Kdy vznikl nacionalismus?
První praktický příklad nacionalismu se zrodil za Velké francouzské revoluce, kdy vůdci revoluce, inspirovaní spisy Jeana-Jacquese Rousseaua, hledali společného jmenovatele pro Francouze, kteří se takřka přes noc stali z poddaných francouzského krále občany Francouzské republiky.Hlavním cílem konzervativního nacionalismu je zachování jednoty národa. Nacionalismus se tím stává jednou z forem tradicionalismu, což se projevuje neustálým ohlížením se do minulosti (např. v USA, neustálé zdůrazňování Otců poutníků a Války za nezávislost). Mezi představitele tohoto proudu patří Charles de Gaulle.Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří jsou navzájem spojeni kombinací několika druhů objektivních vztahů (hospodářské, náboženské…) a odrazem těchto vztahů ve společenském vědomí. Jazykově pojem odpovídá narození (latinsky natio), tedy společnému místu či společným předkům.

Kdy se začal používat pojem vlastenectví : Pojmy vlastenectví a vlastenec nejsou nové. Začaly se užívat ve druhé polovině 18. století, v době tzv. národního obrození.

Jak se určuje národnost

Národností se rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Pro určení národnosti není rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou občan převážně používá nebo lépe ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí. Hlásí-li se k více národnostem nebo k žádné, budiž to zaznamenáno.

Jaký je rozdíl mezi národem a národností : Národnost je příslušnost osoby k určitému národu, přičemž národ se chápe jako společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny, společná kultura a společné území a jehož členové mají také povědomí sounáležitosti s tímto společenstvím.

Na rozdíl od nejranějších společenství (rod, kmen), charakterizovaných vztahy a svazky pokrevní příbuznosti, je národ založen na teritoriálním principu — vzniká smíšením a splynutím lidí různých ras a nejrůznějšího, často velmi vzdáleného původu, na určitém, relativně stálém území.

Označení jednotlivých ras barvami je velmi přibližné – nebo jste snad už někdy potkali skutečně bílého bělocha Je velmi obtížné zjistit, kolik národů na světě žije (jejich počet se někdy odhaduje až na 3 000).

Kdy vznikly české země

Česko, plným názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě. Samostatnosti nabylo 1. ledna 1993 jako nástupnický stát Československa, předtím (od 1. ledna 1969) existovalo jako jedna ze dvou republik československé federace.Den české Státnosti (28. září 935) – Slavné dny [online].Národnost se určuje podle státu nebo oblasti, kde se člověk narodil nebo prožil dětství, podle původu předků, zejména matky, nebo podle kultury, kterou si člověk osvojil a se kterou se ztotožňuje.

K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5,0 % a k národnosti slezské 0,2 %. Z dalších národností byla nejčastěji deklarována národnost slovenská (1,3 %), ukrajinská (1,1 %) a vietnamská (0,4 %).

Která národnost v ČR představuje nejvýznamnější menšinu : Slovenská národnostní menšina je nejpočetnější menšinou v naší republice, i přesto, že se proti roku 1991 počet osob hlásících se ke slovenské národnosti podstatně snížil (pokles o 120 tisíc).

Jak vznikl český národ : Češi jsou potomky slovanských kmenů, jež v 6. století pronikly do střední Evropy a smísily se zde s dosavadním převážně kelto-germánským obyvatelstvem. Mluví češtinou, která patří mezi západoslovanské jazyky.

Co je nebo byla Společnost národů

Předchůdkyní OSN byla Společnost národů – organizace koncipovaná v podobných podmínkách v průběhu první světové války a ustavená v roce 1919 v rámci Versailleské smlouvy „na podporu mezinárodní spolupráce a dosažení míru a bezpečnosti“.

Seznam obsahuje 193 zemí OSN a Vatikán. Dále zahrnuje území se spornou otázkou suverenity Tchaj-wan, Kosovo, Severní Kypr, Abcházie, Jižní Osetie, Somaliland, Podněstří, Palestina a Západní Sahara, která nejsou všeobecně mezinárodně uznány, ale prakticky nezávislými jsou.Seznam

Pořadí Stát / Oblast Počet obyvatel
1. Indie 1 435 642 650
2. Čína 1 425 743 355
3. Spojené státy americké 340 970 393
4. Indonésie 278 753 058

Jak se jmenovalo Česko : Československo získalo v roce 1990 nový oficiální název: Česká a Slovenská Federativní Republika. Krátce nato, ke konci roku 1992, však zaniklo a místo něj vznikly dva nové státy, Česko a Slovensko.