosti, rodičů, žáků a jiných odběratelů. V rozvoji vzdělanosti má tedy škola nezastupitelnou úlohu, současně také sdílí dění ve společnosti.Kritéria pro přijetí žáka do školního klubu:

Věk žáka Ročník, který žák navštěvuje
12 let 4 7. třída
13 let 3 8. třída
14 let 2 9. třída
15 let 1

V současné době platí jedenáctiletý systém všeobecného vzdělávání, přičemž děti začínají chodit do školy v sedmi letech. Školní rok začíná 1. září a trvá do června.

Školní rok je rozdělen na dvě pololetí. První pololetí trvá od září do ledna, druhé pololetí pak od února do června. Zpravidla kolem státního svátku 28. října mají žáci podzimní prázdniny (bývají dvoudenní + den státního svátku).

Jak starý je školní systém v ČR : Na českém území zavedla tuto povinnost až Marie Terezie, která roku 1774 nechala položit její základy. Později, roku 1869, byl vyhlášen říšský školský zákon, který určoval, že povinná školní docházka začíná v šesti letech a trvá pro chlapce i dívky po dobu osmi let.

Kdo je zrizovatelem zakladnich škol : Školy jsou obcemi zřizovány jako samostatné právnické osoby. Jak již bylo uvedeno výše, obec je zřizovatelem a na úseku školství vykonává samosprávu. Úkoly spojené se zřizováním školy vykonává rada obce. Pokud v obci rada není zřízena, vykonává její pravomoc na úseku zřizování škol starosta.

Kolik děti může být ve třídě

Jednu třídu základní školy navštěvuje průměrně 20 žáků (maximální počet je 30 žáků ve třídě, na výjimku až 34). Na prvním stupni ZŠ jde o 19 žáků, na druhém stupni ZŠ je to 21 žáků. V mateřských školách připadá na jednu třídu 22 dětí (maximální počet činí 24 dětí ve třídě, na výjimku až 28).

Kritéria pro přijetí žáka do školního klubu:

Věk žáka Ročník, který žák navštěvuje
11 let 5 6. třída
12 let 4 7. třída
13 let 3 8. třída
14 let 2 9. třída

Skol. Skol je lyžařský pozdrav (v cyklistické verzi by mohl znít „z kol! “) a podle lingvistů pochází z norského „skaal“, což je obdoba přípitkového „na zdraví“.

Odkud pochází slovo škola : Etymologie. Slovo škola, ze kterého školství vychází, pochází z latinského slova schola, vlastně zcela původně ze středověko-latinského slova scola. Scola pochází z řeckého slova scholé, což znamená poklid, prázdno, jehož se využívalo k návštěvě filozofických škol.