Kdy ukončit studium na VS?
Ukončení studia na VŠ je ale vcelku snadný proces. Standardním postupem je vyplnění formuláře, který je označen jako Oznámení o zanechání studia, a jeho následné odevzdání pracovníkům a pracovnicím studijního oddělení. Právě zde by měl být zmíněný tiskopis k dispozici.V případě, že dojde k zanechání studia na vysoké škole, zaniká status studenta ke dni doručení písemného prohlášení o zanechání studia na vysoké škole. Za situace, kdy nebudou splněny všechny požadavky studijního programu, končí status student ke dni stanovenému studijním a zkušebním řádem.Studium se řádně ukončuje úspěšným absolvováním příslušného programu, tedy úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky nebo složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Jakýkoli jiný způsob ukončení studia je neúspěšný a nevede k získání příslušného titulu.

Kdy se vyhazuje z VŠ : Ukončení VŠ přestáváte být studentem dnem vykonání státní zkoušky nebo její poslední části.

Jak se ukončuje studium

Jak uvádí zákon o vysokých školách, „studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.

Co se stane kdyz Ukoncim studium : Jakmile úspěšně ukončíte vysokoškolské studium, tak znovu máte nárok na plnou dobu studiu hrazenou státem (3+1 rok u bakalářského typu studia a 2+1 či 5+1 rok u magisterského typu studia). Pozor, jestliže nechcete pokračovat ve studiu na dané vysoké škole, tak jej nezapomeňte ukončit, a to co nejdříve.

Aby vám zůstal status studenta, musíte se do pomaturitního studia přihlásit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce. Škola musí mít akreditaci MŠMT, ve skupině by nemělo být více než 18 studentů, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin po celý školní rok.

S papírovým potvrzením o studiu (ne starším než 30 dnů) je platnost průkazky omezena na aktuální semestr. „Student si běžně pořizuje jízdní doklad v září, takže je možné si předplatní kupony kupovat až do konce září následujícího, po celé období ale musí být studentem prezenční formy studia.

Jak zrušit zápis na VŠ

Nejpozději 8 dnů před termínem zkoušky můžete přihlášku změnit. Pokud chcete přihlášku zrušit, musíte se omluvit osobně ve škole nebo písemně. Omluvu musíte vždy doložit, jinak nebude uznána.Jestliže nechodíte do školy bez omluvy 5 vyučovacích dnů, vyzve vás ředitel školy, abyste neprodleně důvody své nepřítomnosti doložil. V případě, že nenastoupíte nebo se neomluvíte do 10 dnů od doručení výzvy, je to posuzováno tak, že jste vzdělávání zanechal. Posledním dnem této lhůty přestáváte být žákem školy.když státnicujete v červnu, máte status studenta až do konce července. Pokud ale navazujete na své studium na vysoké škole dalším vysokoškolským studiem do tří měsíců následujícím po měsíci vašich státnic, status studenta vám zůstává (zápis do následujícího studia je do tří následujících měsíců po státnicích).

Po ukončení studia se nabízí několik variant, kam se dále ubírat.

 • Další studium.
 • Zaměstnání
 • Alternativní zaměstnání
 • Podnikatelská činnost.
 • Úřad práce.
 • Zahraniční stáž
 • Práce v zahraničí

Co delat po skonceni statusu studenta : Status studenta zůstává absolventům středních škol a vyšších odborných škol (mimo programy s absolutoriem v lednu) do 31. 8. U absolventů vysokých škol zůstává status studenta měsíc po vykonání státní závěrečné zkoušky. Po tuto dobu za Vás platí stát zdravotní pojištění.

Co se stane když na vysoké škole neudělám napotřetí zkoušku : Zajděte na konzultační hodiny

Jestli něčemu nerozumíte anebo jste právě nesložili zkoušku na první (druhý, třetí) termín, nebojte se zajít na konzultační hodiny vyučujícího a požádat ho o pomoc. Na konzultační hodiny je dobré se předem připravit a přijít s konkrétním problémem, kterému nerozumíte.

Kdy podat odvolání na VŠ

111/1998 Sb. má každý student právo se v případě nepřijetí na VŠ odvolat. Písemnou žádost musíte doručit nejpozději do 30 dní. Doporučujeme ale neotálet a odvolání podat nejlépe do 3 pracovních dní.

Maturita nebo státnice v září

Status studenta vám zůstává také v případě, že zakončujete studium až v září. Pokud se vám nevydařila maturita a musíte jít na opravný termín, studentský status vám zůstává až do 31. srpna. Přepokládá se totiž, že se student připravuje na maturitní zkoušku.Po ukončení studia se nabízí několik variant, kam se dále ubírat.

 • Další studium.
 • Zaměstnání
 • Alternativní zaměstnání
 • Podnikatelská činnost.
 • Úřad práce.
 • Zahraniční stáž
 • Práce v zahraničí

Jak si udržet status studenta po VS : Aby vám zůstal status studenta, musíte se do pomaturitního studia přihlásit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce. Škola musí mít akreditaci MŠMT, ve skupině by nemělo být více než 18 studentů, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin po celý školní rok.